výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Prís 20, 1-30

1 Víno je posměvač, opojný nápoj je křikloun; kdo se v něm kochá, ten moudrý není. 2 Král budí hrůzu, jako když zařve mladý lev; kdo ho rozlítí, hřeší sám proti sobě. 3 Je ctí pro muže upustit od sporu, kdejaký pošetilec jej však rozpoutává. 4 Na podzim lenoch neorá, o žních bude žebrat, ale nic nebude. 5 Jak hluboké vody je rada v srdci muže, muž rozumný z ní čerpá. 6 Mnoho lidí rozhlašuje své milosrdenství, ale muže spolehlivého kdo najde? 7 Spravedlivý žije bezúhonně; blaze bude po něm jeho synům! 8 Král sedí na soudném stolci a očima převívá vše, co je zlé. 9 Kdo může říci: "Zachoval jsem si ryzí srdce, jsem čistý, bez hříchu"? 10 Dvojí závaží a dvojí míra, obojí je Hospodinu ohavností. 11 Už na chlapci se z jeho způsobů pozná, zda bude v jednání ryzí a přímý. 12 Ucho, které slyší, a oko, které vidí, obojí učinil Hospodin. 13 Nemiluj spánek, ať nezchudneš, nech oči otevřené a nasytíš se chlebem. 14 "Špatné, špatné", říká kupující, ale jen poodejde, už se tím chlubí. 15 Někdo má zlato a množství perel, ale nejdrahocennější skvost jsou rty plné poznání. 16 Šaty zadrž tomu, kdo se zaručuje za cizáka, a když za cizinku, vezmi od něho zástavu. 17 Někomu je lahodný chléb klamu, ale nakonec má plná ústa štěrku. 18 Úmysly se zajišťují poradou, boj veď s rozvahou. 19 Utrhač, kudy chodí, vynáší důvěrnosti, nezaplétej se tedy s mluvkou. 20 Kdo zlořečí otci a matce, tomu zhasne jeho světlo v nejhlubší tmě. 21 Dědictví, na jehož počátku je nečestnost, nebývá nakonec požehnané. 22 Neříkej: "Odplatím za zlo!" Čekej na Hospodina a on tě zachrání. 23 Dvojí závaží je Hospodinu ohavností, falešné váhy nejsou nic dobrého. 24 Kroky muže určuje Hospodin; jak by mohl člověk rozumět své cestě? 25 Člověku je léčkou nerozvážně říci: "Je to zasvěceno", a po slibu si to rozmýšlet. 26 Moudrý král převívá svévolníky, dá je přejet koly mlátícího vozu. 27 Lidský duch je světlo od Hospodina; to propátrá všechny nejvnitřnější útroby. 28 Milosrdenství a věrnost chrání krále, milosrdenstvím podepře svůj trůn. 29 Ozdobou jinochů je jejich síla, důstojností starců jsou šediny. 30 Jizvy a modřiny vydrhnou špatnost a rány pročistí nejvnitřnější útroby.

Prís 20, 1-30

Verš 2
Král budí hrůzu, jako když zařve mladý lev; kdo ho rozlítí, hřeší sám proti sobě.
Prís 16:14 - Královo rozhořčení je poselstvo smrti, ale moudrý muž je usmíří.
Prís 19:12 - Jak řev mladého lva je králova zlost, jak rosa na bylinu jeho přízeň.

Verš 3
Je ctí pro muže upustit od sporu, kdejaký pošetilec jej však rozpoutává.
Prís 17:14 - Protrhne vodní hráz, kdo začne svár, přestaň dřív, než propukne spor.

Verš 5
Jak hluboké vody je rada v srdci muže, muž rozumný z ní čerpá.
Prís 18:4 - Hluboké vody jsou slova z úst muže, potok plný vody, zdroj moudrosti.

Verš 8
Král sedí na soudném stolci a očima převívá vše, co je zlé.
Prís 20:26 - Moudrý král převívá svévolníky, dá je přejet koly mlátícího vozu.

Verš 9
Kdo může říci: "Zachoval jsem si ryzí srdce, jsem čistý, bez hříchu"?
1Kr 8:46 - Zhřeší-li proti tobě, neboť není člověka, který by nehřešil, a ty se na ně rozhněváš a vydáš je nepříteli, aby je zajali a jaté vedli do nepřátelské země, vzdálené nebo blízké,
Jób 14:4 - Kdo dokáže, aby čisté vzešlo z nečistého? Vůbec nikdo.
Ž 51:5 - Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám před sebou stále.
Kaz 7:20 - Není na zemi člověka spravedlivého, aby konal dobro a nehřešil.
1Jn 1:8 - Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není.

Verš 10
Dvojí závaží a dvojí míra, obojí je Hospodinu ohavností.
Prís 20:23 - Dvojí závaží je Hospodinu ohavností, falešné váhy nejsou nic dobrého.
Dt 25:13 - Nebudeš mít ve svém váčku dvojí závaží, větší a menší.
Prís 11:1 - Falešné váhy jsou Hospodinu ohavností, kdežto v přesném závaží má zalíbení.

Verš 12
Ucho, které slyší, a oko, které vidí, obojí učinil Hospodin.
Ex 4:11 - Hospodin mu však řekl: "Kdo dal člověku ústa? Kdo působí, že je člověk němý nebo hluchý, vidící nebo slepý? Zdali ne já, Hospodin?
Ž 94:9 - Neslyší snad ten, jenž učinil ucho? Nedívá se snad ten, jenž vytvořil oko?

Verš 13
Nemiluj spánek, ať nezchudneš, nech oči otevřené a nasytíš se chlebem.
Prís 19:15 - Lenost uvede do mrákot; zahálčivá duše bude hladovět.

Verš 15
Někdo má zlato a množství perel, ale nejdrahocennější skvost jsou rty plné poznání.
Prís 3:14 - Nabýt jí je lepší nežli nabýt stříbra, její výnos je nad ryzí zlato.

Verš 16
Šaty zadrž tomu, kdo se zaručuje za cizáka, a když za cizinku, vezmi od něho zástavu.
Prís 11:15 - Velmi zle dopadne ten, kdo se zaručil za cizího, kdežto kdo zaručování nenávidí, je v bezpečí.
Prís 27:13 - Šaty zadrž tomu, kdo se zaručuje za cizáka, a když za cizinku, vezmi od něho zástavu.

Verš 17
Někomu je lahodný chléb klamu, ale nakonec má plná ústa štěrku.
Prís 9:17 - "Kradená voda je sladká a pokoutný chléb blaží."

Verš 19
Utrhač, kudy chodí, vynáší důvěrnosti, nezaplétej se tedy s mluvkou.
Prís 11:13 - Utrhač, kudy chodí, roznáší důvěrnosti, kdežto kdo je duchem věrný, ukryje to.

Verš 20
Kdo zlořečí otci a matce, tomu zhasne jeho světlo v nejhlubší tmě.
Ex 21:17 - Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít.
Lv 20:9 - Kdo by zlořečil svému otci nebo své matce, musí zemřít. Svému otci a matce zlořečil, jeho krev padni na něho.
Dt 27:16 - "Buď proklet, kdo zlehčuje svého otce a svou matku." A všechen lid řekne: "Amen."
Mt 15:4 - Vždyť Bůh řekl: 'Cti otce i matku' a 'kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí.'

Verš 21
Dědictví, na jehož počátku je nečestnost, nebývá nakonec požehnané.
Prís 13:11 - Jmění snadno nabyté se zmenšuje, kdežto kdo shromažďuje vlastní prací, tomu přibývá.
Prís 28:20 - Věrný muž má mnoho požehnání, ale kdo se žene za bohatstvím, nezůstane bez trestu.

Verš 22
Neříkej: "Odplatím za zlo!" Čekej na Hospodina a on tě zachrání.
Dt 32:35 - Má je pomsta i odplata, přijde včas a jejich noha zakolísá, den jejich běd se blíží, řítí se na ně, co je jim uchystáno."
Prís 17:13 - Tomu, kdo za dobré odplácí zlým, zlo se nehne z domu.
Prís 24:29 - Neříkej: "Jak jednal se mnou, tak budu jednat s ním, odplatím každému podle jeho činů".
Rim 12:17 - Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré.
1Sol 5:15 - Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.
1Pt 3:9 - neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání.

Verš 23
Dvojí závaží je Hospodinu ohavností, falešné váhy nejsou nic dobrého.
Prís 20:10 - Dvojí závaží a dvojí míra, obojí je Hospodinu ohavností.

Verš 24
Kroky muže určuje Hospodin; jak by mohl člověk rozumět své cestě?
Jób 31:4 - Nevidí snad Bůh mé cesty a nepočítá všechny mé kroky?
Ž 37:23 - Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě.
Ž 139:2 - Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat.
Jer 10:23 - Je mi známo, Hospodine, že cesta nezávisí na člověku ani jistota kroku na tom, kdo jde.

Verš 29
Ozdobou jinochů je jejich síla, důstojností starců jsou šediny.
Prís 16:31 - Šediny jsou ozdobnou korunou, lze je nalézt na cestě spravedlnosti.

Verš 30
Jizvy a modřiny vydrhnou špatnost a rány pročistí nejvnitřnější útroby.
Prís 10:13 - Na rtech rozumného se nalézá moudrost, kdežto hůl dopadne na hřbet toho, kdo je bez rozumu.

Pris 20,16 - Veriteľ má právo, keď mu dlžník nevracia dlh, odškodniť sa na zaručovateľovi.

Pris 20,26 - Obraz príslovia je vzatý z mlatby na Východe. Mlátilo sa tak, že po obilných klasoch prechádzal voz a kolesami vydrvoval zrno, ktoré potom bolo treba viatím zbaviť pliev.