výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Prís 31, 1-31

1 Slova krále Lemúela, výnos, jímž ho napomínala jeho matka: 2 Co mám říci, můj synu? Co, synu života mého? Co, synu mých slibů? 3 Nevydávej své síly ženám a svoje cesty tomu, co ničí krále. 4 Nehodí se králům, Lemóeli, nehodí se králům být pijany vína a vládcům toužit po opojném nápoji, 5 aby nikdo z nich v opilosti nezapomněl na Boží nařízení a nepřevrátil při nikoho z utištěných. 6 Dejte opojný nápoj hynoucímu a víno těm, kterým je hořko, 7 ať se napije a zapomene na svou chudobu a na své plahočení již nevzpomíná. 8 Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených, 9 ústa otevři, suď spravedlivě a zastaň se utištěného a ubožáka. 10 Ženu statečnou kdo nalezne? Je daleko cennější než perly. 11 Srdce jejího muže na ni spoléhá a nepostrádá kořist. 12 Prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po celý svůj život. 13 Stará se o vlnu a o len, pracuje s chutí vlastníma rukama. 14 Podobna obchodním lodím zdaleka přiváží svůj chléb. 15 Ještě za noci vstává dát potravu svému domu a příkazy služkám. 16 Vyhlédne si pole a získá je, z ovoce svých rukou vysází vinici. 17 Bedra si opáše silou a posílí své paže. 18 Okusí, jak je dobré její podnikání. Její svítilna nehasne ani v noci. 19 Vztahuje ruce po přeslenu, svými prsty se chápe vřetena. 20 Dlaň má otevřenou pro utištěného a ruce vztahuje k ubožáku. 21 Nebojí se o svůj dům, když sněží, celý její dům je oblečen do dvojího šatu. 22 Zhotovuje si přikrývky. Z jemného plátna a šarlatu je její oděv. 23 Uznáván je v branách její manžel, když zasedá se staršími země. 24 Zhotovuje plátno na prodej a pásy dodává kupci. 25 Síla a důstojnost je jejím šatem, s úsměvem hledí vstříc příštím dnům. 26 Její ústa promlouvají moudře, na jazyku mívá vlídné naučení. 27 Pozorně sleduje chod svého domu a chleba lenosti nejí. 28 Její synové povstávají a blahořečí jí, též její manžel ji chválí: 29 "Statečně si vedly mnohé dcery, ale ty je všechny předčíš." 30 Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása; žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály. 31 Dejte jí z ovoce jejích rukou, ať ji chválí v branách její činy!

Prís 31, 1-31

Verš 9
ústa otevři, suď spravedlivě a zastaň se utištěného a ubožáka.
Lv 19:15 - Nedopustíte se bezpráví při soudu. Nebudeš nadržovat nemajetnému ani brát ohled na mocného; budeš soudit svého bližního spravedlivě.
Dt 1:16 - V oné době jsem také přikázal vašim soudcům: "Vyslechněte své bratry a suďte každého v rozepři s jeho bratrem i s bezdomovcem spravedlivě.

Verš 10
Ženu statečnou kdo nalezne? Je daleko cennější než perly.
Prís 12:4 - Žena statečná je korunou svého manžela, kdežto ostudná mu je jako kostižer v kostech.

Verš 3
Nevydávej své síly ženám a svoje cesty tomu, co ničí krále.
Dt 17:17 - Také ať nemá mnoho žen, aby se jeho srdce neodvrátilo od Boha. Ani stříbra a zlata ať nemá příliš mnoho.

Pris 31,1 - Samostatný zlomok obsahuje všeobecne platné napomenutia, čo dostal od matky kráľ Lamuel. – Text (1–9) v pôvodine je veľmi poškodený. Preklad s opravami podľa LXX. – O Masse pozri 30,1. O Lamuelovi nevedno nič bližšieho.

Pris 31,3-7 - O kráľovnách – matkách porov. 1 Kr 2,19 n.

Pris 31,10-31 - Kniha prísloví sa končí básňou, zvanou "Zlatá abeceda vzornej gazdinej". Táto stať si právom zasluhuje toto meno, lebo každý dvojverš tejto básne (31,15 výnimočne trojverš) začína sa písmenom v tom poradí, ako nasledujú hlásky v abecede hebrejského jazyka. Ich poradie je trocha iné ako v našej abecede. A hebrejské písmo má len dvaadvadsať písmen, preto báseň má ten istý počet distích.

Pris 31,22 - Oblieka sa do šiat z vyberaných látok. Batist, plátno z najjemnejšej priadze. Purpur, farba tmavočervená, tu látka purpurovej farby. Purpur dovážali kupci z Fenície.

Pris 31,30 - Bohabojnosť, zbožnosť prevyšujú spanilosť a krásu, ktoré odkvitnú a vädnú. Čnosti sú však večné.

Pris 31,31 - V mestách pri bránach sa odohrával celý život verejnosti, tam sa schádzali ľudia na besedu, porady a súdy.