výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Prís 20, 1-30

1 לץ היין המה שכר וכל שגה בו לא יחכם׃ 2 נהם ככפיר אימת מלך מתעברו חוטא נפשו׃ 3 כבוד לאיש שבת מריב וכל אויל יתגלע׃ 4 מחרף עצל לא יחרש ישאל בקציר ואין׃ 5 מים עמקים עצה בלב איש ואיש תבונה ידלנה׃ 6 רב אדם יקרא איש חסדו ואיש אמונים מי ימצא׃ 7 מתהלך בתמו צדיק אשרי בניו אחריו׃ 8 מלך יושב על כסא דין מזרה בעיניו כל רע׃ 9 מי יאמר זכיתי לבי טהרתי מחטאתי׃ 10 אבן ואבן איפה ואיפה תועבת יהוה גם שניהם׃ 11 גם במעלליו יתנכר נער אם זך ואם ישר פעלו׃ 12 אזן שמעת ועין ראה יהוה עשה גם שניהם׃ 13 אל תאהב שנה פן תורש פקח עיניך שבע לחם׃ 14 רע רע יאמר הקונה ואזל לו אז יתהלל׃ 15 יש זהב ורב פנינים וכלי יקר שפתי דעת׃ 16 לקח בגדו כי ערב זר ובעד נכרים חבלהו׃ 17 ערב לאיש לחם שקר ואחר ימלא פיהו חצץ׃ 18 מחשבות בעצה תכון ובתחבלות עשה מלחמה׃ 19 גולה סוד הולך רכיל ולפתה שפתיו לא תתערב׃ 20 מקלל אביו ואמו ידעך נרו באישון חשך׃ 21 נחלה מבחלת בראשנה ואחריתה לא תברך׃ 22 אל תאמר אשלמה רע קוה ליהוה וישע לך׃ 23 תועבת יהוה אבן ואבן ומאזני מרמה לא טוב׃ 24 מיהוה מצעדי גבר ואדם מה יבין דרכו׃ 25 מוקש אדם ילע קדש ואחר נדרים לבקר׃ 26 מזרה רשעים מלך חכם וישב עליהם אופן׃ 27 נר יהוה נשמת אדם חפש כל חדרי בטן׃ 28 חסד ואמת יצרו מלך וסעד בחסד כסאו׃ 29 תפארת בחורים כחם והדר זקנים שיבה׃ 30 חברות פצע תמריק ברע ומכות חדרי בטן׃

Prís 20, 1-30

Verš 2
נהם ככפיר אימת מלך מתעברו חוטא נפשו׃
Prís 16:14 - חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה׃
Prís 19:12 - נהם ככפיר זעף מלך וכטל על עשב רצונו׃

Verš 3
כבוד לאיש שבת מריב וכל אויל יתגלע׃
Prís 17:14 - פוטר מים ראשית מדון ולפני התגלע הריב נטוש׃

Verš 5
מים עמקים עצה בלב איש ואיש תבונה ידלנה׃
Prís 18:4 - מים עמקים דברי פי איש נחל נבע מקור חכמה׃

Verš 8
מלך יושב על כסא דין מזרה בעיניו כל רע׃
Prís 20:26 - מזרה רשעים מלך חכם וישב עליהם אופן׃

Verš 9
מי יאמר זכיתי לבי טהרתי מחטאתי׃
1Kr 8:46 - כי יחטאו לך כי אין אדם אשר לא יחטא ואנפת בם ונתתם לפני אויב ושבום שביהם אל ארץ האויב רחוקה או קרובה׃
Jób 14:4 - מי יתן טהור מטמא לא אחד׃
Ž 51:5 - הן בעוון חוללתי ובחטא יחמתני אמי׃
Kaz 7:20 - כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא׃
1Jn 1:8 - אם נאמר כי אין בנו חטא הננו מתעים את נפשתינו והאמת אין בנו׃

Verš 10
אבן ואבן איפה ואיפה תועבת יהוה גם שניהם׃
Prís 20:23 - תועבת יהוה אבן ואבן ומאזני מרמה לא טוב׃
Dt 25:13 - לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה׃
Prís 11:1 - מאזני מרמה תועבת יהוה ואבן שלמה רצונו׃

Verš 12
אזן שמעת ועין ראה יהוה עשה גם שניהם׃
Ex 4:11 - ויאמר יהוה אליו מי שם פה לאדם או מי ישום אלם או חרש או פקח או עור הלא אנכי יהוה׃
Ž 94:9 - הנטע אזן הלא ישמע אם יצר עין הלא יביט׃

Verš 13
אל תאהב שנה פן תורש פקח עיניך שבע לחם׃
Prís 19:15 - עצלה תפיל תרדמה ונפש רמיה תרעב׃

Verš 15
יש זהב ורב פנינים וכלי יקר שפתי דעת׃
Prís 3:14 - כי טוב סחרה מסחר כסף ומחרוץ תבואתה׃

Verš 16
לקח בגדו כי ערב זר ובעד נכרים חבלהו׃
Prís 11:15 - רע ירוע כי ערב זר ושנא תקעים בוטח׃
Prís 27:13 - קח בגדו כי ערב זר ובעד נכריה חבלהו׃

Verš 17
ערב לאיש לחם שקר ואחר ימלא פיהו חצץ׃
Prís 9:17 - מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם׃

Verš 19
גולה סוד הולך רכיל ולפתה שפתיו לא תתערב׃
Prís 11:13 - הולך רכיל מגלה סוד ונאמן רוח מכסה דבר׃

Verš 20
מקלל אביו ואמו ידעך נרו באישון חשך׃
Ex 21:17 - ומקלל אביו ואמו מות יומת׃
Lv 20:9 - כי איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו מות יומת אביו ואמו קלל דמיו בו׃
Dt 27:16 - ארור מקלה אביו ואמו ואמר כל העם אמן׃
Mt 15:4 - כי אלהים צוה לאמר כבד את אביך ואת אמך ומקלל אביו ואמו מות יומת׃

Verš 21
נחלה מבחלת בראשנה ואחריתה לא תברך׃
Prís 13:11 - הון מהבל ימעט וקבץ על יד ירבה׃
Prís 28:20 - איש אמונות רב ברכות ואץ להעשיר לא ינקה׃

Verš 22
אל תאמר אשלמה רע קוה ליהוה וישע לך׃
Dt 32:35 - לי נקם ושלם לעת תמוט רגלם כי קרוב יום אידם וחש עתדת למו׃
Prís 17:13 - משיב רעה תחת טובה לא תמיש רעה מביתו׃
Prís 24:29 - אל תאמר כאשר עשה לי כן אעשה לו אשיב לאיש כפעלו׃
Rim 12:17 - אל תשלמו לאיש רעה תחת רעה דרשו הטוב בעיני כל אדם׃
1Sol 5:15 - וראו פן ישלם איש לאיש רעה תחת רעה כי אם רדפו בכל עת את הטוב הן לאיש איש מכם הן לכל אדם׃
1Pt 3:9 - אל תשלמו רעה תחת רעה או חרפה תחת חרפה כי אם תברכו מדעתכם כי לזאת נקראתם למען תירשו את הברכה׃

Verš 23
תועבת יהוה אבן ואבן ומאזני מרמה לא טוב׃
Prís 20:10 - אבן ואבן איפה ואיפה תועבת יהוה גם שניהם׃

Verš 24
מיהוה מצעדי גבר ואדם מה יבין דרכו׃
Jób 31:4 - הלא הוא יראה דרכי וכל צעדי יספור׃
Ž 37:23 - מיהוה מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ׃
Ž 139:2 - אתה ידעת שבתי וקומי בנתה לרעי מרחוק׃
Jer 10:23 - ידעתי יהוה כי לא לאדם דרכו לא לאיש הלך והכין את צעדו׃

Verš 29
תפארת בחורים כחם והדר זקנים שיבה׃
Prís 16:31 - עטרת תפארת שיבה בדרך צדקה תמצא׃

Verš 30
חברות פצע תמריק ברע ומכות חדרי בטן׃
Prís 10:13 - בשפתי נבון תמצא חכמה ושבט לגו חסר לב׃

Pris 20,16 - Veriteľ má právo, keď mu dlžník nevracia dlh, odškodniť sa na zaručovateľovi.

Pris 20,26 - Obraz príslovia je vzatý z mlatby na Východe. Mlátilo sa tak, že po obilných klasoch prechádzal voz a kolesami vydrvoval zrno, ktoré potom bolo treba viatím zbaviť pliev.