výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Prís 7, 1-27

1 Dbej na mé výroky, můj synu, příkazy mé jak poklad opatruj. 2 Dbej na mé příkazy a najdeš život, učení mé jak oko v hlavě chraň. 3 Připoutej si je k prstům, vyryj do srdce. 4 Moudrosti řekni: "Buď mi sestrou!" rozumnost nazvi svou příbuznou. 5 Bude tě chránit před cizí ženou, před svůdnicí a její řečí vábivou. 6 Jednou jsem z okna svého domu skrze mřížoví ven vyhlížel. 7 Mezi prosťáčky, mládeží nezkušenou, spatřil jsem mladíka, co zřejmě zešílel. 8 Když prošel ulicí kolem jejího rohu, k jejímu domu náhle vykročil. 9 Bylo to večer, po setmění, když přišla noc a padla tma. 10 Vtom náhle žena v ústrety mu míří v nevěstčím hávu, v srdci protřelost. 11 Jak jen je bujná a jak rozpustilá, její nohy doma stání nemají. 12 Hned je na ulici, hned zas na náměstí, za každým rohem číhá na oběť. 13 Už se ho zmocnila a už ho líbá, bez uzardění už mu povídá: 14 "Pořádám hostinu z čerstvého masa, dnes jsem obětovala, co jsem slíbila. 15 To proto jsem ti naproti vyšla, sháněla jsem tě, a už tě mám. 16 Pokrývkami jsem lože obložila, pestrými přehozy z vláken egyptských. 17 Svoji ložnici jsem myrhou provoněla, aloe je tam, skořice nechybí. 18 Pojď, opijeme se milováním, do rána kochejme se laskáním! 19 Mužský dnes totiž není doma, na cestu odjel někam daleko; 20 měšec s penězi odvezl s sebou, do konce měsíce se nevrátí!" 21 Proudem těch slov jej nakonec svedla, úlisnými rty jej zlákala. 22 Jako vůl na porážku šel hned za ní, jak jelen, když se vrhá do pasti, 23 než padne skolen střelou do slabin. Jak ptáče do osidla vletěl, netušil, že mu jde o život! 24 Proto, synové, poslyšte mne, dávejte pozor na mé výroky. 25 Na její cesty ať nevkročí tvé srdce; po jejích stezkách se nikdy netoulej. 26 Tak mnozí podlehli jejím ranám, všech jejích obětí je bezpočet! 27 Cesta do pekel vede jejím domem, do síní smrti se prudce svažuje!

Prís 7, 1-27

Verš 2
Dbej na mé příkazy a najdeš život, učení mé jak oko v hlavě chraň.
Lv 18:5 - Zachovávejte má pravidla a mé zákony. Ten, kdo je plní, díky nim bude žít. Já jsem Hospodin.
Prís 4:4 - Když učíval mne otec, říkal: "Moje slova si vezmi k srdci, dbej na mé příkazy a budeš žít.

Verš 3
Připoutej si je k prstům, vyryj do srdce.
Dt 6:8 - Přivaž si je jako znamení na ruku a jako pásek na čelo.
Dt 11:18 - Uložte si tato má slova v srdci a v duši, přivažte si je jako znamení na ruku a jako pásek na čelo.

Verš 5
Bude tě chránit před cizí ženou, před svůdnicí a její řečí vábivou.
Prís 5:3 - Rty svůdkyně sice oplývají medem, její ústa jsou jemná nad olej,

Verš 11
Jak jen je bujná a jak rozpustilá, její nohy doma stání nemají.
Prís 9:13 - Paní Tupost dělá veliký povyk, je hloupost sama, neví vůbec nic.

Verš 23
než padne skolen střelou do slabin. Jak ptáče do osidla vletěl, netušil, že mu jde o život!
Prís 1:17 - Líčit síť před očima ptáků je jistě zcela zbytečné.

Verš 27
Cesta do pekel vede jejím domem, do síní smrti se prudce svažuje!
Prís 2:18 - Její dům se chýlí k jisté smrti, její krok míří do podsvětí.
Prís 5:5 - Její nohy míří k hlubinám smrti, její kroky vedou do pekel.

Pris 7,3 - Porov. 3,3.

Pris 7,5 - Porov. s 2,16.

Pris 7,17 - Myrha, aloa a škorica sú známe vo voňavkárstve (porov. Pies 4,14 v poznámke).

Pris 7,22 - Cudzoložníci sa rútia do nešťastia ako nerozumné tvory.