výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Prís 30, 1-33

1 דברי אגור בן יקה המשא נאם הגבר לאיתיאל לאיתיאל ואכל׃ 2 כי בער אנכי מאיש ולא בינת אדם לי׃ 3 ולא למדתי חכמה ודעת קדשים אדע׃ 4 מי עלה שמים וירד מי אסף רוח בחפניו מי צרר מים בשמלה מי הקים כל אפסי ארץ מה שמו ומה שם בנו כי תדע׃ 5 כל אמרת אלוה צרופה מגן הוא לחסים בו׃ 6 אל תוסף על דבריו פן יוכיח בך ונכזבת׃ 7 שתים שאלתי מאתך אל תמנע ממני בטרם אמות׃ 8 שוא ודבר כזב הרחק ממני ראש ועשר אל תתן לי הטריפני לחם חקי׃ 9 פן אשבע וכחשתי ואמרתי מי יהוה ופן אורש וגנבתי ותפשתי שם אלהי׃ 10 אל תלשן עבד אל אדנו פן יקללך ואשמת׃ 11 דור אביו יקלל ואת אמו לא יברך׃ 12 דור טהור בעיניו ומצאתו לא רחץ׃ 13 דור מה רמו עיניו ועפעפיו ינשאו׃ 14 דור חרבות שניו ומאכלות מתלעתיו לאכל עניים מארץ ואביונים מאדם׃ 15 לעלוקה שתי בנות הב הב שלוש הנה לא תשבענה ארבע לא אמרו הון׃ 16 שאול ועצר רחם ארץ לא שבעה מים ואש לא אמרה הון׃ 17 עין תלעג לאב ותבוז ליקהת אם יקרוה ערבי נחל ויאכלוה בני נשר׃ 18 שלשה המה נפלאו ממני וארבע לא ידעתים׃ 19 דרך הנשר בשמים דרך נחש עלי צור דרך אניה בלב ים ודרך גבר בעלמה׃ 20 כן דרך אשה מנאפת אכלה ומחתה פיה ואמרה לא פעלתי און׃ 21 תחת שלוש רגזה ארץ ותחת ארבע לא תוכל שאת׃ 22 תחת עבד כי ימלוך ונבל כי ישבע לחם׃ 23 תחת שנואה כי תבעל ושפחה כי תירש גברתה׃ 24 ארבעה הם קטני ארץ והמה חכמים מחכמים׃ 25 הנמלים עם לא עז ויכינו בקיץ לחמם׃ 26 שפנים עם לא עצום וישימו בסלע ביתם׃ 27 מלך אין לארבה ויצא חצץ כלו׃ 28 שממית בידים תתפש והיא בהיכלי מלך׃ 29 שלשה המה מיטיבי צעד וארבעה מיטבי לכת׃ 30 ליש גבור בבהמה ולא ישוב מפני כל׃ 31 זרזיר מתנים או תיש ומלך אלקום עמו׃ 32 אם נבלת בהתנשא ואם זמות יד לפה׃ 33 כי מיץ חלב יוציא חמאה ומיץ אף יוציא דם ומיץ אפים יוציא ריב׃

Prís 30, 1-33

Verš 32
אם נבלת בהתנשא ואם זמות יד לפה׃
Jób 21:5 - פנו אלי והשמו ושימו יד על פה׃

Verš 4
מי עלה שמים וירד מי אסף רוח בחפניו מי צרר מים בשמלה מי הקים כל אפסי ארץ מה שמו ומה שם בנו כי תדע׃
Jób 38:4 - איפה היית ביסדי ארץ הגד אם ידעת בינה׃
Ž 104:3 - המקרה במים עליותיו השם עבים רכובו המהלך על כנפי רוח׃
Iz 40:12 - מי מדד בשעלו מים ושמים בזרת תכן וכל בשלש עפר הארץ ושקל בפלס הרים וגבעות במאזנים׃

Verš 5
כל אמרת אלוה צרופה מגן הוא לחסים בו׃
Ž 12:6 - אמרות יהוה אמרות טהרות כסף צרוף בעליל לארץ מזקק שבעתים׃
Ž 18:30 - האל תמים דרכו אמרת יהוה צרופה מגן הוא לכל החסים בו׃
Ž 19:8 - פקודי יהוה ישרים משמחי לב מצות יהוה ברה מאירת עינים׃
Ž 119:140 - צרופה אמרתך מאד ועבדך אהבה׃

Verš 6
אל תוסף על דבריו פן יוכיח בך ונכזבת׃
Dt 4:2 - לא תספו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם ולא תגרעו ממנו לשמר את מצות יהוה אלהיכם אשר אנכי מצוה אתכם׃
Dt 12:32 - את כל הדבר אשר אנכי מצוה אתכם אתו תשמרו לעשות לא תסף עליו ולא תגרע ממנו׃
Zjv 22:18 - מעיד אני בכל השמע דברי נבואת הספר הזה אם יוסיף איש עליהם יוסיף עליו האלהים את המכות הכתובות בספר הזה׃

Verš 13
דור מה רמו עיניו ועפעפיו ינשאו׃
Prís 6:17 - עינים רמות לשון שקר וידים שפכות דם נקי׃

Verš 14
דור חרבות שניו ומאכלות מתלעתיו לאכל עניים מארץ ואביונים מאדם׃
Prís 12:18 - יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפא׃

Verš 25
הנמלים עם לא עז ויכינו בקיץ לחמם׃
Prís 6:8 - תכין בקיץ לחמה אגרה בקציר מאכלה׃

Verš 31
זרזיר מתנים או תיש ומלך אלקום עמו׃
Jób 39:19 - התתן לסוס גבורה התלביש צוארו רעמה׃

Pris 30,1 - Táto ďalšia krátka zbierka múdrych výrokov sa pripisuje Agurovi, ktorý nie je bližšie známy. – Massa bola pôvodne vlasť arabského kmeňa, ktorý odvádzal svoj pôvod od Izmaela (Gn 25,14). Agur vystupuje ako ctiteľ Jahveho, a to by hádam naznačovalo, že Massu neskôr zaujali Židia.

Pris 30,11-14 - Agur líči vari pokolenie svojich vrstovníkov. Porov. 20,20; 20,9; 6,17.

Pris 30,15-16 - Verš 15ab a 16a sú v pôvodine veľmi poškodené.

Pris 30,17 - Na nepochovanom, vyhodenom tele kŕmili sa havrany. Porov. 1 Sam 17,44; 1 Kr 14,11; 16,4.

Pris 30,20 - Verš je bez súvisu s ostatnými číselnými prísloviami. Azda je len neúplnou vsuvkou; chýba polverš 20b.

Pris 30,31 - Celý verš je v pôvodine veľmi poškodený.

Pris 30,32-33 - Pôvodný text je ťažko zrozumiteľný. Len toto sa dá z neho vyčítať, že človeku sa treba chrániť vyzývavosti a radšej mlčať, než by vybúšili vyprovokované vášne.