výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Mt 22, 1-46

1 ויען ישוע ויסף דבר במשלים אליהם לאמר׃ 2 דומה מלכות השמים למלך בשר ודם אשר עשה חתנה לבנו׃ 3 וישלח את עבדיו לקרא הקרואים אל החתנה ולא אבו לבוא׃ 4 ויסף שלח עבדים אחרים לאמר אמרו אל הקרואים הנה ערכתי את סעודתי שורי ומריאי טבוחים והכל מוכן באו אל החתנה׃ 5 והם לא שתו לבם לזאת וילכו להם זה אל שדהו וזה אל מסחרו׃ 6 והנשארים תפשו את עבדיו ויתעללו בם ויהרגום׃ 7 ויקצף המלך וישלח צבאותיו ויאבד את המרצחים ההם ואת עירם שרף באש׃ 8 אז אמר אל עבדיו הן החתנה מוכנה והקרואים לא היו ראוים לה׃ 9 לכן לכו נא אל ראשי הדרכים וכל איש אשר תמצאו קראו אתו אל החתנה׃ 10 ויצאו העבדים ההם אל הדרכים ויאספו את כל אשר מצאו גם רעים גם טובים וימלא בית החתנה מסבים׃ 11 ויהי כבוא המלך לראות את המסבים וירא בהם איש ולא היה לבוש בגדי חתנה׃ 12 ויאמר אליו רעי איכה באת הנה ואין לך בגדי חתנה ויאלם׃ 13 ויאמר המלך למשרתים אסרו ידיו ורגליו ונשאתם והשלכתם אותו אל החשך החיצון שם תהיה היללה וחרק השנים׃ 14 כי רבים הם הקרואים ומעטים הנבחרים׃ 15 וילכו הפרושים ויתיעצו איך יכשילהו בדבר׃ 16 וישלחו אליו את תלמידיהם עם ההורדוסיים לאמר רבי ידענו כי איש אמת אתה ותורה באמת את דרך אלהים ולא תגור מפני איש כי אינך מכיר פני אדם׃ 17 לכן הגידה נא לנו את דעתך הנכון לנו לתת מס אל הקיסר אם לא׃ 18 וישוע ידע את רשעתם ויאמר החנפים מה תנסוני׃ 19 הראוני את מטבע המס ויביאו לו דינר׃ 20 ויאמר אליהם של מי הצורה הזאת והמכתב אשר עליו׃ 21 ויאמרו אליו של הקיסר ויאמר אליהם לכן תנו לקיסר את אשר לקיסר ולאלהים את אשר לאלהים׃ 22 וכשמעם את זאת תמהו ויעזבהו וילכו להם׃ 23 ביום ההוא נגשו אליו צדוקים האמרים כי אין תחית המתים וישאלו אתו לאמר׃ 24 רבי הן משה אמר איש כי ימות ובנים אין לו אחיו ייבם את אשתו והקים זרע לאחיו׃ 25 ואתנו היו שבעה אחים והראשון נשא אשה וימת וזרע אין לו ויעזב את אשתו לאחיו׃ 26 וכמו כן גם השני וכן גם השלישי עד השבעה׃ 27 ואחרי כלם מתה גם האשה׃ 28 ועתה בתחית המתים למי מן השבעה תהיה לאשה כי לכלם היתה׃ 29 ויען ישוע ויאמר להם טעים אתם באשר אינכם יודעים את הכתובים וגם את גבורת האלהים׃ 30 כי בתחית המתים לא ישאו נשים ולא תנשאנה כי אם כמלאכי אלהים בשמים יהיו׃ 31 ועל דבר תחית המתים הלא קראתם את הנאמר לכם מפי האלהים לאמר׃ 32 אנכי אלהי אברהם ואלהי יצחק ואלהי יעקב והוא איננו אלהי המתים כי אם אלהי החיים׃ 33 וישמע המון העם וישתומממו על תורתו׃ 34 והפרושים כשמעם כי סכר פי הצדוקים ויועדו יחדו׃ 35 ואחד מהם מבין בתורה שאל אתו לנסותו לאמר׃ 36 רבי אי זו מצוה גדולה היא בתורה׃ 37 ויאמר ישוע אליו ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מדעך׃ 38 זאת היא המצוה הגדולה והראשונה׃ 39 והשנית דומה לה ואהבת לרעך כמוך׃ 40 בשתי המצות האלה כל התורה תלויה וגם הנביאים׃ 41 ויהי בהקהל הפרושים וישאלם ישוע לאמר׃ 42 מה דעתכם על המשיח בן מי הוא ויאמרו אליו בן דוד׃ 43 ויאמר אליהם ואיך קרא לו דוד ברוח אדון באמרו׃ 44 נאם יהוה לאדני שב לימיני עד אשית איביך הדם לרגליך׃ 45 ועתה אם דוד קרא לו אדון איך הוא בנו׃ 46 ולא יכל איש לענות אתו דבר ולא ערב עוד איש את לבו מן היום ההוא לשאל אותו׃

Mt 22, 1-46

Verš 32
אנכי אלהי אברהם ואלהי יצחק ואלהי יעקב והוא איננו אלהי המתים כי אם אלהי החיים׃
Ex 3:6 - ויאמר אנכי אלהי אביך אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלהים׃

Verš 33
וישמע המון העם וישתומממו על תורתו׃
Mt 7:28 - ויהי ככלות ישוע לדבר את הדברים האלה וישתומם המון העם על תורתו׃

Verš 2
דומה מלכות השמים למלך בשר ודם אשר עשה חתנה לבנו׃
Lk 14:6 - ולא יכלו להשיב על זאת דבר׃
Zjv 19:7 - נשמחה ונגילה ונתנה לו הכבוד כי באה חתנת השה ואשתו התקדשה׃

Verš 34
והפרושים כשמעם כי סכר פי הצדוקים ויועדו יחדו׃
Mk 12:28 - ואחד מן הסופרים שמע אתם מתוכחים ויקרב אליהם וירא כי היטב השיבם וישאלהו מה היא הראשנה לכל המצות׃

Verš 37
ויאמר ישוע אליו ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מדעך׃
Dt 6:5 - ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך׃
Dt 10:12 - ועתה ישראל מה יהוה אלהיך שאל מעמך כי אם ליראה את יהוה אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אתו ולעבד את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך׃
Dt 30:6 - ומל יהוה אלהיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך׃
Lk 10:27 - ויען ויאמר ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך ובכל מדעך ואת רעך כמוך׃

Verš 39
והשנית דומה לה ואהבת לרעך כמוך׃
Lv 19:18 - לא תקם ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני יהוה׃
Mk 12:31 - והשנית הדמה לה היא ואהבת לרעך כמוך ואין מצוה גדולה מאלה׃
Rim 13:9 - כי מצות לא תנאף לא תרצח לא תגנב לא תענה עד שקר לא תחמד ועוד כאלה כלולות הנה במאמר הזה ואהבת לרעך כמוך׃
Gal 5:14 - כי כל התורה כלולה במצוה אחת והיא ואהבת לרעך כמוך׃
Ef 5:2 - והתהלכו באהבה כאשר גם המשיח אהב אתנו והקריב את נפשו בעדנו לקרבן וזבח לאלהים לריח ניחוח׃
1Sol 4:9 - ועל אהבת האחים אין צרך לכתב אליכם הלא אף אתם למודי יהוה לאהבה איש את רעהו׃
Jak 2:8 - הן בקימכם את המצוה המלכת על כלן כפי הכתוב ואהבת לרעך כמוך תיטיבו לעשות׃

Verš 41
ויהי בהקהל הפרושים וישאלם ישוע לאמר׃
Mk 12:35 - ויען ישוע בלמדו במקדש ויאמר איך יאמרו הסופרים כי המשיח הוא בן דוד׃
Lk 20:41 - ויאמר אליהם איך יאמרו על המשיח כי הוא בן דוד׃

Verš 44
נאם יהוה לאדני שב לימיני עד אשית איביך הדם לרגליך׃
Ž 110:1 - לדוד מזמור נאם יהוה לאדני שב לימיני עד אשית איביך הדם לרגליך׃
Sk 2:34 - כי דוד לא עלה השמימה והנה הוא אמר נאם יהוה לאדני שב לימיני׃
1Kor 15:25 - כי הוא מלך ימלך עד כי ישית את כל איביו תחת רגליו׃
Heb 1:13 - ואל מי מן המלאכים אמר מעולם שב לימיני עד אשית איביך הדם לרגליך׃
Heb 10:13 - וחכה יחכה עד כי יושתו איביו הדם לרגליו׃

Verš 13
ויאמר המלך למשרתים אסרו ידיו ורגליו ונשאתם והשלכתם אותו אל החשך החיצון שם תהיה היללה וחרק השנים׃
Mt 8:12 - אבל בני המלכות המה יגרשו אל החשך החיצון שם תהיה היללה וחרוק השנים׃
Mt 13:42 - והשליכו אתם אל תנור האש שם תהיה היללה וחרק השנים׃
Mt 24:51 - וישסף אתו וישים את חלקו עם החנפים שם תהיה היללה וחרק השנים׃
Mt 25:30 - ואת עבד הבליעל השליכו אל החשך החיצון שם תהיה היללה וחרק השנים׃
Lk 13:28 - ושם תהיה היללה וחרק השנים כאשר תראו את אברהם ויצחק ויעקב ואת כל הנביאים במלכות האלהים ואתם מגרשים החוצה׃

Verš 14
כי רבים הם הקרואים ומעטים הנבחרים׃
Mt 20:16 - ככה יהיו האחרונים ראשונים והראשונים יהיו אחרונים כי רבים הם הקרואים ומעטים הנבחרים׃

Verš 15
וילכו הפרושים ויתיעצו איך יכשילהו בדבר׃
Mk 12:13 - וישלחו אליו אנשים מן הפרושים ומן ההורדוסים ללכד אתו בדברו׃
Lk 20:20 - ויארבו לו וישלחו מארבים והם נדמו כצדיקים למען ילכדו אותו בדבר להסגירו אל השררה ואל יד ההגמון׃

Verš 35
ואחד מהם מבין בתורה שאל אתו לנסותו לאמר׃
Lk 10:25 - והנה אחד מבעלי התורה קם לנסותו ויאמר מורה מה אעשה ואירש חיי עולם׃

Verš 21
ויאמרו אליו של הקיסר ויאמר אליהם לכן תנו לקיסר את אשר לקיסר ולאלהים את אשר לאלהים׃
Mt 17:25 - ויאמר הן ובבואו הביתה קדם אתו ישוע לשאל מה דעתך שמעון מלכי הארץ ממי יקחו מכס ומס מאת בניהם או מאת הזרים׃
Rim 13:7 - לכן תנו לכל איש כחובתכם המס לאשר לו המס המכס לאשר לו המכס והמורא לאשר לו המורא והכבוד לאשר לו הכבוד׃

Verš 23
ביום ההוא נגשו אליו צדוקים האמרים כי אין תחית המתים וישאלו אתו לאמר׃
Mk 12:18 - ויבאו אליו מן הצדוקים האמרים כי אין תחיה למתים וישאלהו לאמר׃
Lk 20:27 - ויקרבו אנשים מן הצדוקים הכפרים בתחית המתים וישאלהו לאמר׃
Sk 23:8 - כי הצדוקים אמרים אין תחיה ואין מלאך ורוח והפרושים מודים בשניהם׃

Verš 24
רבי הן משה אמר איש כי ימות ובנים אין לו אחיו ייבם את אשתו והקים זרע לאחיו׃
Dt 25:5 - כי ישבו אחים יחדו ומת אחד מהם ובן אין לו לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר יבמה יבא עליה ולקחה לו לאשה ויבמה׃

Verš 30
כי בתחית המתים לא ישאו נשים ולא תנשאנה כי אם כמלאכי אלהים בשמים יהיו׃
1Jn 3:2 - אהובי עתה בנים לאלהים אנחנו ועוד לא נגלה מה נהיה אך ידענו כי בהגלותו נדמה לו כי נראהו כאשר הוא׃

Mt 22,1-14 - "Lk 14, 16–24

Mt 22,14 - Slovo "mnoho" vyjadruje všeobecnosť, podobne ako v 20, 28. "Málo" zasa znamená, že nie každý spĺňa podmienky na pozvanie k spáse.

Mt 22,15-22 - Mk 12, 13–17; Lk 20, 20–26.

Mt 22,21 - Obraz a nápis na minci mali upozorniť farizejov na skutočný právny stav ich vlasti. Mali si uvedomiť, komu sú politicky podriadení. Všeobecná Ježišova odpoveď o plnení povinnosti voči štátu svedčí o tom, že štát a jeho predstavitelia i podľa Božieho zákona oprávnene žiadajú od podriadených poslušnosť a dane. Podľa Ježišových slov však nijaké ľudské ustanovenie nemôže zrušiť Božie požiadavky, lebo Boha máme poslúchať viac ako ľudí (Sk 4, 19).

Mt 22,23-33 - Mk 12, 18–27; Lk 20, 27–40.

Mt 22,24 - Dt 25, 5.Je to ustanovenie o švagrovskom (levirátskom) manželstve. Saducejmi prednesený údajný prípad chcel zosmiešniť Ježišovu náuku o zmŕtvychvstaní.

Mt 22,32 - Ex 3, 6.Ježiš im odpovedá, že po vzkriesení už nebude manželstvo. Ľudstvo dosiahlo svoj cieľ. Okrem toho ak Boh je Bohom patriarchov, potom patriarchovia žijú, lebo on je Boh živých. Teda jestvuje posmrtný život a vzkriesenie.

Mt 22,34-40 - Mk 12, 28–34; Lk 10, 25–28.

Mt 22,37 - Dt 6, 5.

Mt 22,39 - Lv 19, 18.

Mt 22,41-46 - Mk 12, 35–37; Lk 20, 41–44.

Mt 22,44 - Ž 110, 1.

Mt 22,45 - Odpoveď je jednoduchá. Mesiáš je podľa ľudskej prirodzenosti synom Dávida, podľa božskej prirodzenosti Božím Synom.