výhody registrácie

List Títovi

Biblia - Sväté písmo

(ROM - Rómsky)

Tít 2, 1-15

1 Numa tu sichar o chachimos kai si ande Vorba le Devleski. 2 Phen le phure murshenge te arakhenpe, ai te aven respektime, ai lashe, ai te beshen ando pachamos, ande dragostia, ai te avel les rhavda. 3 Ai phen vi le phuria zhuvliange te traiin malades, ai te na pupuin, ai te na machon, numa trobul te sicharen so si lasho; 4 saxke te sicharen le boriorhan te aven lenge drago, lenge rhom, ai lenge glati, 5 ai te aven lashia, ai vuzhia, ai te len sama mishto katar penge khera, ai te lenpe pala penge rhom, saxke te na mothol khonik nasul pai Vorba le Devleski. 6 Ai vi mang katar le terne mursh te aven lashe. 7 Ai vi tu trobul te sikaves ande soste godi o mishtimos, ai vi trobul te aves chachimasa, ai te na keres phirasa kana divines pa Del. 8 Ai phen vorbi chache, saxke te na mothon ke nai mishto, ai kadia che duzhmaia avela lenge lazhav, ke nashti mothona chi iek nasulimos pa amende. 9 Ai trobul le slugi te pachan o mui penge gazdango, ai te aven lensa lashe ande soste godi; ai chi trobul te den le atweto palpale zhungales. 10 Ai chi trobul te choren lendar kanchi, numa trobul te sikaven sagda ke lashe le ai ke pachan o mui, saxke te avel o luvudimos ande soste godi ande Vorba le Devleski amaro skepitori. 11 Ke O Del sikadia pesko lashimos te skepil pe swako manush. 12 Ke o lashimos le Devlesko sicharel ame te mekas o traio o chorho, ai le dieli kadala phuviake te traiisaras pe kadia phuv iek traio lasho, vorta, ai te beshas pasha Del. 13 O lashimos le Devlesko sicharel ame te traiisaras vorta zhi kai avel o dies kai azhukeras. O dies kai sikadiola o luvudimos amare bare Devlesko ai amare skepitoresko o Jesus Kristo. 14 Wo diape pala amende, saxke te ankalavel ame andal bezexa, ai te kerel anda amende iek narodo vuzho kai si ferdi lesko, ai manush kai mangen te keren o mishtimos. 15 Sichar sa kodola vorbi bi darako te zhutis le manushen kai ashunen tute, vai te mothos lenge lenge dosha, ai na mek kanikas te rimol tu.

Tít 2, 1-15

Verš 3
Ai phen vi le phuria zhuvliange te traiin malades, ai te na pupuin, ai te na machon, numa trobul te sicharen so si lasho;
1Tim 2:9 - Ai mangav vi le zhuvlia te vuriarenpe malades, prostovanes, ai te na keren barimata penge balensa, ai te na thon pe pende but sumnakai, perli, vai tsalia kai si kuchi.
1Pt 3:3 - Ai na roden te shukaren tume le sumnakasa, ai le tsaliensa, ai na hulaven tumare bal sar le zhuvlia kadala lumiake te prinzhardion, ke e shuk la zhuvliaki nai andel tsalia le shukar kai si pe late,
1Tim 5:13 - Ai mai but sichon te xasaren pengi vriama kai zhan kher kherestar, numa so si mai nasul, ke kerdion pupuitarki, ai den duma angla savorhende, ai den duma pal dieli kai chi trobulas te den duma.

Verš 5
ai te aven lashia, ai vuzhia, ai te len sama mishto katar penge khera, ai te lenpe pala penge rhom, saxke te na mothol khonik nasul pai Vorba le Devleski.
Gn 3:16 -
1Kor 14:34 - Le zhuvlia te na den duma kana si chidine ande khangeri, ke nai lenge slobodo te den duma, o zakono Zhidovisko phenel kodia.
Ef 5:22 - Rhomniale, respektin tumare rhomen, sar respektin le Devles.
Kol 3:18 - Rhomnia le, len tume pala tumare rhom, ke kadia mangel O Del tutar te keren.
1Pt 3:1 - Ai tume le rhomnia, keren so mothon tumenge tumare rhom, saxke te si ka iek anda lende kai chi pachalpe ande Vorba le Devleski parhudiola ai avela ka Del pala traio o vorta kai traiin bi te mothon chi iek vorba,

Verš 7
Ai vi tu trobul te sikaves ande soste godi o mishtimos, ai vi trobul te aves chachimasa, ai te na keres phirasa kana divines pa Del.
1Tim 4:12 - Na mek khonik te rimol tu ka san terno, numa sikav le manushenge kai pachanpe ando Del, sar des duma, sar phires le Devlesa, chi dragostia, cho pachamos, ai cho vuzhimos.
1Pt 5:3 - Ai na roden te poronchin pe kodola kai sas tume dine te arakhen le, numa trobul te sikaven tume lenge o drom.

Verš 8
Ai phen vorbi chache, saxke te na mothon ke nai mishto, ai kadia che duzhmaia avela lenge lazhav, ke nashti mothona chi iek nasulimos pa amende.
1Pt 2:12 - Ai trobul te avel tumaro traio vorta mashkar le manush kai chi pachanpe ando Del; ai kadia, marka te mothona chordanes ke nasul san, musai avela lenge te preznain o mishtimos kai keren ai te luvudin le Devles o dies kai avela.
1Pt 2:15 - Ke e voia le Devleski si, te aterdiaren tume le mishtimasa, o nasulimos kai mothon le manush kai chi zhanen ai kai nai pachivale,
1Pt 3:16 - Den duma le lashimasa ai le respektimasa. Numa trobul te den le atweto lashimasa ai pachivales. Ai trobul te avel tume ginduria vuzhe, saxke le manush kai mothon nasulimos pa lasho traio kai si tume le Kristosa,

Verš 9
Ai trobul le slugi te pachan o mui penge gazdango, ai te aven lensa lashe ande soste godi; ai chi trobul te den le atweto palpale zhungales.
Ef 6:5 - Tume le slugi, pachan o mui tumare gazdengo kai si katse pe phuv, respektin le ai izdran angla lende; ai chache ilesa, sar te podaisardianas le Kristos.
Kol 3:22 - Tume le slugi, pachan o mui tumare gazdango ande soste godi katse pe phuv, na raduin tume te keren kadia ferdi kana len sama pe tumende, te plachan le, numa pachan o mui sa tumare ilesa, ke pala respektimos kai si tumen le Kristoske.
1Tim 6:1 - Sa kodola kai si slugi trobul te avel le penge gazdange baro respektimos, saxke khonik te na mothol nasulimos pa anav le Devlesko ai pa so sicharas.
1Pt 2:18 - Tume le slugi, keren so mangen tumendar tumare bare ai respektin le, numa na ferdi kodolensa kai si lashe tumensa, numa vi kodolensa kai nai lashe tumensa.

Verš 12
Ke o lashimos le Devlesko sicharel ame te mekas o traio o chorho, ai le dieli kadala phuviake te traiisaras pe kadia phuv iek traio lasho, vorta, ai te beshas pasha Del.
Ef 1:4 - Ande leste O Del alosardia ame, mai anglal sar te avel e lumia, saxke te avas swuntsi ai bi doshako angla leste ande dragostia.
Kol 1:22 - Numa akana katar e martia kai lesko Shav lia ande pesko stato manushesko, O Del kerdia te avel tume e pacha lesa, saxke te kerel te aven angla leste Swuntsi, vuzhe, ai bi doshako,
2Tim 1:9 - Ke Wo si kai skepisardia ame, ai akhardia ame te keras leski buchi, na ke pala so kerdiam, numa pala pesko gindo ai pesko lashimos wo dia ame kado lashimos ando Jesus Kristo mai anglal sar te avel e lumia.
1Jn 2:16 - Ke so godi si ande lumia, le ginduria le bi vuzhe kai si le statos, ai le dieli kai amare iakha dikhas ai mangas, ai le barimata kai kerdion katar le dieli la lumiake, nai katar O Dat, numa katar e lumia.

Verš 13
O lashimos le Devlesko sicharel ame te traiisaras vorta zhi kai avel o dies kai azhukeras. O dies kai sikadiola o luvudimos amare bare Devlesko ai amare skepitoresko o Jesus Kristo.
1Kor 1:7 - Anda kodia chi mai trobul tume chi iek zhanglimos zhi kai azhukeren te sikadiol amaro Del O Jesus Kristo.
Flp 3:20 - Numa ame, amaro kher si ando rhaio, ai azhukeras sa amare ilesa te avel anda rhaio amaro skepitori, le Devles O Jesus Kristo.

Verš 14
Wo diape pala amende, saxke te ankalavel ame andal bezexa, ai te kerel anda amende iek narodo vuzho kai si ferdi lesko, ai manush kai mangen te keren o mishtimos.
Gal 1:4 - O Kristo diape wo te skepil amen anda amare bezexa, saxke te ankkalavel ame anda kadia lumia kai si akana ai kai si nasul, katar e voia amare Devleski ai amaro Dat.
Gal 2:20 - Simas thodino te merav le Kristosa po trushul. Ai kadia mai nai me kai traiiv, numa O Kristo traiil ande mande. O traio le manushesko, o traio kai traiiv me akana traiiv ando pachamos ando Shav le Devlesko, kai simas leske drago ai kai dia pesko traio mange. Chi shudav o lashimos le Devlesko.
Ef 5:2 - Ai phiren ande dragostia sar O Kristo kai sas les dragostia amenge, diape wo ka Del amenge sar ek podarka ai ek sakrifis ka Del kai kandel shukar ai kai plachal les Devles.
Heb 9:14 - Sode mai but kerel o rat le Kristosko te parhuvel amaro traio ai amare ile. Wo skepil ame katar o nekazo kana zumavas te keras so o phuro zakono phenel, ai Wo mangel ame te podais O Del o zhuvindil.
Ef 2:10 - Ke O Del kerdia ame te avas astarde ka Jesus Kristo, saxke te avel ame iek traio barvalo ai te keras o mishtimos, kodo mishtimos kai lashardia mai anglal saxke te keras les.

Verš 15
Sichar sa kodola vorbi bi darako te zhutis le manushen kai ashunen tute, vai te mothos lenge lenge dosha, ai na mek kanikas te rimol tu.
1Tim 4:12 - Na mek khonik te rimol tu ka san terno, numa sikav le manushenge kai pachanpe ando Del, sar des duma, sar phires le Devlesa, chi dragostia, cho pachamos, ai cho vuzhimos.

Tit 2,5-7 - Túto náuku Pavol podrobne vysvetľuje v Gal a Rim. Krst znovuzrodzuje (porov. Jn 3, 5) a obnovuje (porov. 2 Kor 5, 17).

Tit 2,9 - "Nech neprotirečia," totiž v tom, na čo majú páni právo, čo nie je proti Božej vôli. Porov. Ef 6, 5; Kol 3, 22; 1 Pt 2, 18.

Tit 2,9 - Porov. 1 Tim 1, 4.

Tit 2,10 - "Bludár" alebo sektár, doslovne "heretik" (z gr. hairetikós), je výraz vzatý z terminológie súvekých filozofických škôl. V Cirkvi je heretikom podľa etymológie ten, čo "vyberá" iba niektoré pravdy na škodu druhým, z čoho sú sekty a rozdelenia. Pavol tu nepochybne myslí na kresťanov zo židovstva, ktorí sa už predtým presťahovali na Krétu, a hoci celkom neodpadli od Cirkvi, prejavovali bludné názory. Odsudzujú sa takto sami, totiž svojím svedomím, lebo sa nemôžu ničím ospravedlniť, keďže boli na omyly upozornení.

Tit 2,12 - Božia milosť osvecuje, poúča a dáva silu, aby sme mohli premôcť zlo a konať dobro.

Tit 2,12 - Tychikus sa spomína častejšie v Novom zákone (Sk 20, 4; Ef 6, 21; Kol 4, 7; 2 Tim 4, 12). O Artemasovi, ktorého meno sa uvádza iba v tomto texte Nového zákona, nevieme nič bližšie. Nikopol bolo mesto v západnom Epire na pobreží Jadranského mora.

Tit 2,13 - "Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista." Jasné potvrdenie, že Kristus je Boh.

Tit 2,13 - Kto to bol Zenas, nevieme nič podrobnejšie. Apollo je asi ten istý, o ktorom hovoria Sk 18, 24–28; 1 Kor 1, 12; 3, 4–5; 4, 6; 16, 12. Zenas a Apollo asi zaniesli Títovi tento list.