výhody registrácie

Kniha proroka Zachariáša

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Za 9, 1-17

1 Výrok. Slovo Hospodina proti krajine Chadrak a Damasku, jeho príbytku, lebo Hospodinovi patrí hlavné mesto Aramu a všetky izraelské kmene. 2 Aj Chamát s ním hraničí, aj Týrus a Sidon, hoci sú veľmi múdre. 3 Týrus si postavil opevnenie, nakopil striebra sťa prachu a rýdzeho zlata ako blata na uliciach. 4 Hľa, Pán sa ho zmocní, zrazí jeho bohatstvo do mora a mesto pohltí oheň. 5 Aškalón to uvidí a bude sa báť, Gaza sa bude hrozne zvíjať, aj Ekrón, lebo jeho nádej zvädla; kráľ Gazy zahynie a Aškalón nebude obývaný. 6 V Ašdóde budú bývať miešanci a ukončím pýchu Filištíncov. 7 Odstránim z jeho úst krv, spomedzi zubov ich ohavnosti. Aj on zostane pre nášho Boha a bude ako vodca v Judsku a Ekrón ako Jebúseji. 8 Utáborím sa pred svojím domom ako hliadka pred tými, čo tiahnu sem a tam a neobsadí ich už utláčateľ. Áno, už teraz hľadím očami. 9 Hlasne plesaj, dcéra Sion, zvučne jasaj, dcéra Jeruzalem. Pozri, tvoj kráľ prichádza k tebe, je spravodlivý a prináša víťazstvo, je pokorný a jazdí na oslovi, na osliatku, mláďati oslice. 10 Vyničím vozy z Efrajima a kone z Jeruzalema, vytratia sa bojové kuše; bude hlásať pokoj národom, jeho vláda siaha od mora až k moru a od Rieky až do končín zeme. 11 A tebe pre krv tvojej zmluvy vyvediem zajatcov zo studne, v ktorej niet vody. 12 Vráťte sa do pevnosti, zajatci nádeje; dnes oznamujem: Dvojnásobne ti odplatím. 13 Lebo si natiahnem Júdu ako luk Efrajima vložím doň ako šíp; povzbudím tvojich synov, Sion, proti tvojim synom, Jávan, urobím ťa podobným hrdinskému meču. 14 Hospodin sa zjaví nad nimi, jeho šíp vyrazí sťa blesk, Pán, Hospodin zatrúbi na roh, bude postupovať v južných víchroch. 15 Hospodin zástupov bude štítom nad nimi, zhltnú kamene z praku, budú po nich šliapať, budú piť krv ako víno a naplnia sa ako kropáč a ako rohy oltára. 16 V ten deň ich zachráni Hospodin, ich Boh, ako stádo svojho ľudu, lebo budú ako drahokamy čelenky, žiariace nad jeho zemou. 17 Lebo čo je jeho šťastie a čo jeho krása? Obilie prospeje mladíkom a mladé víno pannám.

Za 9, 1-17

Verš 11
A tebe pre krv tvojej zmluvy vyvediem zajatcov zo studne, v ktorej niet vody.
Mt 26:28 - lebo toto je moja krv zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov.
1Kor 11:25 - Podobne po večeri vzal aj kalich a povedal: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku!
Heb 9:19 - Lebo keď Mojžiš oznámil celému ľudu všetky prikázania, podľa zákona vzal krv teliat a capov, vodu, šarlátovú vlnu a yzop a pokropil samu knihu i všetok ľud,

Verš 14
Hospodin sa zjaví nad nimi, jeho šíp vyrazí sťa blesk, Pán, Hospodin zatrúbi na roh, bude postupovať v južných víchroch.
Nah 2:4 -

Zach 9,1 - Pánovo slovo sa tu zosobňuje miesto Pána samého. Zmysel verša je: Pán sa zmocní týchto krajín a miest. Krajina Hadrak ležala severne od Damasku. V Biblii sa jej meno viac nevyskytuje; mimobiblické osnovy ju volajú Hatarika alebo Hazrak. - Výraz: "Pánovi patrí oko človeka" LXX prekladá: "Pretože Pán hľadí na človeka". Zmysel teda je, že sa Pán zmocní nepriateľských krajín, lebo mu záleží na osude ľudí, najmä Izraela.

Zach 9,2 - Pre Emat pozri pozn. k 1 Kr 8,65. - O múdrosti Týru porov. Ez 28,4.

Zach 9,5-7 - Tu spomínané filištínske mestá porov. Am 1,6-8 a Sof 2,4. Filištínci musia svoje mestá prepustiť cudzím, ale pokorenie bude im na osoh, prestanú jesť zakázané a modlám obetované jedlá a pričlenia sa k Božiemu národu ako kedysi Jebuzejčania, praobyvatelia Jeruzalema; porov. 2 Sam 5,6 n.

Zach 9,8 - Boh teraz už nespustí z očí svoj národ a bude ho brániť. O pohoničoch pozri Ex 5,14; Iz 9,4; 14,4.

Zach 9,9 - Ako predošlí proroci, tak aj Zachariáš opisuje pokojamilovnosť mesiášskej ríše. Kráľ Mesiáš neprichádza na bojovom koni, ale na pokojamilovnom zvierati. Splnenie tohto proroctva pozri Mt 21,1; Mk 11,1; Lk 19,29; Jn 12,14. - Slovo "vyhubí" prekladáme podľa LXX. Hebr a Vulg číta: "vyhubím". - "Rieka" je Eufrat.

Zach 9,11 - O krvnej zmluve pozri Ex 24,4-8. Cisterna-jama, vyschnutá studňa; porov. Gn 37,24; Jer 38,6 - symbol Babylonu.

Zach 9,13 - Júda, vedúci kmeň Južnej, a Efraim, vedúci kmeň Severnej ríše, budú zbraňou v Pánových rukách. - Javan sú Jóni a Gréci vôbec.

Zach 9,15 - Výraz, že Izraeliti budú piť krv nepriateľa (porov. Nm 23,24), treba rozumieť v prenesenom zmysle. - Rohy oltára potierali krvou obetných zvierat.

Zach 9,16 - Nevieme, čo rozumie prorok "posvätnými kameňmi". Obyčajne to vykladajú o chráme, ktorý sa po víťazstve zaskvie novou slávou. Iní prekladajú: "nad jeho zemou sa zjavia drahokamy na diadéme". Podľa tohto prekladu by drahokamy boli Izraeliti, ktorí sú Bohu vzácni ako drahokamy na kráľovskej korune.

Zach 9,17 - Hojnosť úrody po víťazstve umožní vychovať udatnú mládež, ktorá je nádejou národa. Neslobodno však zabúdať, že sa pozemskými dobrami zvýrazňujú duchovné dary mesiášskych čias. - Osnovu Vulg: "obilie vyvolených a víno plodiace panny" uvádzali o Eucharistii, ale je to možné len v zmysle prispôsobenom (sensus accommodatus).