výhody registrácie

Kniha proroka Zachariáša

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Za 9, 1-17

1 Bremä slova Hospodinovho proti zemi Chadrach-u i proti Damašku, jeho odpočinku (Pre to, že oko človeka má zrieť k Hospodinovi aj oči všetkých pokolení Izraelových); 2 ako aj proti Chamatu, ktorý hraničí s ním, proti Týru a Sidonu, lebo je veľmi múdry. 3 A Týrus si vystavil pevnosť, nahromadil striebra jako prachu a rýdzeho zlata jako blata ulíc. 4 Hľa, Pán ho vyženie a porazí jeho silu na mori, a on sám bude strávený ohňom. 5 Uvidí to Aškalon a bude sa báť, i Gaza, a bude sa svíjať bolesťou, veľmi, aj Ekron, pretože zahanbí jeho nádej, a zahynie kráľ z Gazy, a Aškalon nebude obývaný. 6 V Ašdóde bude bývať bastard, a tak vytnem pýchu Filištínov. 7 A odstránim jeho krv z jeho úst a jeho hnusoby zpomedzi jeho zubov, a tak pozostane aj on nášmu Bohu a bude jako vojvoda v Judsku a Ekron ako Jebuzej. 8 A položím sa vôkol svojho domu táborom pre vojsko, aby nikto neprešiel cezeň ani sa nevrátil. A neprejde viacej po nich pohonič, lebo teraz som videl svojimi očima. 9 Plesaj veľmi, dcéro Siona, pokrikuj radostne, dcéro Jeruzalema! Hľa, tvoj kráľ prijde k tebe, spravedlivý je a plný spasenia chudobný a jazdiaci na oslovi, na osľati, žrebcovi oslíc. 10 A vyplienim voz z Efraima a koňa z Jeruzalema, a bude vyplienené aj vojenné lučište, a bude hovoriť pokoj národom. Jeho panstvo bude od mora až k moru a od Rieky až po konce zeme. 11 Aj tebe, pre krv tvojej smluvy, prepustím tvojich väzňov z jamy, v ktorej niet vody. 12 Navráťte sa do pevnosti, väzni nádeje! Aj dnes oznamujem: Dvojnásobne ti nahradím. 13 Lebo si napnem Júdu, naplním lučište Efraimom a zobudím tvojich synov, Sione, proti tvojim synom, Javane, a učiním ťa ako meč hrdinu. 14 A Hospodin sa ukáže nad nimi, a jeho strela vyjde jako blesk, a Pán Hospodin bude trúbiť na trúbu a pojde jako víchrice juhu. 15 Hospodin Zástupov bude štítiť nad nimi, a strávia a zašliapu kamene praku, budú piť a lomoziť ako od vína a budú plní jako obetná čaša, jako uhly oltára. 16 A tak ich zachráni Hospodin, ich Bôh, toho dňa ako stádo svojho ľudu, pretože budú jako kamene koruny, ktoré sa budú ďaleko skvieť na jeho zemi. 17 Lebo jaké bude jeho dobro a jaká jeho krása! Obilie mládencom a vínna šťava bude dodávať rozkvetu pannám.

Za 9, 1-17

Verš 11
Aj tebe, pre krv tvojej smluvy, prepustím tvojich väzňov z jamy, v ktorej niet vody.
Mt 26:28 - lebo toto je moja tej novej smluvy krv, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov.
1Kor 11:25 - Tak tiež i kalich, keď bolo po večeri, hovoriac: Tento kalich je tá nová smluva v mojej krvi; to čiňte, koľkokoľvek ráz by ste pili, na moju pamiatku.
Heb 9:19 - Lebo keď podľa zákona predniesol Mojžiš všetkému ľudu všetky prikázania a vzal krv teliat a kozlov s vodou a s purpuro-červenou vlnou a s yzopom, pokropil i samu knihu i všetok ľud

Verš 14
A Hospodin sa ukáže nad nimi, a jeho strela vyjde jako blesk, a Pán Hospodin bude trúbiť na trúbu a pojde jako víchrice juhu.
Nah 2:4 - Vozy šialene behajú po uliciach; s rachotom sa predbiehajú po námestiach; na pohľad sú jako fakle, lietajú ako blesky.

Zach 9,1 - Pánovo slovo sa tu zosobňuje miesto Pána samého. Zmysel verša je: Pán sa zmocní týchto krajín a miest. Krajina Hadrak ležala severne od Damasku. V Biblii sa jej meno viac nevyskytuje; mimobiblické osnovy ju volajú Hatarika alebo Hazrak. - Výraz: "Pánovi patrí oko človeka" LXX prekladá: "Pretože Pán hľadí na človeka". Zmysel teda je, že sa Pán zmocní nepriateľských krajín, lebo mu záleží na osude ľudí, najmä Izraela.

Zach 9,2 - Pre Emat pozri pozn. k 1 Kr 8,65. - O múdrosti Týru porov. Ez 28,4.

Zach 9,5-7 - Tu spomínané filištínske mestá porov. Am 1,6-8 a Sof 2,4. Filištínci musia svoje mestá prepustiť cudzím, ale pokorenie bude im na osoh, prestanú jesť zakázané a modlám obetované jedlá a pričlenia sa k Božiemu národu ako kedysi Jebuzejčania, praobyvatelia Jeruzalema; porov. 2 Sam 5,6 n.

Zach 9,8 - Boh teraz už nespustí z očí svoj národ a bude ho brániť. O pohoničoch pozri Ex 5,14; Iz 9,4; 14,4.

Zach 9,9 - Ako predošlí proroci, tak aj Zachariáš opisuje pokojamilovnosť mesiášskej ríše. Kráľ Mesiáš neprichádza na bojovom koni, ale na pokojamilovnom zvierati. Splnenie tohto proroctva pozri Mt 21,1; Mk 11,1; Lk 19,29; Jn 12,14. - Slovo "vyhubí" prekladáme podľa LXX. Hebr a Vulg číta: "vyhubím". - "Rieka" je Eufrat.

Zach 9,11 - O krvnej zmluve pozri Ex 24,4-8. Cisterna-jama, vyschnutá studňa; porov. Gn 37,24; Jer 38,6 - symbol Babylonu.

Zach 9,13 - Júda, vedúci kmeň Južnej, a Efraim, vedúci kmeň Severnej ríše, budú zbraňou v Pánových rukách. - Javan sú Jóni a Gréci vôbec.

Zach 9,15 - Výraz, že Izraeliti budú piť krv nepriateľa (porov. Nm 23,24), treba rozumieť v prenesenom zmysle. - Rohy oltára potierali krvou obetných zvierat.

Zach 9,16 - Nevieme, čo rozumie prorok "posvätnými kameňmi". Obyčajne to vykladajú o chráme, ktorý sa po víťazstve zaskvie novou slávou. Iní prekladajú: "nad jeho zemou sa zjavia drahokamy na diadéme". Podľa tohto prekladu by drahokamy boli Izraeliti, ktorí sú Bohu vzácni ako drahokamy na kráľovskej korune.

Zach 9,17 - Hojnosť úrody po víťazstve umožní vychovať udatnú mládež, ktorá je nádejou národa. Neslobodno však zabúdať, že sa pozemskými dobrami zvýrazňujú duchovné dary mesiášskych čias. - Osnovu Vulg: "obilie vyvolených a víno plodiace panny" uvádzali o Eucharistii, ale je to možné len v zmysle prispôsobenom (sensus accommodatus).