výhody registrácie

Kniha proroka Zachariáša

Biblia - Sväté písmo

(RIV - Talianský - Riveduta)

Za 9, 1-17

1 Oracolo, parola dell’Eterno, contro il paese di Hadrac, e che si ferma sopra Damasco; poiché l’Eterno ha l’occhio su tutti gli uomini e su tutte le tribù d’Israele. 2 Essa si ferma pure sopra Hamath, ai confini di Damasco, su Tiro e Sidone perché son così savie! 3 Tiro s’è costruita una fortezza, ed ha ammassato argento come polvere, e oro come fango di strada. 4 Ecco, l’Eterno s’impadronirà di essa, getterà la sua potenza nel mare, ed essa sarà consumata dal fuoco. 5 Askalon lo vedrà e avrà paura; anche Gaza, e si torcerà dal gran dolore; e così Ekron, perché la sua speranza sarà confusa; e Gaza non avrà più re, e Askalon non sarà più abitata. 6 Dei bastardi abiteranno in Asdod, ed io annienterò l’orgoglio dei Filistei. 7 Ma io toglierò il sangue della bocca del Filisteo e le abominazioni di fra i suoi denti, e anch’egli sarà un residuo per il nostro Dio; sarà come un capo in Giuda, ed Ekron, come il Gebuseo. 8 Ed io m’accamperò attorno alla mia casa per difenderla da ogni esercito, da chi va e viene; e nessun esattor di tributi passerà più da loro; perché ora ho visto con gli occhi miei. 9 Esulta grandemente, o figliuola di Sion, manda gridi d’allegrezza, o figliuola di Gerusalemme; ecco, il tuo re viene a te; egli è giusto e vittorioso, umile e montato sopra un asino, sopra un puledro d’asina. 10 Io farò sparire i carri da Efraim, i cavalli da Gerusalemme, e gli archi di guerra saranno annientati. Egli parlerà di pace alle nazioni, il suo dominio si estenderà da un mare all’altro, e dal fiume sino alle estremità della terra. 11 E te pure, Israele, a motivo del sangue del tuo patto, io trarrò i tuoi prigionieri dalla fossa senz’acqua. 12 Tornate alla fortezza, o voi prigionieri della speranza! Anch’oggi io ti dichiaro che ti renderò il doppio. 13 Poiché io piego Giuda come un arco, armo l’arco con Efraim, e solleverò i tuoi figliuoli, o Sion, contro i tuoi figliuoli, o Javan, e ti renderò simile alla spada di un prode. 14 L’Eterno apparirà sopra di loro, e la sua freccia partirà come un lampo. Il Signore, l’Eterno, sonerà la tromba, e avanzerà coi turbini del mezzogiorno. 15 L’Eterno degli eserciti li proteggerà; ed essi divoreranno, calpesteranno le pietre di fionda: berranno, schiamazzeranno come eccitati dal vino, e saran pieni come coppe da sacrifizi, come i canti dell’altare. 16 E l’Eterno, il loro Dio, li salverà, in quel giorno, come il gregge del suo popolo; poiché saranno come pietre d’un diadema, che rifulgeranno sulla sua terra. 17 Poiché qual prosperità sarà la loro! e quanta sarà la loro bellezza! Il grano farà crescere i giovani, e il mosto le fanciulle.

Za 9, 1-17

Verš 11
E te pure, Israele, a motivo del sangue del tuo patto, io trarrò i tuoi prigionieri dalla fossa senz’acqua.
Mt 26:28 - Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per la remissione dei peccati.
1Kor 11:25 - Parimente, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne berrete, in memoria di me.
Heb 9:19 - Difatti, quando tutti i comandamenti furono secondo la legge proclamati da Mosè a tutto il popolo, egli prese il sangue de’ vitelli e de’ becchi con acqua, lana scarlatta ed issopo, e ne asperse il libro stesso e tutto il popolo,

Verš 14
L’Eterno apparirà sopra di loro, e la sua freccia partirà come un lampo. Il Signore, l’Eterno, sonerà la tromba, e avanzerà coi turbini del mezzogiorno.
Nah 2:4 - I carri si slancian furiosamente per le strade, si precipitano per le piazze; il loro aspetto è come di fiaccole, guizzan come folgori.

Zach 9,1 - Pánovo slovo sa tu zosobňuje miesto Pána samého. Zmysel verša je: Pán sa zmocní týchto krajín a miest. Krajina Hadrak ležala severne od Damasku. V Biblii sa jej meno viac nevyskytuje; mimobiblické osnovy ju volajú Hatarika alebo Hazrak. - Výraz: "Pánovi patrí oko človeka" LXX prekladá: "Pretože Pán hľadí na človeka". Zmysel teda je, že sa Pán zmocní nepriateľských krajín, lebo mu záleží na osude ľudí, najmä Izraela.

Zach 9,2 - Pre Emat pozri pozn. k 1 Kr 8,65. - O múdrosti Týru porov. Ez 28,4.

Zach 9,5-7 - Tu spomínané filištínske mestá porov. Am 1,6-8 a Sof 2,4. Filištínci musia svoje mestá prepustiť cudzím, ale pokorenie bude im na osoh, prestanú jesť zakázané a modlám obetované jedlá a pričlenia sa k Božiemu národu ako kedysi Jebuzejčania, praobyvatelia Jeruzalema; porov. 2 Sam 5,6 n.

Zach 9,8 - Boh teraz už nespustí z očí svoj národ a bude ho brániť. O pohoničoch pozri Ex 5,14; Iz 9,4; 14,4.

Zach 9,9 - Ako predošlí proroci, tak aj Zachariáš opisuje pokojamilovnosť mesiášskej ríše. Kráľ Mesiáš neprichádza na bojovom koni, ale na pokojamilovnom zvierati. Splnenie tohto proroctva pozri Mt 21,1; Mk 11,1; Lk 19,29; Jn 12,14. - Slovo "vyhubí" prekladáme podľa LXX. Hebr a Vulg číta: "vyhubím". - "Rieka" je Eufrat.

Zach 9,11 - O krvnej zmluve pozri Ex 24,4-8. Cisterna-jama, vyschnutá studňa; porov. Gn 37,24; Jer 38,6 - symbol Babylonu.

Zach 9,13 - Júda, vedúci kmeň Južnej, a Efraim, vedúci kmeň Severnej ríše, budú zbraňou v Pánových rukách. - Javan sú Jóni a Gréci vôbec.

Zach 9,15 - Výraz, že Izraeliti budú piť krv nepriateľa (porov. Nm 23,24), treba rozumieť v prenesenom zmysle. - Rohy oltára potierali krvou obetných zvierat.

Zach 9,16 - Nevieme, čo rozumie prorok "posvätnými kameňmi". Obyčajne to vykladajú o chráme, ktorý sa po víťazstve zaskvie novou slávou. Iní prekladajú: "nad jeho zemou sa zjavia drahokamy na diadéme". Podľa tohto prekladu by drahokamy boli Izraeliti, ktorí sú Bohu vzácni ako drahokamy na kráľovskej korune.

Zach 9,17 - Hojnosť úrody po víťazstve umožní vychovať udatnú mládež, ktorá je nádejou národa. Neslobodno však zabúdať, že sa pozemskými dobrami zvýrazňujú duchovné dary mesiášskych čias. - Osnovu Vulg: "obilie vyvolených a víno plodiace panny" uvádzali o Eucharistii, ale je to možné len v zmysle prispôsobenom (sensus accommodatus).