výhody registrácie

Kniha proroka Zachariáša

Biblia - Sväté písmo

(POL - Poľský - Gdańska)

Za 9, 1-17

1 Brzemię słowa Pańskiego przeciwko ziemi, która jest w około ciebie, a Damaszek będzie odpocznieniem jego; albowiem oko Pańskie przypatruje się ludziom i wszystkim pokoleniom Izraelskim; 2 Nawet i do Emat dosięże, i do Tyru i do Sydonu, choć jest mądry bardzo. 3 Bo sobie Tyr obronę zbudował, i nazbierał srebra jako prochu, a złota jako błota po ulicach. 4 Oto Pan go wypędzi, a wrazi w morze siłę jego, a sam od ognia pożarty będzie. 5 Co widząc Aszkalon, ulęknie się, także Gaza wielce żałośne będzie, i Akaron, przeto, że je zawstydziła nadzieja ich; i zginie król z Gazy, a Aszkalon nie będzie osadzone; 6 I będzie mieszkał bękart w Azocie, a tak wykorzenię pychę Filistyńczyków. 7 I odejmę krew każdego od ust jego, i obrzydliwości jego od zębów jego; zostawiony też będzie i on Bogu naszemu, aby był jako książę w Judzie, a Akaron jako Jebuzejczycy. 8 I położę się obozem u domu swego dla wojska, i dla przechodzącego a wracającego się; i nie przejdzie więcej przez nich łupieżca, przeto, że się tak teraz podoba w oczach moich. 9 Wesel się bardzo, córko Syońska! wykrzykaj, córko Jeruzalemska! Oto król twój przyjdzie tobie sprawiedliwy i zbawiciel ubogi i siedzący na ośle, to jest, na oślęciu, źrebiątku oślicy. 10 Bo wytracę wozy z Efraima, i konie z Jeruzalemu, i będzie połamany łuk wojenny; i ogłosi pokój narodom, a władza jego (będzie) od morza aż do morza, i od rzeki aż do kończyn ziemi. 11 Owszem, ty wesel się dla krwi przymierza swego; albowiem wypuściłem więźniów twoich z dołu, w którym niemasz wody. 12 Wróćcież się tedy do twierdzy, o więźniowie, którzy nadzieję macie! albowiemci i dziś dwojako opowiadam i nagrodzę. 13 Gdyż sobie naciągnę Judę, a łuk napełnię Efraimem; i wzbudzę synów twoich, o Syonie! przeciwko synom twoim, o Jawanie! i zgotuję cię jako miecz mocarza. 14 Bo się Pan ukaże przeciwko nim, a jako blask wyniknie strzała jego; panujący, mówię, Pan zatrąbi w trąbę, a pójdzie w wichrach południowych. 15 Pan zastępów ochraniać będzie lud swój, aby podbiwszy sobie kamienie z procy, jedli i pili wykrzykając jako od wina; i napełnią, jako miednice, tak i rogi ołtarza. 16 A tak wybawi ich dnia onego Pan, Bóg ich, jako trzodę ludu swego; bo kamienie wieńcami ozdobione, wystawione będą miasto chorągwi w ziemi jego. 17 Albowiem oto o jakie błogosławieństwo jego! i jako wielka ozdoba jego! Zboże młodzieńców, a moszcz panny mowne uczyni.

Za 9, 1-17

Verš 11
Owszem, ty wesel się dla krwi przymierza swego; albowiem wypuściłem więźniów twoich z dołu, w którym niemasz wody.
Mt 26:28 - Albowiem to jest krew moja nowego testamentu, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów.
1Kor 11:25 - Także i kielich, gdy było po wieczerzy mówiąc: Ten kielich jest nowy testament we krwi mojej; to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moję
Heb 9:19 - Albowiem gdy Mojżesz wszystko przykazanie według zakonu opowiedział wszystkiemu ludowi, wziąwszy krew cielców i kozłów z wodą i z wełną szarłatową, i z hizopem, i same księgi, i lud wszystek pokropił,

Verš 14
Bo się Pan ukaże przeciwko nim, a jako blask wyniknie strzała jego; panujący, mówię, Pan zatrąbi w trąbę, a pójdzie w wichrach południowych.
Nah 2:4 - Wozy po ulicach grzmieć i po rynku skrzypieć będą; na wejrzeniu będą jako pochodnie, a jako błyskawice biegać będą.

Zach 9,1 - Pánovo slovo sa tu zosobňuje miesto Pána samého. Zmysel verša je: Pán sa zmocní týchto krajín a miest. Krajina Hadrak ležala severne od Damasku. V Biblii sa jej meno viac nevyskytuje; mimobiblické osnovy ju volajú Hatarika alebo Hazrak. - Výraz: "Pánovi patrí oko človeka" LXX prekladá: "Pretože Pán hľadí na človeka". Zmysel teda je, že sa Pán zmocní nepriateľských krajín, lebo mu záleží na osude ľudí, najmä Izraela.

Zach 9,2 - Pre Emat pozri pozn. k 1 Kr 8,65. - O múdrosti Týru porov. Ez 28,4.

Zach 9,5-7 - Tu spomínané filištínske mestá porov. Am 1,6-8 a Sof 2,4. Filištínci musia svoje mestá prepustiť cudzím, ale pokorenie bude im na osoh, prestanú jesť zakázané a modlám obetované jedlá a pričlenia sa k Božiemu národu ako kedysi Jebuzejčania, praobyvatelia Jeruzalema; porov. 2 Sam 5,6 n.

Zach 9,8 - Boh teraz už nespustí z očí svoj národ a bude ho brániť. O pohoničoch pozri Ex 5,14; Iz 9,4; 14,4.

Zach 9,9 - Ako predošlí proroci, tak aj Zachariáš opisuje pokojamilovnosť mesiášskej ríše. Kráľ Mesiáš neprichádza na bojovom koni, ale na pokojamilovnom zvierati. Splnenie tohto proroctva pozri Mt 21,1; Mk 11,1; Lk 19,29; Jn 12,14. - Slovo "vyhubí" prekladáme podľa LXX. Hebr a Vulg číta: "vyhubím". - "Rieka" je Eufrat.

Zach 9,11 - O krvnej zmluve pozri Ex 24,4-8. Cisterna-jama, vyschnutá studňa; porov. Gn 37,24; Jer 38,6 - symbol Babylonu.

Zach 9,13 - Júda, vedúci kmeň Južnej, a Efraim, vedúci kmeň Severnej ríše, budú zbraňou v Pánových rukách. - Javan sú Jóni a Gréci vôbec.

Zach 9,15 - Výraz, že Izraeliti budú piť krv nepriateľa (porov. Nm 23,24), treba rozumieť v prenesenom zmysle. - Rohy oltára potierali krvou obetných zvierat.

Zach 9,16 - Nevieme, čo rozumie prorok "posvätnými kameňmi". Obyčajne to vykladajú o chráme, ktorý sa po víťazstve zaskvie novou slávou. Iní prekladajú: "nad jeho zemou sa zjavia drahokamy na diadéme". Podľa tohto prekladu by drahokamy boli Izraeliti, ktorí sú Bohu vzácni ako drahokamy na kráľovskej korune.

Zach 9,17 - Hojnosť úrody po víťazstve umožní vychovať udatnú mládež, ktorá je nádejou národa. Neslobodno však zabúdať, že sa pozemskými dobrami zvýrazňujú duchovné dary mesiášskych čias. - Osnovu Vulg: "obilie vyvolených a víno plodiace panny" uvádzali o Eucharistii, ale je to možné len v zmysle prispôsobenom (sensus accommodatus).