výhody registrácie

Kniha proroka Zachariáša

Biblia - Sväté písmo

(RV - Španielský - Reina Valera)

Za 9, 1-17

1 CARGA de la palabra de Jehová contra tierra de Hadrach, y de Damasco su reposo: porque á Jehová están vueltos los ojos de los hombres, y de todas las tribus de Israel. 2 Y también Hamath tendrá término en ella; Tiro y Sidón, aunque muy sabia sea. 3 Bien que Tiro se edificó fortaleza, y amontonó plata como polvo, y oro como lodo de las calles, 4 He aquí, el Señor la empobrecerá, y herirá en la mar su fortaleza, y ella será consumida de fuego. 5 Ascalón verá, y temerá; Gaza también, y se dolerá en gran manera: asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida; y de Gaza perecerá el rey, y Ascalón no será habitada. 6 Y habitará en Asdod un extranjero, y yo talaré la soberbia de los Palestinos: 7 Y quitaré sus sangres de su boca, y sus abominaciones de sus dientes, y quedarán ellos también para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón como el Jebuseo. 8 Y seré real de ejército á mi casa, á causa del que va y del que viene: y no pasará más sobre ellos angustiador; porque ahora miré con mis ojos. 9 Alégrate mucho, hija de Sión; da voces de júbilo, hija de Jerusalem: he aquí, tu rey vendrá á ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino hijo de asna. 10 Y de Ephraim destruiré los carros, y los caballo de Jerusalem; y los arcos de guerra serán quebrados: y hablará paz á las gentes; y su señorío será de mar á mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. 11 Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva; yo he sacado tus presos del aljibe en que no hay agua. 12 Tornaos á la fortaleza, oh presos de esperanza: hoy también os anuncio que os daré doblado. 13 Porque entesado he para mí á Judá como arco, henchí á Ephraim; y despertaré tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. 14 Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago: y el Señor Jehová tocará trompeta, é irá como torbellinos del austro. 15 Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán, y sujetarán á las piedras de la honda, y beberán y harán estrépido como tomados del vino; y se llenarán como cuenco, ó como los lados del altar. 16 Y los salvará en aquel día Jehová su Dios como á rebaño de su pueblo: porque serán engrandecidos en su tierra como piedras de corona. 17 Porque ­cuánta es su bondad, y cuánta su hermosura! El trigo alegrará á los mancebos, y el vino á las doncellas.

Za 9, 1-17

Verš 11
Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva; yo he sacado tus presos del aljibe en que no hay agua.
Mt 26:28 - Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados.
1Kor 11:25 - Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre: haced esto todas las veces que bebiereis, en memoria de mí.
Heb 9:19 - Porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley á todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, y lana de grana, é hisopo, roció al mismo libro, y también á todo el pueblo,

Verš 14
Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago: y el Señor Jehová tocará trompeta, é irá como torbellinos del austro.
Nah 2:4 - Los carros se precipitarán á las plazas, discurrirán por las calles: su aspecto como hachas encendidas; correrán como relámpagos.

Zach 9,1 - Pánovo slovo sa tu zosobňuje miesto Pána samého. Zmysel verša je: Pán sa zmocní týchto krajín a miest. Krajina Hadrak ležala severne od Damasku. V Biblii sa jej meno viac nevyskytuje; mimobiblické osnovy ju volajú Hatarika alebo Hazrak. - Výraz: "Pánovi patrí oko človeka" LXX prekladá: "Pretože Pán hľadí na človeka". Zmysel teda je, že sa Pán zmocní nepriateľských krajín, lebo mu záleží na osude ľudí, najmä Izraela.

Zach 9,2 - Pre Emat pozri pozn. k 1 Kr 8,65. - O múdrosti Týru porov. Ez 28,4.

Zach 9,5-7 - Tu spomínané filištínske mestá porov. Am 1,6-8 a Sof 2,4. Filištínci musia svoje mestá prepustiť cudzím, ale pokorenie bude im na osoh, prestanú jesť zakázané a modlám obetované jedlá a pričlenia sa k Božiemu národu ako kedysi Jebuzejčania, praobyvatelia Jeruzalema; porov. 2 Sam 5,6 n.

Zach 9,8 - Boh teraz už nespustí z očí svoj národ a bude ho brániť. O pohoničoch pozri Ex 5,14; Iz 9,4; 14,4.

Zach 9,9 - Ako predošlí proroci, tak aj Zachariáš opisuje pokojamilovnosť mesiášskej ríše. Kráľ Mesiáš neprichádza na bojovom koni, ale na pokojamilovnom zvierati. Splnenie tohto proroctva pozri Mt 21,1; Mk 11,1; Lk 19,29; Jn 12,14. - Slovo "vyhubí" prekladáme podľa LXX. Hebr a Vulg číta: "vyhubím". - "Rieka" je Eufrat.

Zach 9,11 - O krvnej zmluve pozri Ex 24,4-8. Cisterna-jama, vyschnutá studňa; porov. Gn 37,24; Jer 38,6 - symbol Babylonu.

Zach 9,13 - Júda, vedúci kmeň Južnej, a Efraim, vedúci kmeň Severnej ríše, budú zbraňou v Pánových rukách. - Javan sú Jóni a Gréci vôbec.

Zach 9,15 - Výraz, že Izraeliti budú piť krv nepriateľa (porov. Nm 23,24), treba rozumieť v prenesenom zmysle. - Rohy oltára potierali krvou obetných zvierat.

Zach 9,16 - Nevieme, čo rozumie prorok "posvätnými kameňmi". Obyčajne to vykladajú o chráme, ktorý sa po víťazstve zaskvie novou slávou. Iní prekladajú: "nad jeho zemou sa zjavia drahokamy na diadéme". Podľa tohto prekladu by drahokamy boli Izraeliti, ktorí sú Bohu vzácni ako drahokamy na kráľovskej korune.

Zach 9,17 - Hojnosť úrody po víťazstve umožní vychovať udatnú mládež, ktorá je nádejou národa. Neslobodno však zabúdať, že sa pozemskými dobrami zvýrazňujú duchovné dary mesiášskych čias. - Osnovu Vulg: "obilie vyvolených a víno plodiace panny" uvádzali o Eucharistii, ale je to možné len v zmysle prispôsobenom (sensus accommodatus).