výhody registrácie

Kniha proroka Zachariáša

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Za 5, 1-11

1 Znovu som zodvihol zrak, pozrel som a videl som letiaci zvitok. 2 Spýtal sa ma: Čo vidíš? Odpovedal som: Vidím letiaci zvitok, jeho dĺžka je dvadsať lakťov a šírka desať lakťov. 3 Povedal mi: To je kliatba, ktorá vychádza na celú krajinu; každý zlodej a každý, kto krivo prisahá, ňou bude odtiaľto odstránený. 4 Vyvediem ju — znie výrok Hospodina zástupov — vojde do domu zlodeja a do domu toho, kto krivo prisahá v mojom mene; usadí sa v jeho dome a úplne ho zničí — jeho trámy aj jeho kamene. 5 Potom vyšiel anjel, ktorý hovoril so mnou, a povedal mi: Zodvihni zrak a pozri, čo to vychádza! 6 Spýtal som sa: Čo je to? Odpovedal: To sa ukazuje éfa. A pokračoval: To je zjav celej krajiny. 7 Vtom sa zdvihla olovená pokrievka a jedna žena sedela uprostred éfy. 8 Povedal: Toto je bezbožnosť. Sotil ju do éfy a jej otvor zakryl oloveným poklopom. 9 Zodvihol som zrak, pozrel som a videl som prichádzať dve ženy: vietor im dvíhal krídla — mali totiž krídla podobné krídlam bociana — zdvihli éfu medzi zem a nebo. 10 Vtedy som sa spýtal anjela, ktorý hovoril so mnou: Kam berú tú éfu? 11 Odpovedal mi: Chcú jej postaviť dom v krajine Šineár. Keď ho pripravia, tam ju položia na jej podstavec.

Za 5, 1-11

Zach 5,1-4 - O zvitku pozri Iz 34,4; Ez 2,10. K starovekým zákonníkom sa obyčajne pripájala kliatba na tých, čo zákony budú prestupovať; porov. Dt 27,13 n.; 28,15 n., tiež Kódex Hamurapiho, stĺpec 26,16 až do konca. - Kliatba vnikne do domov hriešnikov a zničí ich.

Zach 5,5-11 - Efa bola sýpková miera, obsahuje 36.44 litrov. Do takejto nádoby by sa žena nebola zmestila. Vo videní všetko môže mať neobyčajné rozmery. Krajina Senaár, porov. Gn 10,8-10; 14,1-9; Joz 7,21 hebr.; Iz 11,11; Dan 1,2. Senaár je v Mezopotámii, v tejto krajine ležalo aj hlavné mesto Bohu a jeho národu nepriateľskej ríše: Babylon. - Predošlé videnie (1-4) zvýrazňovalo odstránenie zločincov, toto zvýrazňuje odstránenie samého zločinu z Božej ríše. Vo verši 6 slová: "toto je ich výzor (doslovne: oko) v celej krajine" treba rozumieť tak, že celá krajina Izraela sa podobá zločinu, lebo je preplnená hriechom.