výhody registrácie

Kniha proroka Zachariáša

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Za 5, 1-11

1 Znovu jsem zvedl oči a hle - jakýsi letící svitek! 2 "Co vidíš?" zeptal se mě anděl. "Vidím letící svitek, 20 loktů dlouhý a 10 loktů široký." 3 "To je kletba vypuštěná na celou zem," řekl mi. "Z jedné strany je napsáno: ‚Každý zloděj bude vyhlazen' a z druhé strany: ‚Každý křivopřísežník bude vyhlazen.' 4 Tu kletbu vypustím, praví Hospodin zástupů, a přijde na dům zloděje i na dům toho, kdo křivě přísahá mým jménem, a v tom domě zůstane, dokud nebude zničen - jak dřevo, tak i kámen! 5 Potom anděl mluvící se mnou přistoupil a řekl mi: "Pozvedni oči a podívej se, co se to objevuje." 6 "Co to je?" zeptal jsem se. "Koš na měření," odpověděl. "Takhle to vypadá s celou zemí." 7 Vtom se zvedlo olověné víko a hle - v tom koši seděla jakási žena! 8 "To je Ničemnost," řekl anděl. Zatlačil ji zpět do koše a jeho otvor zaklopil olověným víkem. 9 Potom jsem zvedl oči a hle - uviděl jsem, jak se objevují dvě ženy s větrem v křídlech! (Měly totiž křídla jako čápi.) Vzaly ten koš a zvedly ho mezi nebe a zemi. 10 "Kam ten koš nesou?" zeptal jsem se anděla mluvícího se mnou. 11 "Do babylonské země," odpověděl. "Vystavějí mu tam dům, a až bude hotov, položí ho v něm na podstavec."

Za 5, 1-11

Zach 5,1-4 - O zvitku pozri Iz 34,4; Ez 2,10. K starovekým zákonníkom sa obyčajne pripájala kliatba na tých, čo zákony budú prestupovať; porov. Dt 27,13 n.; 28,15 n., tiež Kódex Hamurapiho, stĺpec 26,16 až do konca. - Kliatba vnikne do domov hriešnikov a zničí ich.

Zach 5,5-11 - Efa bola sýpková miera, obsahuje 36.44 litrov. Do takejto nádoby by sa žena nebola zmestila. Vo videní všetko môže mať neobyčajné rozmery. Krajina Senaár, porov. Gn 10,8-10; 14,1-9; Joz 7,21 hebr.; Iz 11,11; Dan 1,2. Senaár je v Mezopotámii, v tejto krajine ležalo aj hlavné mesto Bohu a jeho národu nepriateľskej ríše: Babylon. - Predošlé videnie (1-4) zvýrazňovalo odstránenie zločincov, toto zvýrazňuje odstránenie samého zločinu z Božej ríše. Vo verši 6 slová: "toto je ich výzor (doslovne: oko) v celej krajine" treba rozumieť tak, že celá krajina Izraela sa podobá zločinu, lebo je preplnená hriechom.