výhody registrácie

Kniha proroka Zachariáša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Za 6, 1-15

1 Znovu som zdvihol oči, pozrel som sa a, hľa, štyri vozy vystupovali spomedzi dvoch vrchov; vrchy boli kovové. 2 V prvom voze boli hnedé kone, v druhom voze čierne kone, 3 v treťom voze biele kone, vo štvrtom voze kone strakaté, mocné. 4 Ozval som sa a pýtal som sa anjela, ktorý vo mne hovoril: „Čo je to, môj pane?“ 5 Anjel mi odvetil: „To sú štyri vetry neba, ktoré vystupujú; predtým stáli pred Pánom celej zeme. 6 V ktorom sú čierne kone, ten ide do severnej krajiny a biele idú za ním; strakaté idú do južnej krajiny. 7 Mocné vyšli a usilovali sa prejsť po zemi.“ I riekol: „Choďte, prejdite zemou!“ Nato prešli zemou. 8 Potom na mňa zavolal a vravel mi: „Pozri, tie, čo idú do severnej krajiny, utíšia mi ducha v severnej krajine.“ 9 Pán prehovoril ku mne takto: 10 „Vezmi od zajatcov, od Holdaja, Tobiáša a Idaja, ktorí prišli z Babylonu, a choď v ten istý deň do domu Joziáša, syna Sofoniášovho; choď, 11 vezmi striebro a zlato, urob korunu a polož ju na hlavu veľkňaza, Josedekovho syna Jozueho. 12 A povedz mu: »Toto hovorí Pán zástupov: Pozri, muž, ktorého meno je Výhonok; vyženie na svojom mieste a vybuduje Pánov chrám. 13 On postaví Pánov chrám, on dostane slávu a bude sedieť a panovať na svojom tróne; i kňaz bude na svojom tróne a medzi nimi dvoma bude mierová dohoda.« 14 Koruna bude pre Helema, Tobiáša, Idaja a Sofoniášovho syna Hena pamätníkom v Pánovom chráme. 15 Aj takí, čo sú ďaleko, budú prichádzať a budú stavať Pánov chrám i poznáte, že ma k vám poslal Pán zástupov. Stane sa to, ak budete ochotne počúvať hlas Pána, svojho Boha.“

Za 6, 1-15

Zach 6,1-8 - Boží duch na štyroch bojových vozoch tiahne proti nepriateľom svojej ríše. Porov. Ž 18,11; 104,3. Zvláštne je, že hnedé kone nedostávajú úlohu, mocné strakaté však idú do dvoch smerov, na juh po celej zemi. Možno, že so sýrskym prekladom treba vo verši 7 čítať "hnedé" miesto "mocné". Na sever idú dva záprahy, pretože tam bývajú najmocnejší nepriatelia: Asýri, Babylonci. Týchto nepriateľov Boh zničí, a tak sa utíši jeho hnev. - Jeden záprah ide na juh proti Egyptu.

Zach 6,10 - Mužovia, od ktorých mal prorok žiadať striebro a zlato, po návrate zo zajatia sa asi dočasne ubytovali v Joziášovom dome.

Zach 6,11 - Veľkňaz je len predobrazom Mesiáša, ktorý sa aj tu volá Výhonok. Pozri pozn. k 3,8. Výhonok-Mesiáš vyženie "na svojom mieste" z koreňa Dávidovho, porov. Iz 11,1.10.

Zach 6,13 - Mesiáš postaví nové Božie kráľovstvo, ktoré sa aj v Ez 40 n. opisuje ako chrám. Kráľovský a kňazský úrad už nebude oddelený, Mesiáš bude aj kráľom, aj kňazom.

Zach 6,14 - Nevieme, prečo sú mená v tomto verši nie totožné s menami vo verši 10.