výhody registrácie

Kniha proroka Zachariáša

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

Za 6, 1-15

1 Potom opět pozdvihna očí svých, viděl jsem, a aj, čtyři vozové vycházeli z prostředku dvou hor, hory pak ty byly hory ocelivé. 2 V prvním voze byli koni ryzí, a v druhém voze byli koni vraní, 3 V voze pak třetím koni bílí, a v voze čtvrtém koni strakatí a hnědí. 4 Tedy odpovídaje, řekl jsem andělu, kterýž mluvil se mnou: Co tyto věci, pane můj? 5 I odpověděl anděl ten a řekl mi: To jsou čtyři větrové nebeští, vycházející odtud, kdež stáli před Panovníkem vší země. 6 Koni vraní zapřežení vycházejí do země půlnoční, a bílí vycházejí za nimi, strakatí pak vycházejí do země polední. 7 Hnědí také vyšedše, chtěli jíti, aby schodili zemi. Protož řekl: Jděte, schoďte zemi. I schodili zemi. 8 A povolav mne, mluvil ke mně, řka: Aj ti, kteříž vyšli do země půlnoční, spokojili ducha mého v zemi půlnoční. 9 I stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí: 10 Vezmi od zajatých, od Cheldaje a od Tobiáše a od Jedaiáše, (a přijdeš ty téhož dne, a vejdeš do domu Joziáše syna Sofoniášova), kteříž jdou z Babylona, 11 Vezmi, pravím, stříbro a zlato, a udělej koruny, a vstav na hlavu Jozue syna Jozadakova, kněze nejvyššího. 12 A mluviti budeš k němu, řka: Takto praví Hospodin zástupů, řka: Aj muž, jehož jméno jest Výstřelek, kterýž z místa svého pučiti se bude, ten vystaví chrám Hospodinův. 13 Nebo ten má vystavěti chrám Hospodinův, a tentýž zase přinese slávu, a seděti a panovati bude na trůnu svém, a bude knězem na trůnu svém, a rada pokoje bude mezi nimi oběma. 14 Budou pak ty koruny Chelemovi, a Tobiášovi, a Jedaiášovi, a Chenovi synu Sofoniášovu na památku v chrámě Hospodinově. 15 Nebo dalecí přijdou, a budou stavěti chrám Hospodinův, i zvíte, že Hospodin zástupů poslal mne k vám. A to se stane, jestliže skutečně poslouchati budete hlasu Hospodina Boha svého.

Za 6, 1-15

Zach 6,1-8 - Boží duch na štyroch bojových vozoch tiahne proti nepriateľom svojej ríše. Porov. Ž 18,11; 104,3. Zvláštne je, že hnedé kone nedostávajú úlohu, mocné strakaté však idú do dvoch smerov, na juh po celej zemi. Možno, že so sýrskym prekladom treba vo verši 7 čítať "hnedé" miesto "mocné". Na sever idú dva záprahy, pretože tam bývajú najmocnejší nepriatelia: Asýri, Babylonci. Týchto nepriateľov Boh zničí, a tak sa utíši jeho hnev. - Jeden záprah ide na juh proti Egyptu.

Zach 6,10 - Mužovia, od ktorých mal prorok žiadať striebro a zlato, po návrate zo zajatia sa asi dočasne ubytovali v Joziášovom dome.

Zach 6,11 - Veľkňaz je len predobrazom Mesiáša, ktorý sa aj tu volá Výhonok. Pozri pozn. k 3,8. Výhonok-Mesiáš vyženie "na svojom mieste" z koreňa Dávidovho, porov. Iz 11,1.10.

Zach 6,13 - Mesiáš postaví nové Božie kráľovstvo, ktoré sa aj v Ez 40 n. opisuje ako chrám. Kráľovský a kňazský úrad už nebude oddelený, Mesiáš bude aj kráľom, aj kňazom.

Zach 6,14 - Nevieme, prečo sú mená v tomto verši nie totožné s menami vo verši 10.