výhody registrácie

Kniha proroka Zachariáša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Za 5, 1-11

1 A znovu som zdvihol oči, pozrel som sa a, hľa, letel zvitok. 2 I spýtal sa ma: „Čo vidíš?“ Odpovedal som: „Vidím letieť zvitok; jeho dĺžka je dvadsať lakťov, šírka desať lakťov.“ 3 A riekol mi: „Toto je kliatba, ktorá vychádza na celú zem. Lebo každý zlodej, ako je to na ňom na jednej strane, bude odstránený; a každý, kto prisahá, ako je to na ňom na druhej strane, bude odstránený. 4 Vyvediem ju - hovorí Pán zástupov -, pôjde do domu zlodeja a do domu toho, čo krivo prisahá v mojom mene, usadí sa v jeho dome a zničí ho, i jeho trámy a jeho kamene.“ 5 Tu predstúpil anjel, ktorý vo mne hovoril, a riekol mi: „Zdvihni oči a pozri, čo je to, čo vystupuje!“ 6 I spýtal som sa: „Čo je to?“ Odpovedal: „To je efa, ktorá vystupuje;“ a dodal: „Toto je ich výzor v celej krajine.“ 7 Vtom, hľa, zdvihla sa olovená pokrývka a prostred efy sedela akási žena. 8 I povedal: „Toto je bezbožnosť.“ Sotil ju doprostred efy a na jej otvor položil olovenú pokrývku. 9 Potom som zdvihol oči, pozrel som sa a, hľa, predstupovali dve ženy, krídla im nadúval vietor - mali totiž krídla podobné krídlam bociana - a zdvihli efu medzi zem a nebo. 10 I spýtal som sa anjela, ktorý vo mne hovoril: „Kde tieto nesú efu?“ 11 Odpovedal mi: „Chcú jej postaviť dom v krajine Senaár. Keď ho dostavajú, položia ju tam na jej podstavec.“

Za 5, 1-11

Zach 5,1-4 - O zvitku pozri Iz 34,4; Ez 2,10. K starovekým zákonníkom sa obyčajne pripájala kliatba na tých, čo zákony budú prestupovať; porov. Dt 27,13 n.; 28,15 n., tiež Kódex Hamurapiho, stĺpec 26,16 až do konca. - Kliatba vnikne do domov hriešnikov a zničí ich.

Zach 5,5-11 - Efa bola sýpková miera, obsahuje 36.44 litrov. Do takejto nádoby by sa žena nebola zmestila. Vo videní všetko môže mať neobyčajné rozmery. Krajina Senaár, porov. Gn 10,8-10; 14,1-9; Joz 7,21 hebr.; Iz 11,11; Dan 1,2. Senaár je v Mezopotámii, v tejto krajine ležalo aj hlavné mesto Bohu a jeho národu nepriateľskej ríše: Babylon. - Predošlé videnie (1-4) zvýrazňovalo odstránenie zločincov, toto zvýrazňuje odstránenie samého zločinu z Božej ríše. Vo verši 6 slová: "toto je ich výzor (doslovne: oko) v celej krajine" treba rozumieť tak, že celá krajina Izraela sa podobá zločinu, lebo je preplnená hriechom.