výhody registrácie

Kniha proroka Zachariáša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Za 3, 1-10

1 Potom mi ukázal veľkňaza Jozueho, ako stojí pred Pánovým anjelom; po jeho pravici stál satan, ktorý chcel naňho žalovať. 2 Pán povedal satanovi: „Nech ťa, satan, zavráti Pán, nech ťa zavráti Pán, ktorý si vyvolil Jeruzalem! Či nie je on hlaveň, vytrhnutá z ohňa?“ 3 Jozue bol oblečený v špinavom odeve a stál pred anjelom. 4 Tu sa ozval (anjel) a riekol tým, čo stáli pred ním: „Odnímte mu špinavý odev!“ A jemu riekol: „Hľa, odnímem tvoju vinu a oblečiem ťa do skvostného rúcha!“ 5 Potom povedal: „Dajte mu na hlavu čistý turban!“ Dali mu teda na hlavu čistý turban a obliekli ho do šiat; Pánov anjel však stál. 6 Potom Pánov anjel dosvedčoval Jozuemu: 7 „Toto hovorí Pán zástupov: Ak budeš kráčať po mojich cestách a budeš zachovávať moje nariadenia, ty budeš spravovať aj môj dom a budeš strážiť moje nádvoria a dám ti sprievodcov spomedzi týchto, čo tu stoja. 8 Čuj teda, veľkňaz Jozue, ty aj tvoji spoločníci, ktorí sedia pred tebou, lebo sú to muži znamenia. Veď ja privediem svojho sluhu, Výhonok. 9 Lebo, hľa, kameň, ktorý som položil pred Jozueho: na jednom kameni spočíva sedem očí. Ja vyryjem doň ozdobu - hovorí Pán zástupov - a odstránim vinu tejto krajiny v jeden deň. 10 V ten deň - hovorí Pán zástupov - budete sa vzájomne povolávať pod vinič a pod figovník.“

Za 3, 1-10

Verš 8
Čuj teda, veľkňaz Jozue, ty aj tvoji spoločníci, ktorí sedia pred tebou, lebo sú to muži znamenia. Veď ja privediem svojho sluhu, Výhonok.
Iz 4:2 - V ten deň bude Pánov Výhonok na okrasu a slávu a Plod zeme na velebu a ozdobu zachráneným Izraela.
Iz 11:1 - Z pňa Jesseho vypučí ratolesť a z jeho koreňov výhonok vykvitne.
Jer 23:5 - Hľa, prídu dni - hovorí Pán, že vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok a bude ako kráľ panovať múdro, v krajine bude prisluhovať právo a spravodlivosť.
Jer 33:15 - V tých dňoch a v tom čase dám Dávidovi vyklíčiť spravodlivý výhonok, ktorý bude konať v krajine právo a spravodlivosť.
Za 6:12 - A povedz mu: »Toto hovorí Pán zástupov: Pozri, muž, ktorého meno je Výhonok; vyženie na svojom mieste a vybuduje Pánov chrám.

Verš 2
Pán povedal satanovi: „Nech ťa, satan, zavráti Pán, nech ťa zavráti Pán, ktorý si vyvolil Jeruzalem! Či nie je on hlaveň, vytrhnutá z ohňa?“
Júd 1:9 - Keď sa archanjel Michal v rozhovore s diablom prel o Mojžišovo telo, neodvážil sa vyniesť rúhavý výrok, ale povedal: „Nech ťa Pán potrestá.“

Verš 4
Tu sa ozval (anjel) a riekol tým, čo stáli pred ním: „Odnímte mu špinavý odev!“ A jemu riekol: „Hľa, odnímem tvoju vinu a oblečiem ťa do skvostného rúcha!“
Mi 7:18 - Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťaš hriechy, prejdeš ponad vinu zvyškov svojho dedičstva? Jeho hnev netrvá večne, lebo má záľubu v zľutovaní.

Zach 3,1-5 - Veľkňaz Jozue zosobňuje celý kňazský stav, ba celý národ, ktorý aj vinou kňazstva upadol do nemilosti a ktorý by diabol, satan, chcel zničiť. Slová: "Nech ťa zavráti Pán" dozaista nehovorí sám Boh, ale v jeho zastúpení anjel. Boh nechce zničiť národ, ktorý sa i tak len Božou milosťou zachránil od zániku, je ako hlaveň, vytrhnutá z ohňa. Omilostením veľkňaza celý národ dostáva milosť, čo sa symbolicky naznačuje odňatím nečistých a oblečením skvostných šiat.

Zach 3,7 - Veľkňazovi sa sľubuje ochrana anjelov. Iní prekladajú koniec verša: "a dám ti prístup medzi týchto, čo tu stoja", a rozumejú to buď tak, že sa veľkňaz po smrti dostane medzi anjelov, alebo tak, že bude ako anjeli, prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi; porov. Mal 2,7.

Zach 3,8 - Výhonok je nesporne Mesiáš, ktorý sa aj v dávnejších proroctvách volá Pánovým služobníkom; pozri Iz 42,1; 49,3.5; 50,10; 52,13; 53,11; Ez 34,23 n. - Aj meno Výhonok dávajú Mesiášovi už staršie proroctvá: Iz 4,2; Jer 23,5; 33,15; porov. Zach 6,12; tiež Iz 11,1.10; 53,2.

Zach 3,9 - Výklad tohto verša je veľmi ťažký. Najpravdepodobnejšie zvýrazňuje tento kameň Božie kráľovstvo. Boh dáva toto kráľovstvo spravovať veľkňazovi Jozuemu. No svoj skutočný lesk dosiahne až vtedy, keď príde Mesiáš, až vtedy vyryje Boh doň ozdobu. Oči sú buď Božia prozreteľnosť (porov. 4,10), ktorá zvláštnym spôsobom chráni túto ríšu, alebo sú to anjeli, ktorých úlohou je strážiť ju.

Zach 3,10 - Opisuje sa pokojamilovnosť Božieho kráľovstva, porov. 1 Kr 5,5.