výhody registrácie

Kniha proroka Zachariáša

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Za 10, 1-12

1 Žádejte od Hospodina déšť, když má na jaře pršet. Hospodin působí hojnou průtrž mračen, každému na poli zeleň dopřeje. 2 Bůžkové mluví bludy a věštci vidí lži; vykládají své marné sny a potěšují přeludy. Proto lid bloudí jako ovce, zubožení, bez pastýře. 3 Proti těm pastýřům hněvem hořím, s těmi vůdci teď zúčtuji! Ano, Hospodin zástupů své stádo navštíví a z domu Judy učiní slavného koně do války. 4 Z něj vzejde kámen úhelný, z něj stanový kolík, z něj bude luk do bitvy, z něj všichni vladaři. 5 Budou z nich mocní bojovníci, rozdupou nepřátele jak bláto v ulicích. Budou se bít, neboť Hospodin bude s nimi a zahanbí jezdce na koních. 6 Dům Judy učiním mocným a dům Josefův zachráním. Přivedu je zpět, vždyť je lituji, a budou, jako bych je nebyl zapudil. Jsem přece jejich Bůh, Hospodin - já je vyslyším. 7 Efraimci budou jak mocní bojovníci, jako po vínu se rozjaří. Až to spatří jejich děti, budou se veselit, před Hospodinem budou jásat radostí. 8 Hvízdnu na ně, a tak je shromáždím, protože jsem je vykoupil; bude jich zase tolik jako dřív! 9 Rozptýlil jsem je mezi národy, v té dálce však na mě znovu pomyslí; přežijí i se svými dětmi a znovu se sem navrátí. 10 Z egyptské země je vrátím zpět, z Asýrie je shromáždím zpět do Gileádu a libanonského kraje, ale ani to jim nepostačí. 11 Budou procházet mořem soužení, mořské vlny však budou sraženy; vyschne i Nil a jeho hlubiny! Pýcha Asýrie bude svržena, žezlo Egypta to tam! 12 Učiním je mocnými v Hospodinu a budou kráčet v jeho jménu, praví Hospodin.

Za 10, 1-12

Verš 2
Bůžkové mluví bludy a věštci vidí lži; vykládají své marné sny a potěšují přeludy. Proto lid bloudí jako ovce, zubožení, bez pastýře.
Kaz 5:7 - Když někde uvidíš, jak je utiskován chudý a jak je lidem odpíráno právo a spravedlnost, nebuď tou věcí nijak překvapen. Vysoce postaveného totiž chrání vyšší a ještě vyšší jsou nad nimi.

Zach 10,1 - Izrael je ako stádo bez pastiera, pretože hľadal pomoc tam, kde ju nemohol nájsť, u modiel a veštcov. O neskorom daždi pozri pozn. k Oz 6,3.

Zach 10,3 - Pastieri a capy sú vodcovia národa (porov. Ez 34,2). Pánovo navštívenie bude pre pastierov trestom, pre stádo záchranou.

Zach 10,4 - Zmysel verša je: že Izrael bude mať svojich vlastných vojvodcov. O uholný kameň sa opiera budova, kolíkom sa upevňuje stan. Tu sa obe tieto slová ako aj názvy "kuša" a "pohonič" rozumejú o vojvodcoch.

Zach 10,5 - Jazdci na koňoch sú nepriateľské vojská.

Zach 10,9-12 - Nový národ sa tak rozmnoží, že mu nebude stačiť Palestína so Zajordánskom, Galaádom a so severnou krajinou Libanonom, ale ako kedysi zasa prejde cez more a zmocní sa Egypta a Asýrska. Miesto treba rozumieť ako mnohé podobné miesta o rozšírení sa Božieho kráľovstva.