výhody registrácie

Kniha Judita

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Jdt 3, 1-10

1 Poslali k nemu poslov s touto prosbou o mier: 2 Hľaď, my, služobníci veľkého kráľa Nabuchodonozora, ležíme pri tvojich nohách: nalož s nami, ako sa ti páči. 3 Len pozri, všetky naše dvory, naše usadlosti a pšeničné polia i stáda oviec a dobytka i všetky košiare sú ti k službám; nalož s nimi, ako sa ti páči. 4 Hľa, i naše mestá a ich obyvatelia sú tvojimi otrokmi. Príď a urob s nimi, ako uznáš za vhodné. 5 Takto teda prišli muži pred Holofernesa a odovzdali mu toto posolstvo. 6 On so svojím vojskom zostúpil na pobrežie, strážami obsadil mestá s vysokými opevneniami a vzal si z nich vybraných mužov do pomocných oddielov. 7 Obyvatelia týchto miest i celého okolia ho vítali vencami, tancami a bubnami. 8 Spustošil všetky ich svätyne na výšinách a vyrúbal ich posvätné háje. Dostal totiž príkaz zničiť všetkých bohov zeme, aby jedine Nabuchodonozora uctievali všetky národy, všetky jazyky a ich kmene a vzývali ho ako boha. 9 Prišiel k Esdrelónu, blízko Dótanu, ktorý leží oproti svahom veľkého judského pohoria. 10 Utáboril sa medzi mestami Geba a Skytopolis. Tam ostal celý mesiac, aby zhromaždil celý zásobovací oddiel svojho vojska.

Jdt 3, 1-10

Jdt 3,8 - Tvrdenie je asi prehnané. Asurbanipal nezavádzal jednobožstvo, ale žiadal, aby jemu samému bola vzdávaná bohopocta. Ale uznávať panovníkov za božské osoby žiadali pre seba iba niektorí Seleukovci.

Jdt 3,10 - Gabaa je najskôr pohorie Gelboe, ktoré leží na východnom okraji Ezdrelonskej roviny.