výhody registrácie

Kniha Judita

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Jdt 16, 1-25

1 Judita spievala: Začnite oslavovať môjho Boha bubnami, spievajte Pánovi s cimbalmi, zanôťte mu žalm a chválospev, vyvyšujte a vzývajte jeho meno, 2 pretože Pán je Boh, ktorý robí koniec vojnám, pretože postavil tábor uprostred svojho ľudu a mňa vytrhol z rúk tých, čo ma prenasledovali. 3 Prišiel Aššúr z hôr od severu, prišiel s tisíckami svojich vojsk, ich množstvo zatarasilo údolia a ich jazda pokryla výšiny. 4 Povedal, že vypáli moje chotáre, že mojich mládencov pozabíja mečom, že moje dojčatá rozhádže po zemi, že mojich maličkých dá za korisť, že moje panny odvlečie. 5 Pán, Všemohúci, ich zničil rukou ženy. 6 Ich hrdina totiž nepadol rukou junákov ani ho neubili synovia titanov, ani sa naňho neoborili vysokí obri, ale Judita, Meráriho dcéra, ochromila ho krásou svojej tváre. 7 Vyzliekla si totiž svoj vdovský šat, aby pozdvihla sužovaných v Izraeli, voňavým olejom si pomazala tvár, 8 vlasy si previazala stuhou a obliekla si jemné ľanové rúcho, aby ho zviedla. 9 Jej sandále uchvátili jeho oko, jej krása mu vyrazila dych, meč mu prenikol cez šiju. 10 Peržania sa roztriasli pred takou odvahou, Médi sa vyľakali z jej odhodlania. 11 Vtedy moji pokorení spustili víťazný krik, oni sa vyľakali, moji slabí kričali, oni sa preľakli, moji pozdvihli svoj hlas, tí sa dali na útek. 12 Synovia krehučkých dievčat ich prebodli, ako deti zbehov ich preklali; vojsko môjho Pána ich zničilo. 13 Zaspievam svojmu Bohu novú pieseň: Pán, veľký si a slávny, obdivuhodný v sile, neprekonateľný. 14 Tebe nech slúžia všetky tvoje stvorenia, pretože ty si povedal a oni vznikli, poslal si svojho ducha a on ich tvoril. Nikto sa nebude môcť vzoprieť tvojmu hlasu. 15 Veď hory s vodami sa budú triasť v samých základoch, skaly sa ako vosk roztopia pred tvojou tvárou. Ale k tým, čo sa ťa boja, budeš naozaj milostivý. 16 Pretože každá obeta príjemnej vône znamená málo, u teba sotva zaváži všetok tuk spaľovaných obiet, no ten, kto sa bojí Pána, bude vždy veľký. 17 Beda národom, ktoré sa postavia proti môjmu rodu. Pán, Všemohúci, ich potrestá v deň súdu, pošle oheň a červy do ich tiel, takže naveky budú nariekať od bolesti. 18 Keď prišli do Jeruzalema, poklonili sa Bohu, a po tom, čo sa ľud očistil, priniesli svoje spaľované obety, dobrovoľné obety a dary. 19 Judita odovzdala všetky veci od Holofernesa, ktoré jej dal ľud, aj sieť proti komárom, ktorú si vzala z jeho spálne. Dala to ako dar vyhradený Bohu. 20 Ľud v Jeruzaleme sa radoval pred svätyňou tri mesiace a Judita ostala s nimi. 21 Potom sa každý pobral späť do svojej otčiny. Aj Judita odišla do Betulie a ostala na svojom majetku. Už za života sa stala slávnou po celej krajine. 22 Mnohí túžili po nej, ale odvtedy, čo zomrel jej manžel Manases a bol pripojený k svojmu ľudu, nepoznal ju nijaký muž po celý zvyšok jej života. 23 V dome svojho manžela Manasesa sa dožila mimoriadne vysokého veku: stopäť rokov. Svoju slúžku prepustila na slobodu. Potom zomrela v Betulii a pochovali ju v skalnom hrobe jej muža Manasesa. 24 Dom Izraela ju oplakával sedem dní. Pred smrťou rozdelila svoj majetok medzi všetkých príbuzných svojho manžela Manasesa a medzi príbuzných zo svojho rodu. 25 Nebolo nikoho, kto by naháňal strach synom Izraela počas Juditinho života a dlhý čas po jej smrti.

Jdt 16, 1-25

Jdt 16,1 - Izrael má spievať svojmu Pánovi nový žalm, lebo má zasa novú príčinu, aby zveleboval svojho Boha a ďakoval mu za svoje vyslobodenie (Ž 96,1; 98,1; Iz 42,10).

Jdt 16,6 - "Synovia titanov" – zo súvislosti nevysvitá, koho má spisovateľ na mysli. Možno, že ide o Refaimských (Gn 14,5; Joz 12,4; 2 Sam 21,16–18). Grécky preklad totiž užíva na tom mieste výraz: údolie Titanov (miesto: údolie Refaim). "Vysokí obri" sú spomenutí Gn 6,4; 10,8 n. Podľa učenia sv. Otcov Judita je predobrazom Panny Márie.

Jdt 16,12 - "Synovia otrokýň" sú Izraeliti (zo stanoviska Asýrov).

Jdt 16,13 - Záver spevu: Mocný Boh vždy potrestá každého nepriateľa svojho národa. V chválospeve sa ozývajú myšlienky viacerých žalmov, ako aj iných prorockých spevov.

Jdt 16,18 - Očistenie tu asi znamená pre každého potrebnú obradnú čistotu, kto sa chce pokoriť Bohu.

Jdt 16,21 - Judita vynikla zbožnosťou, neochvejnou dôverou v Boha a jeho ochranu; ďalej skveje sa vdovskou čistotou, sebazapieraním, potom múdrosťou, odvahou a sebaobetavosťou, ktorá ju viedla k tomu, aby v nebezpečenstvo vystavila svoj život z lásky k svojmu národu. Pre tieto čnosti sa pokladá za predobraz Matky Božej.