výhody registrácie

Zjavenie apoštola Jána

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Zjv 2, 1-29

1 Anjelovi efezskej cirkvi napíš: Toto hovorí ten, čo drží sedem hviezd vo svojej pravici, ktorý prechádza medzi siedmimi zlatými svietnikmi: 2 Poznám tvoje skutky aj tvoju námahu a vytrvalosť a viem, že nemôžeš zniesť zlých. Skúšal si tých, čo hovoria, že sú apoštolmi, a nie sú, a zistil si, že sú to luhári. 3 Si vytrvalý, veľa si zniesol pre moje meno a neochabol si. 4 Mám však proti tebe to, že si zanechal svoju prvotnú lásku. 5 Preto si spomeň, odkiaľ si padol, rob pokánie a konaj ako prv. Ak nie, prídem k tebe a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta - ak nebudeš robiť pokánie. 6 To máš však k dobru, že nenávidíš skutky nikolaitov, ktoré aj ja nenávidím. 7 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám. Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji. 8 Anjelovi smyrnianskej cirkvi napíš: Toto hovorí Prvý a Posledný, ten, čo bol mŕtvy a ožil: 9 Poznám tvoje súženie aj tvoju chudobu - ale si bohatý -, i rúhanie tých, ktorí hovoria o sebe, že sú židmi, a nie sú, ale sú synagógou satana. 10 Neboj sa toho, čo máš trpieť. Hľa, diabol niektorých z vás má uvrhnúť do väzenia, aby ste boli skúšaní; a budete desať dní v súžení. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. 11 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám. Kto zvíťazí, tomu druhá smrť neublíži. 12 Anjelovi pergamskej cirkvi napíš: Toto hovorí ten, čo má ostrý dvojsečný meč: 13 Viem, kde bývaš; tam, kde je trón satana. No pridŕžaš sa môjho mena a nezaprel si vieru vo mňa ani v dňoch Antipasa, môjho verného svedka, ktorého zabili u vás, kde býva satan. 14 Mám však niečo proti tebe: že máš tam takých, čo sa pridŕžajú Balaamovho učenia, ktorý učil Balaka dávať pohoršenie synom Izraela, jesť mäso obetované modlám a smilniť. 15 Tak aj ty máš takých, čo sa pridŕžajú učenia nikolaitov. 16 Preto rob pokánie. Ak nie, prídem k tebe čoskoro a budem s nimi bojovať mečom svojich úst. 17 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám: Tomu, kto zvíťazí, dám zo skrytej manny a dám mu biely kamienok a na kamienku napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane. 18 Anjelovi tyatirskej cirkvi napíš: Toto hovorí Boží Syn, ktorý má oči ako plameň ohňa a jeho nohy sú podobné kovu: 19 Poznám tvoje skutky, tvoju lásku, vieru, službu a vytrvalosť aj tvoje posledné skutky hojnejšie než prvé. 20 Ale mám proti tebe, že trpíš ženu Jezabel, ktorá hovorí, že je prorokyňa, a učí a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli mäso obetované modlám. 21 A dal som jej čas, aby robila pokánie; ale nechce sa kajať zo svojho smilstva. 22 Hľa, vrhnem ju na lôžko bolestí a tých, čo s ňou cudzoložia, do veľkého súženia, ak nebudú robiť pokánie z jej skutkov. 23 Jej deti pobijem smrťou a všetky cirkvi spoznajú, že ja skúmam vnútro i srdce, a každému z vás odplatím podľa vašich skutkov. 24 Vám ostatným v Tyatire, všetkým, čo sa nepridŕžajú tohto učenia, ktorí nepoznali - ako hovoria - satanove hlbiny, hovorím: Nekladiem na vás iné bremeno. 25 Len sa držte toho, čo máte, kým neprídem. 26 Kto zvíťazí a až do konca zachová moje skutky, dám mu moc nad národmi 27 a bude nad nimi panovať žezlom železným a rozbijú sa ako hrnce hlinené, 28 ako som ju aj ja dostal od svojho Otca, a dám mu rannú hviezdu. 29 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám.

Zjv 2, 1-29

Verš 6
To máš však k dobru, že nenávidíš skutky nikolaitov, ktoré aj ja nenávidím.
Zjv 2:15 - Tak aj ty máš takých, čo sa pridŕžajú učenia nikolaitov.

Verš 7
Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám. Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji.
Gn 2:9 - A Pán, Boh, dal vyrásť zo zeme stromom všetkých druhov, na pohľad krásnym a na jedenie chutným, i stromu života v strede raja a stromu poznania dobra a zla.
Zjv 22:2 - Uprostred jeho námestia, z oboch strán rieky, je strom života, ktorý prináša dvanásť ráz ovocie: každý mesiac dáva svoje ovocie a lístie stromu je na uzdravenie národov.

Verš 8
Anjelovi smyrnianskej cirkvi napíš: Toto hovorí Prvý a Posledný, ten, čo bol mŕtvy a ožil:
Iz 41:4 - Kto to spravil? Kto učinil? Ten, čo rody volá od počiatku. Ja, Jahve, prvý a ten istý som i posledný.
Iz 44:6 - Toto hovorí Jahve, kráľ Izraela, vykupiteľ jeho, Pán zástupov: „Ja som prvý a ja som posledný, okrem mňa nieto Boha.
Zjv 1:17 - Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On položil na mňa svoju pravicu a povedal: „Neboj sa! Ja som Prvý a Posledný

Verš 11
Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám. Kto zvíťazí, tomu druhá smrť neublíži.
Mt 13:9 - Kto má uši, nech počúva!“

Verš 12
Anjelovi pergamskej cirkvi napíš: Toto hovorí ten, čo má ostrý dvojsečný meč:
Zjv 2:16 - Preto rob pokánie. Ak nie, prídem k tebe čoskoro a budem s nimi bojovať mečom svojich úst.
Zjv 1:16 - V pravej ruke mal sedem hviezd a z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola sťa slnko, keď svieti v plnej sile.

Verš 14
Mám však niečo proti tebe: že máš tam takých, čo sa pridŕžajú Balaamovho učenia, ktorý učil Balaka dávať pohoršenie synom Izraela, jesť mäso obetované modlám a smilniť.
Nm 22:23 - Keď oslica videla na ceste stáť Pánovho anjela s vytaseným mečom v ruke, vybočila z cesty a išla poľom. Balám oslicu bil, aby ju zavrátil na cestu.
Nm 24:14 - A pretože už odchádzam k svojmu ľudu, poď, oznámim ti, čo tento ľud urobí tvojmu ľudu v budúcich dňoch.“
Nm 25:1 - Keď sa Izrael zdržiaval v Setime, oddal sa smilstvu s Moabkami.
Nm 31:16 - Veď to práve ony na Balámovu radu zviedli Izraelitov, aby kvôli Fogorovi odpadli od Pána, za čo stihla Pánov ľud nákaza!

Verš 16
Preto rob pokánie. Ak nie, prídem k tebe čoskoro a budem s nimi bojovať mečom svojich úst.
Iz 49:2 - Ústa mi urobil ako ostrý meč, v tieni svojej ruky ma skryl a urobil zo mňa šíp brúsený, do svojho tulca ma schoval.
Ef 6:17 - A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo!
Heb 4:12 - Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.
Zjv 1:16 - V pravej ruke mal sedem hviezd a z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola sťa slnko, keď svieti v plnej sile.

Verš 18
Anjelovi tyatirskej cirkvi napíš: Toto hovorí Boží Syn, ktorý má oči ako plameň ohňa a jeho nohy sú podobné kovu:
Zjv 1:14 - Jeho hlava a vlasy boli biele ako biela vlna, ako sneh, a jeho oči ako plameň ohňa.

Verš 20
Ale mám proti tebe, že trpíš ženu Jezabel, ktorá hovorí, že je prorokyňa, a učí a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli mäso obetované modlám.
1Kr 16:31 - Nestačilo mu, že kráčal v hriechoch Nabatovho syna Jeroboama, ale vzal si za manželku Jezabel, dcéru sidonského kráľa Etbála. Potom šiel a slúžil Bálovi a klaňal sa mu.
2Kr 9:7 - Porazíš dom svojho pána Achaba; tak pomstím na Jezabel krv svojich sluhov, prorokov, a krv všetkých Pánových služobníkov.

Verš 23
Jej deti pobijem smrťou a všetky cirkvi spoznajú, že ja skúmam vnútro i srdce, a každému z vás odplatím podľa vašich skutkov.
1Sam 16:7 - Ale Pán povedal Samuelovi: „Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy, lebo ho nepokladám za súceho. Veď (Pán nehľadí), ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce.“
1Krn 28:9 - Ty však, syn môj, Šalamún, poznaj Boha svojho otca a slúž mu celým srdcom a povoľnou dušou! Lebo Pán skúma všetky srdcia a pozná každý výplod mysle. Ak ho budeš hľadať, dá sa ti nájsť, ale ak ho opustíš, zavrhne ťa naveky!
1Krn 29:17 - A viem, môj Bože, že ty skúmaš srdce a ľúbi sa ti priamosť. Ja som toto všetko venoval v priamosti svojho srdca a teraz s radosťou vidím, že aj tvoj ľud, ktorý je tu, daruje ti s ochotou.
Ž 7:9 - Pán je sudca národov. Súď ma, Pane, podľa mojej spravodlivosti a podľa mojej nevinnosti.
Jer 11:20 - Ale, Pane zástupov, ty súdiš spravodlivo, ty skúmaš myseľ a srdce, uvidím na nich tvoju pomstu, veď tebe som postúpil svoj spor.
Sk 1:24 - A modlili sa: „Pane, ty poznáš srdcia všetkých ľudí; ukáž, ktorého z týchto dvoch si si vyvolil,
Ž 62:12 - Raz prehovoril Boh, počul som toto dvoje: že Boh je mocný
Jer 17:10 - Ja, pán, skúmam myseľ a skúšam srdce: odplatím každému podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov.“
Jer 32:19 - Veľký v ustanoveniach a mocný v skutkoch, ktorého oči sú otvorené nad každou cestou ľudských synov, aby si každému dal podľa jeho ciest a podľa ovocia jeho skutkov;
Mt 16:27 - Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.
Rim 2:6 - On odplatí každému podľa jeho skutkov:
Rim 14:12 - A tak každý z nás sa bude Bohu zodpovedať za seba.
2Kor 5:10 - Veď sa všetci musíme ukázať pred Kristovou súdnou stolicou, aby každý dostal odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré a či zlé.
Gal 6:5 - Veď každý ponesie svoje vlastné bremeno.
Zjv 20:12 - Videl som mŕtvych, veľkých i malých; stáli pred trónom a otvorili sa knihy. Otvorila sa aj iná kniha, kniha života. A mŕtvi boli súdení z toho, čo bolo zapísané v knihách podľa ich skutkov.

Verš 25
Len sa držte toho, čo máte, kým neprídem.
Zjv 3:11 - Prídem čoskoro. Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec.

Verš 26
Kto zvíťazí a až do konca zachová moje skutky, dám mu moc nad národmi
Ž 2:8 - Žiadaj si odo mňa a dám ti do dedičstva národy a do vlastníctva celú zem.

Zjv 2,1 - Všetkých sedem listov má takmer rovnakú schému. Efez bol najväčším mestom v Malej Ázii. Pavol tu založil kvitnúcu cirkev (Sk 19, 1) a Ján tu prežil posledné roky svojho života.

Zjv 2,6 - Sekta nikolaitov – niektorí ju dávajú do súvisu s Mikulášom zo Sk 6, 5. Táto gnostická sekta hlásala neviazanú mravnú slobodu. Inak ide o neznámu sektu.

Zjv 2,7 - Strom života (porov. Gn 2, 9) je symbolom nesmrteľnosti a Božieho života; je odmenou pre tých, čo zvíťazili v boji so zlom.

Zjv 2,8 - Smyrna bola významným prístavným mestom asi 50 km na sever od Efezu. "Prvý a Posledný" – porov. Iz 44, 6.

Zjv 2,9 - Podkladom pre toto pomenovanie bolo presvedčenie rozšírené hodne medzi prvými kresťanmi, že kresťania sú vlastne pravými židmi, pravý Izrael (porov. Rim 2, 28–29; Gal 3, 29; 6, 16). Preto tí židia, ktorí neprijali Krista a podporovali prenasledovanie kresťanov, nie sú už viac pravými synmi Abraháma, ale synmi satana (porov. Jn 8, 44).

Zjv 2,10 - "Desať dní" označuje krátke trvanie. Porov. Dan 1, 12. 14. Z popudu Židov sa v Smyrne začalo v 2. storočí prenasledovanie kresťanov, v ktorom zomrel mučeník sv. Polykarp, tamojší biskup, žiak apoštola Jána.

Zjv 2,11 - Druhá smrť znamená večné zatratenie porov. 20, 14; 21, 8).

Zjv 2,12 - Pergamos bol asi 70 km na severovýchod od Smyrny.

Zjv 2,13 - Satanov trón je asi alúzia na kult cisára a na modloslužbu, ktoré v tomto meste kvitli. Antipas je neznámy kresťanský mučeník.

Zjv 2,14 - Porov. Nm 25, 3; 31, 16. Podľa židovskej tradície Balaam nahovoril Balaka, aby ponúkol moabitské ženy Izraelitom, a tak aby ich naviedli na modloslužbu. Nový zákon pokračuje v tejto tradícii a Balaama považuje za príklad zlého poradcu. Podobné nebezpečenstvo hrozí aj kresťanom zo strany nikolaitov. V biblickom jazyku smilstvo znamená spreneverenie sa pravému Bohu, a teda modloslužbu.

Zjv 2,17 - O manne porov. Ex 16; Jn 6, 31–33. Je symbolom životodarného duchovného pokrmu, ba samej Eucharistie. Kamienok má neistý výklad. Pravdepodobne ide o nejaké znamenie, na základe ktorého môže byť niekto prijatý do Božieho kráľovstva. Nové meno označuje novú hodnosť osoby, ktorá sa dostáva vo sviatosti krstu.

Zjv 2,18 - Tyatira je mesto asi 65 km na juhovýchod od Pergama. Bolo významným centrom remesiel.

Zjv 2,20 - Jezabel je symbolické meno. V Starom zákone ho nosila Achabova manželka, ktorá zviedla izraelský národ na modloslužbu a nemravnosť (porov. 1 Kr 16, 31; 2 Kr 9, 22). Aj tu označuje šíriteľku modloslužby.

Zjv 2,24 - "Satanove hlbiny" sú nemravné gnostické náuky, pravdepodobne nikolaitov, ktorí ich hlásali ako hlbokú múdrosť.

Zjv 2,26-27 - Porov. Ž 2, 8–9. Tento mesiášsky žalm sa cituje aj v 12, 5 a 19, 15.

Zjv 2,28 - "Ranná hviezda" je mesiášsky symbol (porov. Nm 24, 17). Tu, ako aj v 22, 16, označuje samého Krista.