výhody registrácie

List Efezanom

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ef 6, 1-24

1 Děti, poslouchejte své rodiče v Pánu - tak je to správné. 2 "Cti svého otce i matku," to je první přikázání se zaslíbením: 3 "aby se ti vedlo dobře a abys žil dlouho na zemi." 4 Vy, otcové, nedrážděte své děti, ale vychovávejte je v kázni a v Pánově učení. 5 Služebníci, poslouchejte své pozemské pány s posvátnou úctou, s upřímným srdcem, jako Krista. 6 Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale jako Kristovi služebníci konejte Boží vůli celou duší. 7 Služte s ochotnou myslí jako Pánu, a ne lidem. 8 Vězte, že cokoli kdo učinil dobrého, za to dostane odplatu od Pána, ať už byl otrok nebo svobodný. 9 Vy, páni, se k nim chovejte také tak. Zanechte výhrůžek - víte přece, že jak oni, tak i vy máte Pána v nebesích a ten nestraní nikomu. 10 Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci. 11 Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. 12 Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. 13 Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. 14 Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a 15 obuti připraveností kázat evangelium pokoje. 16 Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. 17 Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo. 18 Za všech okolností se modlete v Duchu; proto vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě a prosbě se modlete za všechny svaté. 19 Modlete se i za mne, aby mi bylo dáno slovo, abych mohl otevřít ústa a směle oznamovat tajemství evangelia 20 (jehož vyslancem jsem v těchto řetězech), abych je hlásal tak směle, jak mám. 21 Chci, abyste věděli, jak se mi daří a co dělám. Všechno vám to poví milovaný bratr Tychikos, věrný služebník v Pánu. 22 Posílám ho k vám, abyste se dozvěděli, jak se máme, a aby potěšil vaše srdce. 23 Pokoj všem sourozencům a láska s vírou od Boha Otce a od Pána Ježíše Krista. 24 Boží milost a nesmrtelnost všem, kdo milují našeho Pána Ježíše Krista! Amen.

Ef 6, 1-24

Verš 1
Děti, poslouchejte své rodiče v Pánu - tak je to správné.
Kol 3:20 - Děti, poslouchejte vždy své rodiče - tak se to Pánu líbí.

Verš 2
"Cti svého otce i matku," to je první přikázání se zaslíbením:
Ex 20:12 - Cti svého otce i matku, ať jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
Dt 5:16 - Cti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, ať jsi dlouho živ a vede se ti dobře na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
Dt 27:16 - "Zlořečený, kdo zneváží svého otce či matku!" A všechen lid odpoví: "Amen!"
Mt 15:4 - "Bůh řekl: ‚Cti otce i matku' a ‚Kdokoli by zlořečil otci nebo matce, musí zemřít.'
Mk 7:10 - Mojžíš řekl: ‚Cti otce i matku' a ‚Kdokoli by zlořečil otci nebo matce, musí zemřít.'

Verš 4
Vy, otcové, nedrážděte své děti, ale vychovávejte je v kázni a v Pánově učení.
Dt 6:7 - Vštěpuj je svým synům a mluv o nich, ať sedíš doma nebo jdeš po cestě, ať uléháš anebo vstáváš.
Dt 6:20 - Až se tě v budoucnu tvůj syn zeptá: "Co znamenají ta svědectví, pravidla a zákony, jež vám přikázal Hospodin, váš Bůh?"
Ž 78:4 - Jejich dětem to nezatajíme, dalšímu pokolení budem vyprávět o chvále Hospodinově, o jeho síle, o zázracích, jež učinil.
Prís 19:8 - Kdo se má rád, snaží se získat rozum, kdo rozvahy se drží, štěstí dosáhne.
Prís 29:17 - Vychovávej syna, a dá ti odpočinutí, potěšením tvou duši nasytí.

Verš 5
Služebníci, poslouchejte své pozemské pány s posvátnou úctou, s upřímným srdcem, jako Krista.
Kol 3:22 - Služebníci, poslouchejte vždy své pozemské pány. Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale s upřímným srdcem a z úcty k Pánu.
1Tim 6:1 - Všichni, kdo nosí otrocké jho, ať prokazují svým pánům veškerou úctu, aby Boží jméno a učení nemělo špatnou pověst.
Tít 2:9 - Služebníky uč, ať se podřizují svým pánům, ať jsou vždy příjemní, ať neodmlouvají
1Pt 2:18 - Služebníci, s nejvyšší vážností se podřizujte svým pánům - nejenom dobrým a vlídným, ale i zlým.

Verš 9
Vy, páni, se k nim chovejte také tak. Zanechte výhrůžek - víte přece, že jak oni, tak i vy máte Pána v nebesích a ten nestraní nikomu.
Kol 4:1 - Páni, chovejte se k služebníkům spravedlivě a slušně. Pamatujte, že i vy máte Pána v nebi.
Dt 10:17 - Hospodin, váš Bůh, je Bůh bohů a Pán pánů, veliký, mocný a hrozný Bůh, nestranný a neúplatný.
2Krn 19:7 - Ať vás tedy provází hrůza z Hospodina. Jednejte svědomitě, neboť Hospodin, náš Bůh, nestrpí nespravedlnost, podjatost ani úplatky!"
Jób 34:19 - On ani knížatům nestraní, nestaví velmože před nuzáky - dílo jeho rukou jsou jeden jak druhý!
Sk 10:34 - Petr se ujal slova a řekl: "Opravdu vidím, že Bůh nikomu nestraní,
Rim 2:11 - Bůh totiž nestraní nikomu.
Gal 2:6 - Pokud jde o ty, kdo jsou považováni za vůdce (ať už jsou cokoli, mně na tom nezáleží, Bůh nestraní nikomu), mně osobně nic nepřidali.
Kol 3:25 - Odplata nespravedlivých však bude odpovídat jejich nespravedlnosti. Bůh nestraní nikomu.
1Pt 1:17 - Bůh nikomu nestraní, ale každého soudí podle jeho skutků. Jestliže jej nazýváte svým Otcem, hleďte, abyste svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctě.

Verš 11
Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům.
Kol 3:12 - Proto se jako Boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte niterným soucitem, laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostí.
1Sol 5:8 - My ale patříme dni! Proto buďme střízliví a oblečme si pancíř víry a lásky a přilbu naděje spasení.

Verš 12
Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.
Ef 2:2 - jimž jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa, pod vlivem onoho ducha, který mocně ovládá ovzduší a který nyní působí v neposlušných lidech.

Verš 13
Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát.
2Kor 10:4 - Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale od Boha mají sílu k boření hradeb. Jimi boříme výmysly

Verš 14
Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a
Lk 12:35 - "Mějte přepásaná bedra a rozsvícené lampy.
1Pt 1:13 - S odhodlanou myslí a ve vší střízlivosti se proto spolehněte na milost, kterou vám přinese zjevení Ježíše Krista.
Iz 59:17 - Jako pancířem se oblékl spravedlností, na hlavu vzal si přilbu spasení. Jako šaty vzal si roucho pomsty, pláštěm horlivosti se zahalil.
2Kor 6:7 - ve slově pravdy a v Boží moci, s výzbrojí spravedlnosti napravo i nalevo,

Verš 17
Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo.
Iz 59:17 - Jako pancířem se oblékl spravedlností, na hlavu vzal si přilbu spasení. Jako šaty vzal si roucho pomsty, pláštěm horlivosti se zahalil.
1Sol 5:8 - My ale patříme dni! Proto buďme střízliví a oblečme si pancíř víry a lásky a přilbu naděje spasení.
Heb 4:12 - Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly.
Zjv 2:16 - Proto čiň pokání. Jinak k tobě brzy přijdu a budu s nimi bojovat mečem svých úst.

Verš 18
Za všech okolností se modlete v Duchu; proto vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě a prosbě se modlete za všechny svaté.
Lk 18:1 - Vyprávěl jim také podobenství, jak je potřeba stále se modlit a nevzdávat se:
Rim 12:12 - v naději radostní, v soužení trpěliví, v modlitbě vytrvalí,
Kol 4:2 - V modlitbě buďte vytrvalí, zůstávejte v ní bdělí a vděční.
1Sol 5:17 - Neustále se modlete.

Verš 19
Modlete se i za mne, aby mi bylo dáno slovo, abych mohl otevřít ústa a směle oznamovat tajemství evangelia
Sk 4:29 - Pohleď nyní na jejich výhrůžky, Hospodine, a dej svým služebníkům, ať mluví tvé slovo se vší smělostí.
2Sol 3:1 - Dále vás, bratři, prosíme, modlete se za nás. Ať se Pánovo slovo rychle šíří, ať je přijímáno s úctou tak jako u vás

Verš 20
(jehož vyslancem jsem v těchto řetězech), abych je hlásal tak směle, jak mám.
2Kor 5:20 - Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na místě Kristově, jako by skrze nás žádal Bůh: Smiřte se s Bohem.
Sk 28:20 - Pozval jsem vás tedy, abychom se poznali a promluvili spolu, neboť jsem tímto řetězem spoután kvůli naději Izraele."

Verš 21
Chci, abyste věděli, jak se mi daří a co dělám. Všechno vám to poví milovaný bratr Tychikos, věrný služebník v Pánu.
Kol 4:7 - O tom, jak se mi daří, vám podrobně poví milovaný bratr Tychikos, můj věrný pomocník a spoluslužebník v Pánu.
Sk 20:4 - Doprovázeli ho: Sopater z Beroje, Aristarchos a Sekundus z Tesaloniky, Gaius a Timoteus z Derbe a Tychikos a Trofimos z Asie.
Kol 4:7 - O tom, jak se mi daří, vám podrobně poví milovaný bratr Tychikos, můj věrný pomocník a spoluslužebník v Pánu.
Tít 3:12 - Až k tobě pošlu Artema nebo Tychika, udělej vše, abys ke mně přišel do Nikopole, neboť jsem se rozhodl strávit tam zimu.

Verš 22
Posílám ho k vám, abyste se dozvěděli, jak se máme, a aby potěšil vaše srdce.
2Tim 4:12 - (Tychika jsem totiž poslal do Efesu.)