výhody registrácie

Kniha Exodus

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ex 30, 1-38

1 "Z akáciového dřeva zhotovíš také oltář k pálení kadidla. 2 Ať je čtvercový, loket na délku a loket na šířku; na výšku ať má dva lokte a ať z něj vystupují rohy. 3 Obložíš jej čistým zlatem: jeho vršek, jeho stěny kolem dokola i jeho rohy. Po jeho obvodu uděláš zlatý věnec. 4 Pod tím věncem k němu na obou bocích připevníš dva zlaté kruhy, a to po obou stranách. Budou to úchyty pro tyče, aby se na nich dal nosit. 5 Tyče vyrobíš z akáciového dřeva a obložíš je zlatem. 6 Tento oltář postavíš před oponu zastírající Truhlu svědectví, před slitovnici přikrývající Svědectví, kde se s tebou budu setkávat. 7 Áron na něm bude pálit vonné kadidlo. Bude je pálit každé ráno, když vyčistí kahany, 8 a bude je pálit za soumraku, když kahany zapálí. Kadidlo bude před Hospodinem stále, po všechna vaše pokolení. 9 Nezapálíte na něm nepatřičné kadidlo ani zápalnou ani moučnou oběť, nevylijete na něj ani úlitbu. 10 Jen jednou za rok vykoná Áron na jeho rozích obřad smíření. Po všechna vaše pokolení se na něm bude krví oběti za hřích konat obřad smíření, a to jednou za rok, v Den smíření. Kadidlový oltář bude svatosvatý Hospodinu." 11 Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 12 "Když budeš sčítáním zjišťovat počet synů Izraele, dá při tom každý z nich Hospodinu výkupné za svůj život, aby mezi ně kvůli tomu sčítání nepřišla zhoubná rána. 13 Každý, kdo bude zahrnut do sčítání, odevzdá půl šekelu stříbra (měřeno podle šekelu svatyně, což je 20 ger). Tento půlšekel je příspěvkem Hospodinu. 14 Ten věnuje Hospodinu každý, kdo bude zahrnut do sčítání, od dvacetiletých výše. 15 Když budete Hospodinu odevzdávat tento příspěvek k vykoupení vašich životů, nedá bohatý více a chudý nedá méně než půl šekelu. 16 Toto výkupné stříbro, které vybereš od synů Izraele, vynaložíš na službu ve Stanu setkávání. Synům Izraele to bude před Hospodinem připomínkou vykoupení vašich životů." 17 Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 18 "Zhotov bronzové umyvadlo s bronzovým podstavcem. Postav je mezi Stanem setkávání a oltářem a nalij do něj vodu. 19 Tou si pak Áron a jeho synové budou omývat ruce a nohy. 20 Kdykoli budou vcházet do Stanu setkávání nebo přistupovat k oltáři, aby sloužili Hospodinu dýmáním ohnivé oběti, omyjí se vodou, aby nezemřeli. 21 Budou si omývat ruce a nohy, aby nezemřeli. To pro ně bude věčné ustanovení - pro Árona i pro jeho símě po všechna jejich pokolení." 22 Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 23 "Vezmi nejlepší balzámy: 500 šekelů tekuté myrhy a poloviční množství, totiž 250 šekelů, vonné skořice, dále 250 šekelů vonného puškvorce, 24 500 šekelů kasie (vše měřeno podle šekelu svatyně) a jeden hin olivového oleje. 25 Voňavkářským způsobem pak z toho připravíš olej svatého pomazání jako vonnou mast. To je olej svatého pomazání. 26 Pomažeš jím Stan setkávání i Truhlu svědectví, 27 stůl s veškerým jeho náčiním, svícen s jeho náčiním, kadidlový oltář, 28 oltář pro zápalné oběti s veškerým jeho náčiním a také umyvadlo s podstavcem. 29 Tak je posvětíš a budou svatosvaté. Cokoli se jich dotkne, bude svaté. 30 Pomažeš také Árona s jeho syny a posvětíš je, aby mi konali kněžskou službu. 31 Synům Izraele řekneš: ‚Toto bude po všechna vaše pokolení můj olej svatého pomazání. 32 Nebude se lít na tělo kteréhokoli člověka a neuděláte žádný olej podobného složení. Je svatý a svatý pro vás zůstane. 33 Každý, kdo namíchá takovou mast nebo ji vylije na nepovolaného, bude vyobcován ze svého lidu.'" 34 Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi vonné látky: tekutou pryskyřici, onychu a galbanum. Tyto vonné látky a smíchej stejným dílem s čistým kadidlem 35 a voňavkářským způsobem z toho připrav kadidlovou směs: osolenou, čistou a svatou. 36 Část z ní rozdrtíš na prášek a položíš před Svědectví ve Stanu setkávání, kde se s tebou budu setkávat. Kadidlo pro vás bude svatosvaté. 37 Neuděláte si kadidlo stejného složení jako toto. Bude ti svaté; patří Hospodinu. 38 Každý, kdo takové udělá, aby jím voněl, bude vyobcován ze svého lidu."

Ex 30, 1-38

Verš 16
Toto výkupné stříbro, které vybereš od synů Izraele, vynaložíš na službu ve Stanu setkávání. Synům Izraele to bude před Hospodinem připomínkou vykoupení vašich životů."
Ex 38:25 - Stříbra od členů obce zahrnutých do sčítání bylo 100 talentů a 1 775 šekelů, podle šekelu svatyně.

Verš 1
"Z akáciového dřeva zhotovíš také oltář k pálení kadidla.
Ex 37:25 - Zhotovil také kadidlový oltář z akáciového dřeva. Byl čtvercový, loket na délku a loket na šířku; na výšku měl dva lokte a vystupovaly z něj rohy.

Verš 12
"Když budeš sčítáním zjišťovat počet synů Izraele, dá při tom každý z nich Hospodinu výkupné za svůj život, aby mezi ně kvůli tomu sčítání nepřišla zhoubná rána.
Nm 1:2 - "Sečtěte celou izraelskou obec podle jejich rodů a otcovských domů; pořiďte jmenný seznam všech mužů.

Verš 13
Každý, kdo bude zahrnut do sčítání, odevzdá půl šekelu stříbra (měřeno podle šekelu svatyně, což je 20 ger). Tento půlšekel je příspěvkem Hospodinu.
Lv 27:25 - Všechny určené ceny budou v šekelech svatyně. Šekel je 20 ger.
Nm 3:47 - vybereš po pěti šekelech za hlavu (měřeno podle šekelu svatyně; šekel je 20 ger).
Ez 45:12 - Šekel ať váží dvacet ger. Dvacet a pětadvacet a patnáct šekelů ať vám vydá za hřivnu.

Verš 7
Áron na něm bude pálit vonné kadidlo. Bude je pálit každé ráno, když vyčistí kahany,
1Sam 3:3 - Boží lampa ještě nezhasla. Samuel spal v Hospodinově svatostánku, kde byla Boží truhla.

Ex 30,13 - Šekel podľa váhy svätyne, t. j. šekel kráľovský alebo obyčajný šekel. Volá sa podľa váhy svätyne, lebo jeho kontrolná váha opatrovala sa vo svätyni a podľa nej sa určovala presnosť ostatných váh. Neskoršie sa volá kráľovským, lebo váhy sa opatrovali aj na kráľovskom dvore. Izraelský strieborný šekel vážil 14,55 gramov. O váhy vo svätyni sa starali leviti.

Ex 30,23 - Myrha je živica, vytekajúca zo stromu Balsamodendron myrrhae. Kasia je tiež vnútorná kôra stromu Cinnamomum casia. Rastie v Arábii.

Ex 30,34 - Stakte, hebr. nátáf, doslova "kvapka", akási stuhnutá živica, vari storax zo stromu Styrax officinalis. – Lastúrové kadidlo z lastúry Unguls odoratus alebo Blatta byzantina. Takéto spálené misky lastúr prenikavo voňajú. – Galban je voňavá živica rastliny Ferula galbanifera. Rastie v Sýrii. – Priesvitné kadidlo bolo hlavnou zložkou kadidla. Zbiera sa dva razy do roka: v jeseni, keď je biele a priehľadné – toto vyteká samo od seba –, a na jar vyviera z narezanej kôry farby červenastej – je to horší druh. Privážalo sa najmä z Arábie.

Ex 30,36 - Kadidlo sa pálilo na zlatom alebo kadidlovom oltári "pred zákonom", teda pred oponou, ktorá oddeľovala svätyňu od veľsvätyne. Za oponou bola archa s doskami Desatora.