výhody registrácie

Exodus


Obsah knihy Exodus

 

Ex 1Izraeliti sa veľmi rozmnožili a boli mocní. Nový Egyptský kráľ začal utlačovať Izraelitov. Faraón vydal rozkaz hodiť všetkých novonarodených Hebrejských chlapcov do Nílu.
Ex 2Istému mužovi z Léviho kmeňa sa narodil syn, ktorého tri mesiace ukrývali. Matka ho už dlhšie nemohla skrývať, preto ho vložila do košíka a uložila do tŕstia na brehu Nílu. Faraónova dcéra našla košík, prišlo jej chlapca ľúto a poslala zohnať nejakú dojku pre dieťa. Priviedli chlapcovu matku, aby ho odchovala. Chlapec odrástol a bol faraónovej dcére synom a dala mu meno Mojžiš. Keď Mojžiš videl, ako bijú jeho súkmeňovca, zabil Egypťata a ukryl ho do piesku. Keď sa to dozvedel faraón, chcel Mojžiša zabiť a preto musel utiecť. Dcéram Madiánskeho kňaza Mojžiš pomohol napojiť stádo pri studni, tak ho zavolali k nim domov. Mojžiš mal synov s dcérou kňaza. Egyptský kráľ zomrel.
Ex 3Mojžiš pásol ovce. Raz sa mu zjavil Boží anjel v horiacom tŕňovom kríku, ktorý nezháral. Boh mu povedal, aby sa nepribližoval a zobul sa, lebo je na svätej zemi. Boh posiela Mojžiša, aby vyviedol z Egypta Izraelský ľud, ktorý trpel. Boh zjavil svoje meno: „Ja som, ktorý som“ a povedal mu, čo má hovoriť pred faraónom. Predpovedal, že faraón ich pustí až po zázrakoch.
Ex 4Pán kázal Mojžišovi hodiť palicu na zem, ktorá sa premenila na hada a späť na palicu, to preto, aby mu Egypťania uverili. Ak by nechceli uveriť, voda, ktorú vezme z Nílu sa premení na suchej zemi na krv. Mojžiš namieta, že nie je výrečný, zdráha sa ísť a Boh sa na neho nahneval. Árona poslal Pán s Mojžišom ako hovorcu. Mojžiš s rodinou sa vrátil do Egypta. Pán mu povedal, že faraón nepustí Izraelitov a preto faraónovi zomrie prvorodený syn. Mojžiš povedal Áronovi všetko, čo má hovoriť a zhromaždili starších Izraela. Urobil pred nimi zázraky a oni uverili.
Ex 5Mojžiš a Áron predstúpili pred faraóna a pýtali prepustiť Izraelský ľud, no faraón odmietol. Izraelitom sťažili podmienky pri práci a boli sa sťažovať u faraóna.
Ex 6Pán prisľúbil Izraelitom, že ich vyslobodí. Mojžišov a Áronov rodokmeň.
Ex 7Pán posiela Mojžiša a Árona k faraónovi a káže urobiť zázrak s palicou, ktorá sa premenila na hada. Faraónovi zaklínači tiež premenili svoje palice na hadov, no Mojžišova požrala ostatné. Mojžiš premenil palicou vodu v Níle na krv a ryby podochli (1.rana).
Ex 8Áron priviedol žaby na Egyptskú krajinu (2.rana). Faraón prisľúbil, že ak zmiznú žaby, prepustí Izraelitov, no sľub nesplnil. Áron palicou premenil prach na komáre (3.rana). Na Egyptskú krajinu sa dostavili jedovaté muchy (4.rana). Mojžiš na faraónovu prosbu odňal muchy, no faraón znovu neprepustil ľud.
Ex 9Pohynul všetok Egyptský dobytok (5.rana) no Izraelský dobytok prežil. Mojžiš rozsypal sadze a Egypťania dostali vredy a pľuzgiere (6.rana). Mojžiš zoslal na Egypt ľadovec (7.rana), iba v Gesene, kde bývali Izraeliti nebol. Faraón zasa nedodržal sľub.
Ex 10Mojžiš privolal na Egypt kobylky (8.rana) a na faraónov sľub ich vrhol do Červeného mora. Mojžiš priviedol na Egypt tmu na tri dni (9.rana) Faraón nechcel prepustiť ich dobytok a odohnal Mojžiša.
Ex 11Mojžiš oznamuje, že o polnoci vymrie všetko prvorodené v Egypte (10.rana), ale Izraelitov sa ani nedotkne.
Ex 12Pán ustanovil ten mesiac za počiatočný a prikázal Izraelitom, aby obetovali baránka, zjedli ho a jeho krvou namazali veraje dverí na znamenie záchrany. Ten deň sa bude sláviť ako Pánov sviatok, kedy budú jesť nekvasené chleby a nebudú pracovať. O polnoci pobil Pán všetko prvorodené v Egypte, aj faraónovho syna. Faraón uvoľnil všetkých Izraelitov aj s dobytkom a na cestu im dali ešte aj striebro a zlato. Po 430 rokoch v Egypte asi 600 000 mužov a deti sa dalo na pochod. Pán im dal predpis o Pasche.
Ex 13Mojžiš prikázal každý rok sláviť sviatok, v tom čase jesť 7 dní iba nekvasené chleby a ustanovil zákon o zasvätení všetkého prvorodeného Pánovi. Boh viedol ľud okľukou po púšti, aby azda nedošlo k bojom. Mojžiš vzal aj Jozefove kosti. Putovali vo dne za oblačným a v noci za ohnivým stĺpom.
Ex 14Faraón vyslal za Izraelitmi vozy s vojakmi. Keď Izraeliti zbadali vojsko, báli sa a začali šomrať. Mojžiš palicou rozdelil more a Izraeliti prechádzali suchou nohou na druhú stranu a oblačný a ohnivý stĺp sa presunul za Izraelitov, takže sa k nim vojaci nemohli nepriblížiť. Mojžiš vystrel ruku, more sa spojilo a všetko Egyptské vojsko sa utopilo.
Ex 15Izraeliti zaspievali Pánovi víťaznú pieseň. Ľud sa pohol cez púšť a boli tri dni bez vody. Mojžiš hodil drevo do horkej vody, aby sa dala piť.
Ex 16Pohli sa cez púšť a reptali. Pán im zoslal prepelice a po rose každé ráno ostávalo na zemi čosi zrnité, aby mali čo jesť. Nazvali to manna a jedli ju po celých 40 rokov, čo putovali púšťou. V siedmy deň, v sobotu, prikázal ľudu odpočívať.
Ex 17Putovali, nemali vodu a začali pokúšať Pána reptaním. Mojžiš pred staršími Izraela udrel na skalu a vytiekla voda. To miesto nazvali Massa a Meríba. Amalek napadol Izraelitov a Mojžiš posiela Jozueho do boja. Mojžiš vystúpil na vrch a kým mal ruky zdvihnuté, tak víťazili Izraeliti, preto mu ruky podopierali Áron a Hur. Izraeliti napokon zvíťazili.
Ex 18K Mojžišovi prišiel tesť Jetro aj s Mojžišovou ženou a synmi. Mojžiš mu všetko vyrozprával a velebili Pána. Mojžiš robil sám pre ľud sudcu. Na Jetrovu radu ustanovil v ľude predákov, oni potom súdili ľud a k Mojžišovi chodili len s vážnymi prípadmi.
Ex 19Z vrchu na Sinajskej púšti Pán dal posolstvo pre Izraelitov, že ak budú poslúchať Pánov hlas, stanú sa svätým národom. Pán sa zjavil v oblaku za blýskania na hore Sinaj a na vrch smel vystúpiť len Mojžiš.
Ex 20Boh hovoril (10 Božích prikázaní): Pán je jediný Boh. Nevezmeš meno Pána nadarmo. Pánovi zasvätiť siedmy deň. Cti svojho otca a matku. Nezabiješ. Nescudzoložíš. Nepokradneš. Nevyslovíš krivé svedectvo proti blížnemu. Nepožiadaš manželku blížneho, ani nič, čo je jeho. Mojžiš tlmočil ľudu: Pán prišiel, aby nehrešili, nemajú robiť zlatých ani strieborných bohov, ale prinášať obety na oltári.
Ex 21Pán dáva Mojžišovi ustanovenia: o právach hebrejských otrokov, zákony na ochranu ľudského života a újme na zvieratách.
Ex 22Ustanovil aj zákony o ochrane majetku, uschovaných a vypožičaných veciach a iné ustanovenia.
Ex 23O pravdivosti pred súdom, o spravodlivosti, 7 ročnom obrábaní zeme, troch sviatkoch do roka, nekvasených chleboch, prvotinách. Pán prisľubuje pomoc a ovládnutie krajiny.
Ex 24Mojžiš predniesol ľudu všetky Pánove ustanovenia a ľud prisľúbil, že všetko zachová. So staršími Izraela videli Boha. Mojžiš vystúpil na vrch, kde dostal od Boha dve kamenné tabule, kde Boh napísal zákon a prikázania. Na vrchu sa zjavila Božia sláva v oblaku a Mojžiš ostáva na vrchu 40 dní.
Ex 25Majú sa vybrať dary pre Pána, z akáciového derva zhotoviť archu obitú zlatom s vrchnákom (zľutovnicou), v ktorej je zákon od Pána. Na predkladané chleby urobia aj stôl z akáciového dreva obitý zlatom. Dajú vyhotoviť aj sedemramenný svietnik z čistého zlata.
Ex 26Pán kázal Mojžišovi zhotoviť svätostánok zo záclon z plátna a purpuru prikrytého kobercom zo srsti a koží s akáciovými doskami obitými zlatom. Vnútri ma byť purpurová opona oddeľujúca svätyňu so stolom od veľsvätyne s archou.
Ex 27Oltár z akáciového dreva s náradím z medi. Nádvorie svätostánku z plachiet a stĺpov. Svietnik s olivovým olejom, ktorý mal stále svietiť.
Ex 28Pán prikazuje Mojžišovi povolať Árona a synov za kňazov. Áronovi sa zhotoví rúcho zo zlata, purpuru, karmazínu a plátna. Efód (náramenník) s dvomi ónyxovými s vyrytými menami Izraelových synov. Náprsník vykladamý 12 drahokamami s menami. Purpurový plášť lemovaný striedavo granátovými jablkami zlatými zvončekmi, aby zvonili pri chôdzi. Zlatú tabuľku s nápisom pre Árona na čelo k obradu obetovania za previnenia Izraelitov. Ľanovú tuniku, mitru z plátna a pás. Pre Áronových synov tuniky, pásy, vysoké čiapky a spodky.
Ex 29Áronovi v rúchu vyleje na hlavu posvätný olej a pomaže ho a aj jeho synov ustanoví trvale do kňažského úradu. Mojžiš obetuje býka a dvoch baranov a krvou ich posvätí. Áronovo rúcho prejde po ňom na synov. Počas siedmych dní slávnosti svätenia Áron a synovia jedia obetované mäso. Pravidelne každý deň ráno a večer obetujú baránkov. Pán sa bude zjavovať v stane.
Ex 30Z akáciového dreva obloženého zlatom zhotovia oltár na pálenie kadidla a dajú ho pred oponu. Pri sčítaní každý rovnako odovzdá Pánovi poplatok pre Pána a použijú ho na stavbu stánku zjavenia. Dajú zhotoviť medenú nádrž s vodou na umývanie pred obetou pre Árona a synov. Pán prikázal vyrobiť voňavý olej na svätenie a kadidlo.
Ex 31Pán vybral remeselníkov na stavbu svätostánku, zariadenia a archy zmluvy. Pán prikazuje zachovávať sobotu v odpočinku. Keď s Mojžišom na vrchu Sinaj dokončil Pán rozhovor, dal mu dve kamenné tabule popísané Božím prstom.
Ex 32Keď ľud videl, že Mojžiš nezostupuje z vrchu, urobili si zlaté teľa, ktoré prehlásili za boha. Urobili zápalnú obetu a veselili sa. Pán o tom rozpovedal Mojžišovi a v hneve ich chcel vyhubiť, ale Mojžiš orodoval za ľud. Potom Mojžiš zostúpil z vrchu aj s tabuľami so zákonom. Mojžiš v hneve rozbil tabule na úpätí vrchu. Spálil im zlaté teľa na ohni, rozmrvil ho na prach, vysypal do vody a dal piť Izraelitom. Mojžiš zvolal všetkých, čo sú za Pána a prišli k nemu všetci leviti. Na Mojžišov príkaz mečom pozabíjali 3000 Izraelitov. Mojžiš odišiel opäť k Pánovi a odprosuje za ľud pre ich previnenie.
Ex 33Pán posiela Izraelitov do krajiny, ktorú prisľúbil Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi. Pán hovorí ľudu, že už nepôjde uprostred nich a odvtedy nenosili šperky. Mojžiš postavil stánok zjavenia neďaleko tábora a kým sa zhováral s Pánom, zahaľoval stánok oblačný stĺp. Jeho služobník Jozue sa nevzďaľoval od stánku. Mojžiš vyjednáva s Pánom a nachádza milosť.
Ex 34Mojžiš vykresal kamenné tabule na ktoré Pán napíše slová a vystúpil na Sinaj a prosil Pána. Pán vystríha Mojžiša, aby nerobil zmluvy s národmi, kde príde. Jeho synovia si nesmú brať miestne ženy. Pripomína mu, čo všetko treba dodržať na uctenie Boha. Pán uzavrel zmluvu s Mojžišom. Ostal tam 40 dní a Pán napísal na tabule desatoro prikázaní. Zostúpil dole. Zakaždým keď sa Mojžiš rozprával s Pánom, žiarila mu tvár, preto sa zahaľoval závojom.
Ex 35Mojžiš zakazuje prácu v sobotu pod hrozbou smrti. Ľud dal dary pre Pána na stavbu svätyne a zvoláva remeselníkov.
Ex 36Do práce na svätyni povoláva aj umelcov. Ľud donášal viac ako bolo treba, tak zbierku zastavili. Na svätostánok urobili prikrývku z kobercov a koží, akáciové dosky obité zlatom, oponu z purpuru, karmazínu a plátna.
Ex 37Z akáciového dreva urobili archu a obtiahli ju zlatom. Na nohy dali štyri zlaté krúžky cez ktoré prevliekli akáciové tyče obité zlatom. Vrchnák, zľutovnicu, urobili z rýdzeho zlata na vrchu ktorého boli oproti sebe dvaja cherubovia s krídlami nahor. Sedemramenný svietnik bol z rýdzeho zlata. Kadidlový oltár bol z akáciového dreva obtiahnutý rýdzim zlatom so zlatými krúžkami a tyčami na prenášanie. Pripravili aj svätý olej a kadidlo.
Ex 38Oltár zápalných obiet bol z akáciového dreva a všetko náčinie bolo z medi. Na rohoch boli krúžky na tyče na prenášanie. Zo stĺpov a plachiet urobil nádvorie. Na stavbu použili veľké množstvo zlata a striebra.
Ex 39Efód (náramenník) zhotovili zo zlata, purpuru, karmazínu a niťového plátna. Na vrch upevnili dva ónyxové kamene s menami Izraelových kmeňov. Náprsník bol zhotovený tak ako efód s štyrmi radmi drahokamov s menami kmeňov. Plášť bol z purpuru na spodku s granátovými jablkami a zlatými zvončekmi. Urobili aj tuniky, čiapky a spodky. Na zlatú tabuľku na hlavu vyryli nápis: „Svätý Pánov“. Ukončili stavbu stánku presne tak, ako to Mojžišovi prikázal Pán.
Ex 40Pán kázal Mojžišovi postaviť stánok a zariadiť a posvätiť ho. Pomazal Árona aj synov a keď dokončil prácu, stánok zakryl oblak a napĺňala ho Pánova sláva. Keď sa oblak zdvihol, Izraeliti putovali ďalej. Počas celého putovania sa oblak v noci javil ako oheň.