výhody registrácie

List Efezanom

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Ef 2, 1-22

1 גם אתכם המתים לפנים בפשעיכם וחטאתיכם׃ 2 אשר התהלכתם בהם לפי דור העולם הזה כרצון שר ממשלת האויר והוא הרוח הפעל כעת בבני המרי׃ 3 וגם אנחנו כלנו בתוכם הלכנו לפנים בתאות הבשר לעשות חפצי בשרנו ומחשבותינו ונהי אך בני רגז בטבענו כאשר בני אדם׃ 4 אבל האלהים המלא רחמים ברב אהבתו אשר אהב אתנו׃ 5 אחרי היותנו מתים בפשעים החינו עם המשיח בחסד נושעתם׃ 6 ויעירנו אתו אף הושיבנו במרומים במשיח ישוע׃ 7 להראות בדרות הבאים את גדלת עשר חסדו בטובתו עלינו במשיח ישוע׃ 8 כי בחסד נושעתם על ידי האמונה ולא מידכם היתה זאת כי מתת אלהים היא׃ 9 לא מתוך המעשים שלא יתהלל איש׃ 10 כי פעל אלהים אנחנו נבראים במשיח ישוע למעשים טובים אשר הכין האלהים מקדם למען נתהלך בהם׃ 11 על כן זכרו כי אתם הגוים בבשר הנקראים ערלים בפי הנקראים בני המילה שהיא מעשה ידים בבשר׃ 12 כי אתם בעת ההיא הייתם בלי משיח מוזרים לעדת ישראל ונכרים לבריתות ההבטחה באין תקוה ובאין לכם אלהים בעולם׃ 13 ועתה בישוע המשיח אתם הרחוקים מאז הייתם קרובים בדם המשיח׃ 14 כי הוא שלומנו אשר עשה השנים לאחד והרס מחיצת הגדר׃ 15 בבטלו האיבה בבשרו את תורת המצות בגזרותיהן לברא בנפשו את השנים לאיש אחד חדש ויעש שלום׃ 16 וירצה את שניהם בגוף אחד לאלהים על ידי צליבתו בהמיתו בנפשו את האיבה׃ 17 ויבא ויבשר שלום לכם הרחוקים והקרובים׃ 18 כי על ידו יש לשנינו מבוא ברוח אחד אל אבינו׃ 19 לכן אינכם עוד גרים ותושבים כי אתם בני עיר אחת עם הקדשים ובני בית אלהים׃ 20 בנוים על יסוד השליחים והנביאים וישוע המשיח הוא אבן הפנה׃ 21 אשר חבר בו יחד הבנין כלו עדי יגבה להיכל קדש ליהוה׃ 22 ובו נבנים גם אתם להיות משכן אלהים ברוח׃

Ef 2, 1-22

Verš 1
גם אתכם המתים לפנים בפשעיכם וחטאתיכם׃
Rim 5:6 - כי המשיח בעודנו חלשים מת בעתו בעד הרעשים׃
Kol 2:13 - גם אתכם המתים בפשעים ובערלת בשרכם החיה אתו בסלח לכם את כל פשעיכם׃

Verš 2
אשר התהלכתם בהם לפי דור העולם הזה כרצון שר ממשלת האויר והוא הרוח הפעל כעת בבני המרי׃
1Kor 6:11 - וכאלה לפנים היו מקצתכם אבל רחצתם אבל קדשתם אבל הצדקתם בשם האדון ישוע וברוח אלהינו׃
Kol 3:7 - אשר גם אתם הלכתם בהם מלפנים בחיותכם בתוכם׃
Tít 3:3 - כי גם אנחנו היינו מלפנים חסרי דעת וסוררים ותועים ועבדים לתאות ולתשוקות שנות ומתהלכים ברשעה וקנאה ושנואים ושנאים איש את אחיו׃
Jn 12:31 - עתה משפט בא על העולם הזה עתה ישלך שר העולם הזה חוצה׃
Jn 14:30 - לא ארבה עוד אמרים עמכם כי יבוא שר העולם הזה ובי אין לו מאומה׃
Jn 16:11 - ועל המשפט כי נדון שר העולם הזה׃
Ef 6:12 - כי לא עם בשר ודם מלחמתנו כי עם שרים ושליטים עם המשלים בחשכת העולם הזה עם הרוחות הרעות אשר במרומים׃

Verš 5
אחרי היותנו מתים בפשעים החינו עם המשיח בחסד נושעתם׃
Rim 6:8 - והנה אם מתנו עם המשיח נאמין כי גם נחיה עמו׃
Rim 8:11 - ואם ישכן בקרבכם רוח המעיר את ישוע מן המתים הוא אשר העיר את המשיח מן המתים גם את גויותיכם המתות יחיה על ידי רוחו השכן בקרבכם׃
Kol 3:1 - לכן אם קמתם עם המשיח בקשו את אשר למעלה אשר המשיח ישב שם לימין האלהים׃
Kol 3:3 - כי מתם וחייכם צפונים עם המשיח באלהים׃
Sk 15:11 - אבל בחסד ישוע המשיח אדנינו נאמין להושע כמוהם כמונו׃
Tít 3:5 - אז לא בגלל מעשי הצדקה אשר עשינו הושיע אתנו כי אם מתוך חסדו על ידי טבילת התולדה השניה וחדוש רוח הקדש׃

Verš 8
כי בחסד נושעתם על ידי האמונה ולא מידכם היתה זאת כי מתת אלהים היא׃
Mt 16:17 - ויען ויאמר אליו אשריך שמעון בר יונה כי בשר ודם לא גלה לך את זאת כי אם אבי שבשמים׃
Ef 1:19 - ואי זה הוא יתרון גדלת גבורתו בנו המאמינים כפי פעלת עצת כחו׃

Verš 9
לא מתוך המעשים שלא יתהלל איש׃
Rim 3:27 - ועתה איה ההתהללות הלא נשבתה ועל ידי תורת מה העל ידי תורת המעשים לא כי על ידי תורת האמונה׃
Kol 1:29 - ובזאת אף אני עמל ונלחם כפי פעלת כחו הפעל בי בגבורה׃

Verš 10
כי פעל אלהים אנחנו נבראים במשיח ישוע למעשים טובים אשר הכין האלהים מקדם למען נתהלך בהם׃
2Kor 5:17 - ובכן מי שהוא במשיח בריאה חדשה הוא הישנות עברו והנה הכל נהיה לחדש׃
Ef 1:4 - כאשר בחר אתנו בו לפני מוסדות תבל להיות קדשים ותמימים לפניו באהבה׃
Ef 4:24 - ותלבשו את האדם החדש הנברא כדמות אלהים בצדקה וקדשת האמת׃
Tít 2:14 - אשר נתן את נפשו בעדנו לגאלנו מכל עול ולטהר לו עם סגלה הזריז במעשים טובים׃

Verš 12
כי אתם בעת ההיא הייתם בלי משיח מוזרים לעדת ישראל ונכרים לבריתות ההבטחה באין תקוה ובאין לכם אלהים בעולם׃
Rim 9:4 - אשר הם בני ישראל ויש להם משפט הבנים והכבוד והבריתות ומתן התורה והעבודה וההבטחות׃

Verš 14
כי הוא שלומנו אשר עשה השנים לאחד והרס מחיצת הגדר׃
Iz 9:6 - כי ילד ילד לנו בן נתן לנו ותהי המשרה על שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גבור אביעד שר שלום׃
Mi 5:5 - והיה זה שלום אשור כי יבוא בארצנו וכי ידרך בארמנתינו והקמנו עליו שבעה רעים ושמנה נסיכי אדם׃
Jn 16:33 - את אלה דברתי אליכם למען בי יהיה לכם שלום בעולם יהיה לכם עני אך יאמץ לבבכם אני נצחתי את העולם׃
Sk 10:36 - וישלח את דברו לבני ישראל ויבשר את השלום על ידי ישוע המשיח והוא אדון הכל׃
Rim 5:1 - לכן אחרי נצדקנו באמונה שלום לנו עם האלהים באדנינו ישוע המשיח׃
Kol 1:20 - ולרצות אל עצמו את הכל על ידו בעשותו שלום בדם צלבו על ידו הן אשר בארץ הן אשר בשמים׃

Verš 17
ויבא ויבשר שלום לכם הרחוקים והקרובים׃
Iz 57:19 - בורא נוב שפתים שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר יהוה ורפאתיו׃
Ef 3:12 - אשר פתחון פינו ממנו וקרבתנו בבטחה על יד אמונתו׃

Verš 18
כי על ידו יש לשנינו מבוא ברוח אחד אל אבינו׃
Jn 10:9 - אנכי הדלת איש כי יבוא בי יושע ובצאתו ובבואו ימצא מרעה׃
Jn 14:6 - ויאמר אליו ישוע אנכי הנני הדרך והאמת והחיים לא יבא איש אל האב כי אם על ידי׃
Rim 5:2 - אשר בידו מצאנו באמונה מבוא אל החסד הזה אשר אנחנו עמדים בו ונתהלל בתקות כבוד האלהים׃
Ef 3:12 - אשר פתחון פינו ממנו וקרבתנו בבטחה על יד אמונתו׃
Heb 10:19 - ועתה אחי בהיות לנו בטחון דרך הקדש בדם ישוע׃

Verš 19
לכן אינכם עוד גרים ותושבים כי אתם בני עיר אחת עם הקדשים ובני בית אלהים׃
Gal 6:10 - לכן כאשר העת בידנו נעשה נא את הטוב עם כל אדם וביותר עם בני אמונתנו׃

Verš 20
בנוים על יסוד השליחים והנביאים וישוע המשיח הוא אבן הפנה׃
1Kor 3:9 - כי עזרי אל אנחנו ואתם שדה אלהים ובנין אלהים אתם׃
Iz 28:16 - לכן כה אמר אדני יהוה הנני יסד בציון אבן אבן בחן פנת יקרת מוסד מוסד המאמין לא יחיש׃
Mt 16:18 - ואף אני אמר אליך כי אתה פטרוס ועל הסלע הזה אבנה את קהלתי ושערי שאול לא יגברו עליה׃
1Kor 3:10 - ]11-01[ ואני כפי חסד אלהים הנתן לי כבני חכם שתי יסוד ואחר בונה עליו אך ירא כל איש לשית יסוד אחר חוץ מן המוסד שהוא ישוע המשיח׃
Zjv 21:14 - ולחומת העיר שנים עשר מוסדות ועליהם שנים עשר שמות לשנים עשר שליחי השה׃
1Pt 2:4 - אשר נגשתם אליו אל אבן חיה אשר מאסו בה בני האדם והיא נבחרה ויקרה לאלהים׃

Verš 21
אשר חבר בו יחד הבנין כלו עדי יגבה להיכל קדש ליהוה׃
Ef 4:16 - אשר ממנו כל הגוף בהיותו מרכב ומדבק בכל חבור השמוש כפי מדת הפעלה הנתונה לכל אבר ואבר ירבה ויגדל להשלמת בנינו באהבה׃
1Kor 6:19 - או הלא ידעתם כי גופכם הוא היכל רוח הקדש השכן בקרבכם אשר קבלתם מאת האלהים וכי לא לעצמכם אתם׃
2Kor 6:16 - ואי זה דבק יש להיכל אלהים עם האלילים כי אתם היכל אלהים חיים כמו שאמר האלהים ושכנתי והתהלכתי בתוכם והייתי להם לאלהים והם יהיו לי לעם׃

Ef 2,2 - Podľa antickej predstavy o svete duchovné bytosti obývali sféru vzduchu, ktorá sa rozprestierala od Zeme až po Mesiac. Sily zla pôsobili v jeho nižších sférach. Knieža tu znamená diabla.

Ef 2,3 - "My... ako ostatní", to sú Židia a pohania. "Telo" u svätého Pavla najčastejšie označuje ľudskú prirodzenosť, neposvätenú Duchom Svätým.

Ef 2,5 - Pavol tu hovorí o spáse, vzkriesení veriacich a o pozdvihnutí do neba (v. 6) ako o prítomnej skutočnosti, vďaka hlbokému životnému spojeniu po- krstených s Ježišom Kristom.

Ef 2,6 - Pravdepodobne sa tu myslí na krst, v ktorom veriaci vstáva s Kristom (Rim 6, 4) a otvára sa mu nebo, lebo má v ňom účasť na nebeských dobrách (porov. 1, 3).

Ef 2,14 - "Pokoj" – porov. Iz 9, 5; Mich 5, 4; Ag 2, 9. "Múr rozdelenia" – ide pravdepodobne o alúziu na múr, ktorý zabraňoval pohanom vstup do svätyne v chráme, a to pod trestom smrti (porov. Sk 21, 28 n.).

Ef 2,17 - Porov. Iz 57, 19; Zach 9, 10.

Ef 2,20 - Pod prorokmi sa tu rozumejú proroci Nového zákona, čiže tí, čo majú charizmu proroctva.