výhody registrácie

1. list Timoteovi

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

1Tim 5, 1-25

1 Staršieho netresci, ale napomínaj ako otca, mladších ako bratov, 2 staršie ako matky, mladšie ako sestry v celej čistote. 3 Vdovy cti, tie, ktoré sú naozaj vdovami. 4 Ale ak má niektorá vdova deti alebo vnukov, nech sa učia najprv dokazovať pobožnosť voči vlastnému domu a odplácať sa rodičom, lebo to je dobré a príjemné pred Bohom. 5 A ozajstná vdova a osamelá nadeje sa na Boha a zotrváva v prosbách a modlitbách dňom i nocou; 6 ale rozkošiaca zomrela, hoci žije. 7 A to prikazuj, aby boli bezúhonní. 8 Ale jestli sa niekto nestará o svojich vlastných a najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci. 9 Za vdovu nech sa počíta, ktorá má nie menej ako šesťdesiat rokov, ktorá bola ženou jedného muža, 10 ktorej sa dáva svedoctvo, že robila dobré skutky, ak deti vychovala, ak hosťov prijímala, ak svätých nohy umývala, ak súžených vydostievala, ak každý dobrý skutok sledovala. 11 Ale mladšie vdovy odby, lebo keď zbujnely proti Kristovi, chcú sa vydávať 12 a majú svoje odsúdenie, lebo zrušily prvú vieru 13 a zároveň sú aj zaháľčivé a učia sa chodiť po domoch, ale nie len zaháľčivé, ale aj klebetné a všetečné, ktoré hovoria to, čo sa nesluší. 14 Preto tedy chcem, aby sa mladšie vydávaly, rodily deti, spravovaly domy a nedávaly protivníkovi nijakej príčiny hovoriť zle. 15 Lebo niektoré sa už obrátily zpät po satanovi. 16 Ak niektorý verný alebo niektorá verná má vdovy, nech ich vydostieva, a nech sa nekladie ťarcha na cirkev, aby mohla vydostiť tie, ktoré sú naozaj vdovami. 17 Starší, ktorí dobre spravujú, nech sú považovaní za hodných dvojej cti, najmä tí, ktorí pracujú v slove a v učení. 18 Lebo písmo hovorí: Mlátiacemu volovi nezaviažeš úst, a: Robotník je hoden svojej mzdy. 19 Proti staršiemu neprijímaj žaloby, vyjmúc pod dvoma alebo pod tromi svedkami. 20 Tých, ktorí hrešia, káraj pred všetkými, aby mali aj ostatní strach. 21 Osvedčujem pred Bohom a pred Pánom Ježišom Kristom i pred vyvolenými anjelmi, aby si to zachoval bez predsudku a nerobil ničoho z náklonnosti. 22 Rúk na nikoho rýchle nevzkladaj ani sa nezúčastňuj cudzích hriechov. Seba ostríhaj čistého. 23 Nepi už viacej vody, ale užívaj po troche vína pre svoj žalúdok a pre svoje časté nemoci. 24 Niektorých ľudí hriechy sú celkom zrejmé a idú popredku k súdu a niektorých aj nasledujú. 25 Tak iste zrejmé sú aj dobré skutky. A to, čo je inak, nedá sa ukryť.

1Tim 5, 1-25

Verš 1
Staršieho netresci, ale napomínaj ako otca, mladších ako bratov,
Lv 19:32 - Pred šedivou hlavou povstaneš a budeš ctiť osobu starca a budeš sa báť svojho Boha. Ja som Hospodin.

Verš 4
Ale ak má niektorá vdova deti alebo vnukov, nech sa učia najprv dokazovať pobožnosť voči vlastnému domu a odplácať sa rodičom, lebo to je dobré a príjemné pred Bohom.
Gn 45:10 - A budeš bývať v zemi Gózena a budeš blízko mňa, ty i tvoji synovia i synovia tvojich synov i tvoje drobné stádo i tvoj statok i všetko, čo máš.
Mt 15:4 - Lebo veď Bôh prikázal a povedal: Cti svojho otca i svoju mať, a: Kto by zlorečil otcovi alebo materi, nech zomrie!
Mk 7:10 - Lebo veď Mojžiš povedal: Cti svojho otca i svoju mať, a: Ten, kto zlorečí otcovi alebo materi, nech zomrie!
Ef 6:1 - Vy, deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo to je spravedlivé.

Verš 5
A ozajstná vdova a osamelá nadeje sa na Boha a zotrváva v prosbách a modlitbách dňom i nocou;
1Kor 7:32 - A chcel by som, aby ste boli bez starostí. Neženatý stará sa o to, čo je Pánovo, jako by sa ľúbil Pánovi;
Lk 2:36 - A bola istá Anna, prorokyňa, dcéra Fanuelova, z pokolenia Aserovho, pokročilá vo mnohých dňoch, ktorá žila s mužom sedem rokov od svojho panenstva.

Verš 8
Ale jestli sa niekto nestará o svojich vlastných a najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci.
Gal 6:10 - A tak tedy, kým máme čas, robme dobre všetkým a najviac domácim viery.

Verš 10
ktorej sa dáva svedoctvo, že robila dobré skutky, ak deti vychovala, ak hosťov prijímala, ak svätých nohy umývala, ak súžených vydostievala, ak každý dobrý skutok sledovala.
1Pt 4:9 - Pohostinní jeden naproti druhému bez reptania.
Gn 18:4 - Dovoľ, prosím, nech sa donesie trochu vody, a umyte svoje nohy a oprite sa pod stromom.
Gn 19:2 - A povedal: Hľa, prosím, moji pánovia, uchýľte sa, prosím, do domu svojho služobníka a prenocujte tam a umyte svoje nohy a potom vstanúc skoro ráno pojdete svojou cestou. A oni riekli: Nie, ale prenocujeme na ulici.
Lk 7:38 - a stanúc si odzadu k jeho nohám a plačúc začala slzami kropiť jeho nohy a vlasmi svojej hlavy utierala a bozkávala jeho nohy a mazala masťou.
Lk 7:44 - A obrátiac sa k žene povedal Šimonovi: Či vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu, a vody na moje nohy si nedal; ale táto slzami skropila moje nohy a vlasmi svojej hlavy poutierala;

Verš 13
a zároveň sú aj zaháľčivé a učia sa chodiť po domoch, ale nie len zaháľčivé, ale aj klebetné a všetečné, ktoré hovoria to, čo sa nesluší.
Tít 2:3 - Staršie ženy tak podobne, v držaní sa jako svedčí svätým, nie pomluvačné ani zotročené mnohému vínu, ktoré učia tomu, čo je dobré a krásne,

Verš 14
Preto tedy chcem, aby sa mladšie vydávaly, rodily deti, spravovaly domy a nedávaly protivníkovi nijakej príčiny hovoriť zle.
1Kor 7:9 - Ale ak sa nevedia zdržať, nech sa oženia, poťažne vydajú, lebo je lepšie oženiť sa, poťažne vydať sa než horieť.

Verš 17
Starší, ktorí dobre spravujú, nech sú považovaní za hodných dvojej cti, najmä tí, ktorí pracujú v slove a v učení.
Rim 15:27 - Lebo sa im to videlo za dobré, a sú ich dlžníkmi. Lebo ak dostali pohania účasť na ich duchovných majetkoch, podlžni sú im tiež sväte poslúžiť telesnými.
1Kor 9:11 - Ak sme my vám siali duchovné, či by to bola taká veľká vec, keby sme my žali vaše telesné?
Gal 6:6 - A ten, kto je vynaučovaný v slove, nech sa sdieľa s tým, kto ho vynaučuje, všetkým dobrým.
Flp 2:29 - Prijmite ho tedy v Pánovi s celou radosťou a majte takých v úcte.
1Sol 5:12 - Ale vás žiadame, bratia, aby ste znali tých, ktorí pracujú medzi vami a sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás,
Heb 13:17 - Poslúchajte svojich vodcov a ustupujte im, lebo oni bdejú za vaše duše jako takí, ktorí vydajú počet, aby to robili s radosťou a nevzdychali, lebo to by vám nebolo užitočné.

Verš 18
Lebo písmo hovorí: Mlátiacemu volovi nezaviažeš úst, a: Robotník je hoden svojej mzdy.
Dt 25:4 - Nezaviažeš volu úst, keď mláti.
1Kor 9:9 - Lebo v zákone Mojžišovom je napísané: Nezaviažeš mlátiacemu volovi úst. Či sa Bôh stará o voly?
Lv 19:13 - Nebudeš utiskovať svojho blížneho ani ho nebudeš olupovať. Nebude nocovať u teba mzda nájomníka až do rána.
Dt 24:14 - Nebudeš utiskovať nájomníka, chudobného a núdzneho, niekoho zo svojich bratov alebo zo svojich pohostínov, ktorý je v tvojej zemi, v tvojich bránach.
Mt 10:10 - ani kapsy na cestu ani po dvoje sukieň ani sandálov ani palice, lebo robotník je hoden svojho pokrmu.
Lk 10:7 - A v tom istom dome ostaňte jediac a pijúc to, čo je u nich; lebo robotník je hoden svojej mzdy. Neprechádzajte z domu do domu.

Verš 19
Proti staršiemu neprijímaj žaloby, vyjmúc pod dvoma alebo pod tromi svedkami.
Dt 19:15 - Nepovstane jeden svedok proti niekomu vzťahom na jakúkoľvek neprávosť alebo na jakýkoľvek hriech, nech už by to bol akýkoľvek hriech, ktorým hrešieva človek. Na ústach dvoch svedkov alebo na ústach troch svedkov bude stáť slovo.

Verš 21
Osvedčujem pred Bohom a pred Pánom Ježišom Kristom i pred vyvolenými anjelmi, aby si to zachoval bez predsudku a nerobil ničoho z náklonnosti.
Rim 1:9 - Lebo mojím svedkom je Bôh, ktorému svätoslúžim vo svojom duchu v evanjeliu jeho Syna, jako sa neprestajne zmieňujem o vás
Rim 9:1 - Pravdu hovorím v Kristu, neluhám, pri čom mi svedčí aj moje svedomie v Svätom Duchu,
2Kor 1:23 - No, ja volám Boha za svedka na svoju dušu, že preto, že som vás šetril, neprišiel som viac do Korintu.
2Kor 11:31 - Bôh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je požehnaný na veky, vie, že neluhám.
Gal 1:20 - A čo vám píšem, hľa píšem pred Bohom, že neluhám.
Flp 1:8 - Lebo mojím svedkom je Bôh, ako túžim po vás po všetkých vo vnútornostiach Ježiša Krista.
1Sol 2:5 - Lebo ani sme nikdy nepoužili lichotného slova, jako viete, ani zámienky lakomstva, Bôh je svedok;
1Sol 5:27 - Prísahou vás zaväzujem na Pána, aby bol list prečítaný všetkým svätým bratom.
1Tim 6:13 - Prikazujem ti pred Bohom, ktorý oživuje všetko, a pred Kristom Ježišom, ktorý osvedčil dobré vyznanie pred Pontským Pilátom,
Dt 17:4 - a keby ti to bolo oznámené, a počul by si o tom, vtedy sa dobre vypýtaš na to. A keď sa presvedčíš, že hľa, je to istotná pravda, že vykonala sa tá ohavnosť v Izraelovi,
Dt 19:18 - A sudcovia dobre vyšetria vec, a keď sa dokáže, že hľa, svedok je falošný svedok a že hovoril lož na svojho brata,

Verš 22
Rúk na nikoho rýchle nevzkladaj ani sa nezúčastňuj cudzích hriechov. Seba ostríhaj čistého.
Sk 6:6 - ktorých postavili pred apoštolov a pomodliac sa vzložili na nich ruky.
Sk 8:17 - Vtedy vzkladali na nich ruky, a dostávali Svätého Ducha.
Sk 13:3 - Vtedy, keď sa boli postili, pomodlili sa a položili na nich ruky a prepustili ich.
Sk 19:6 - A keď potom vzložil na nich Pavel ruky, prišiel na nich Svätý Duch a hovorili jazykmi a prorokovali.
1Tim 4:14 - Nezanedbávaj daru milosti, ktorý je v tebe a ktorý ti je daný proroctvom so vzkladaním rúk starších sboru.
2Tim 1:6 - A pre tú príčinu ťa upomínam, aby si roznecoval dar Boží, ktorý je v tebe, daný ti vložením mojich rúk.

Verš 23
Nepi už viacej vody, ale užívaj po troche vína pre svoj žalúdok a pre svoje časté nemoci.
Ž 104:15 - A víno obveseľuje srdce smrteľného človeka, aby sa skvela tvár nad olej, a pokrm posilňuje srdce človeka.

Verš 24
Niektorých ľudí hriechy sú celkom zrejmé a idú popredku k súdu a niektorých aj nasledujú.
Gal 5:19 - A zjavné sú skutky tela, ktoré sú: cudzoložstvo, smilstvo, nečistota a nestudatosť,

1Tim 5,3 - Prvotná Cirkev venovala osobitnú pozornosť a starostlivosť vdovám. Pravá vdova je tá, ktorá spĺňa podmienky uvedené vo v. 4–5 a nevedie rozkošnícky život (v. 6).

1Tim 5,9 - Ide o zoznam vdov, o ktoré sa mala Cirkev starať; zverovali sa im tiež isté služby v Cirkvi.

1Tim 5,10 - Umývanie nôh patrilo k obradu prijímania hostí v biblickom prostredí (porov. Lk 7, 44), ale konalo sa aj podľa príkladu samého Ježiša (porov. Jn 13, 4–15).

1Tim 5,14 - Protivník je tu alebo diabol, alebo pravdepodobnejšie nepriatelia kresťanov (porov. 5, 15; 5, 8).

1Tim 5,17 - Dvojnásobná úcta znamená úctu, ktorá im patrí, a hmotnú podporu.

1Tim 5,18 - Prvý citát je zo Starého zákona (Dt 25, 4), druhý uvádza Ježišove slová (Lk 10, 7; porov. Mt 10, 10).

1Tim 5,19 - Ide o biblickú zásadu (porov. Dt 19, 15; Mt 18, 16; Jn 8, 17).

1Tim 5,22 - Nikoho nemá vkladaním rúk prenáhlene vysviacať.

1Tim 5,24 - Tento verš súvisí s upozornením vo v. 22. Na nikoho netreba prenáhlene vkladať ruky, súdiac iba podľa vonkajška. Žiada sa vážne preskúmanie vlastností kandidáta na úrad.