výhody registrácie

1. list Timotejovi

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Tim 5, 1-25

1 Staršieho nekarhaj tvrdo, ale ho napomínaj ako otca, mladších ako bratov, 2 staršie ženy ako matky, mladšie ako sestry so všetkou mravnou čistotou. 3 Maj v úcte vdovy, ktoré sú naozaj vdovami. 4 Ak niektorá vdova má deti alebo vnúčatá, tie nech sa najprv naučia ctiť si príbuzných a odplácať sa rodičom, lebo to je milé Bohu. 5 Tá, ktorá je naozaj vdovou a je osamelá, dúfa v Boha a dňom i nocou vytrvalo prosí a modlí sa; 6 ale tá, čo žije v rozkošiach, je zaživa mŕtva. 7 To im prikazuj, aby boli bezúhonné. 8 No ak sa niekto nestará o svojich blízkych, najmä o členov rodiny, ten zaprel vieru a je horší než neveriaci. 9 Do zoznamu nech je zapísaná vdova nie mladšia ako šesťdesiatročná, raz vydatá, 10 ak má svedectvo, že robila dobré skutky: vychovávala deti, bola pohostinná, umývala veriacim nohy, pomáhala sužovaným a venovala sa každému dobrému dielu. 11 Mladšie vdovy však odmietni, lebo keď ich zmyselnosť odcudzí od Krista, chcú sa vydať 12 a majú výčitky, že porušili prvú vernosť. 13 Zároveň zaháľajú a učia sa chodiť z domu do domu, a nielen že zaháľajú, ale aj klebetia, sú priveľmi zvedavé a hovoria, čo sa nesluší. 14 Preto chcem, aby sa mladšie vydávali, rodili deti, starali sa o domácnosť a aby protivníkovi nedávali nijakú zámienku na ohováranie. 15 Niektoré sa totiž už odvrátili a šli za satanom. 16 Ak má niektorá veriaca žena vdovy v príbuzenstve, nech im pomáha, aby cirkev nebola zaťažená a mohla sa starať o tie, čo sú skutočne vdovami. 17 Starší, ktorí svoju službu konajú dobre, sú hodní dvojitej odmeny; najmä tí, čo sa usilovne venujú slovu a vyučovaniu. 18 Veď Písmo hovorí: Mlátiacemu volovi nedávaj náhuboka: Hoden je pracovník svojej mzdy. 19 Žalobu na staršieho neprijímaj, iba ak ju potvrdia dvaja alebo traja svedkovia. 20 Tých, čo hrešia, pokarhaj pred všetkými, aby aj ostatní žili v bázni. 21 Zaprisahávam ťa pred Bohom a Ježišom Kristom i pred vyvolenými anjelmi, aby si sa podľa tohto správal bez predsudkov a nič nekonal z náklonnosti k niekomu. 22 Unáhlene neklaď na nikoho ruky. Nemaj nič spoločné s hriechmi iných. Zachovaj sa čistý. 23 Nepi už iba vodu, ale pre svoj žalúdok a časté choroby užívaj trochu vína. 24 Hriechy niektorých ľudí sú celkom zjavné ešte než dôjdu pred súd; u iných vyjdú najavo až na súde. 25 Podobne sú celkom zjavné aj dobré skutky; a tie, čo nie sú také, nemôžu zostať skryté.

1Tim 5, 1-25

Verš 1
Staršieho nekarhaj tvrdo, ale ho napomínaj ako otca, mladších ako bratov,
Lv 19:32 - Pred šedinami povstaň, starca si ucti a svojho Boha sa boj. Ja som Hospodin.

Verš 4
Ak niektorá vdova má deti alebo vnúčatá, tie nech sa najprv naučia ctiť si príbuzných a odplácať sa rodičom, lebo to je milé Bohu.
Gn 45:10 - Budeš bývať v kraji Góšen, teda blízko mňa, so svojimi synmi a vnukmi, so svojimi stádami, s dobytkom a so všetkým, čo máš.
Mt 15:4 - Veď Boh povedal: Cti svojhootca aj matku! A: Kto zlorečí otcovi alebo matke, musí zomrieť.
Mk 7:10 - Veď už Mojžiš povedal: Cti si svojho otca a svoju matku!A: Kto zlorečí otcovi alebo matke, musí zomrieť.
Ef 6:1 - Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo tak je to spravodlivé.

Verš 5
Tá, ktorá je naozaj vdovou a je osamelá, dúfa v Boha a dňom i nocou vytrvalo prosí a modlí sa;
1Kor 7:32 - Chcem však, aby ste boli bez starostí. Neženatý sa stará o Pánove veci, ako by sa zapáčil Pánovi.
Lk 2:36 - Vtedy žila aj prorokyňa Anna, dcéra Fanuelova z Ašérovho kmeňa. Mala už pokročilý vek. Keď sa vydala, žila s mužom sedem rokov,

Verš 8
No ak sa niekto nestará o svojich blízkych, najmä o členov rodiny, ten zaprel vieru a je horší než neveriaci.
Gal 6:10 - A tak teda, kým máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.

Verš 10
ak má svedectvo, že robila dobré skutky: vychovávala deti, bola pohostinná, umývala veriacim nohy, pomáhala sužovaným a venovala sa každému dobrému dielu.
1Pt 4:9 - Buďte navzájom pohostinní, bez šomrania.
Gn 18:4 - Dám priniesť trochu vody, umyjete si nohy a odpočiniete si pod stromom.
Gn 19:2 - a povedal: Prosím vás, moji páni, poďte do domu svojho služobníka, prenocujte, umyte si nohy a ráno pôjdete svojou cestou. Oni však odpovedali: Nie, prenocujeme na tomto priestranstve.
Lk 7:38 - S plačom pristúpila odzadu k jeho nohám, začala mu ich máčať slzami a utierať svojimi vlasmi. Bozkávala mu nohy a natierala ich voňavým olejom.
Lk 7:44 - Nato sa obrátil k žene a Šimonovi povedal: Vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu a nedal si mi vodu na nohy, no táto žena mi slzami zmáčala nohy a svojimi vlasmi ich poutierala.

Verš 13
Zároveň zaháľajú a učia sa chodiť z domu do domu, a nielen že zaháľajú, ale aj klebetia, sú priveľmi zvedavé a hovoria, čo sa nesluší.
Tít 2:3 - Takisto staršie ženy nech sa správajú, ako sa patrí na svätých, nech neohovárajú, nech nie sú zotročené mnohým vínom, nech učia to, čo je dobré,

Verš 14
Preto chcem, aby sa mladšie vydávali, rodili deti, starali sa o domácnosť a aby protivníkovi nedávali nijakú zámienku na ohováranie.
1Kor 7:9 - Ale ak sa nevedia ovládať, nech vstúpia do manželstva, lebo je lepšie žiť v manželstve ako horieť vášňou.

Verš 17
Starší, ktorí svoju službu konajú dobre, sú hodní dvojitej odmeny; najmä tí, čo sa usilovne venujú slovu a vyučovaniu.
Rim 15:27 - Rozhodli sa tak, lebo sú ich dlžníkmi. Ak sa pohania stali účastnými na ich duchovných hodnotách, povinní sú poslúžiť im hmotnými hodnotami.
1Kor 9:11 - Keď sme teda medzi vami siali duchovné, je veľkou vecou žať telesné?
Gal 6:6 - Kto je vyučovaný v slove, nech sa rozdelí o všetko, čo má s tým, kto ho vyučuje.
Flp 2:29 - Prijmite ho teda v Pánovi s veľkou radosťou a vážte si takých ľudí.
1Sol 5:12 - Prosíme vás, bratia, aby ste si vážili tých, čo s námahou pôsobia medzi vami, sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás.
Heb 13:17 - Poslúchajte tých, čo vás vedú, a podriaďujte sa im, lebo oni bedlia nad vašimi dušami a budú sa za ne zodpovedať. Nech to robia s radosťou, nie s nárekom, lebo to by vám neprospelo.

Verš 18
Veď Písmo hovorí: Mlátiacemu volovi nedávaj náhuboka: Hoden je pracovník svojej mzdy.
Dt 25:4 - Pri mlátení nedávaj volovi náhubok.
1Kor 9:9 - Veď v Mojžišovom zákone je napísané: Mlátiacemu volovi nezaviažeš hubu.Azda sa Boh stará iba o voly?
Lv 19:13 - Neutláčaj svojho blížneho ani ho neolupuj. Nech mzda nádenníka nezostane u teba do rána.
Dt 24:14 - Neutláčaj chudobného a núdzneho, nádenníka, či je to brat alebo cudzinec, ktorý býva v tvojej krajine a podlieha súdu v tvojich bránach.
Mt 10:10 - neberte si ani kapsu na cestu, ani dvoje šiat, ani sandále, ani palicu. Veď robotník si zaslúži svoj pokrm.
Lk 10:7 - Zostaňte potom v tom dome! Jedzte a pite, čo majú, lebo robotník je hoden svojej mzdy. Nechoďte z domu do domu!

Verš 19
Žalobu na staršieho neprijímaj, iba ak ju potvrdia dvaja alebo traja svedkovia.
Dt 19:15 - Jediný svedok nestačí usvedčiť niekoho z nejakej viny či nejakého hriechu, ktorého sa mohol dopustiť. Súdny výrok bude platný len na základe výpovedí dvoch alebo troch svedkov.

Verš 21
Zaprisahávam ťa pred Bohom a Ježišom Kristom i pred vyvolenými anjelmi, aby si sa podľa tohto správal bez predsudkov a nič nekonal z náklonnosti k niekomu.
Rim 1:9 - Boh, ktorému z celej duše slúžim evanjeliom o jeho Synovi, mi je svedkom, že vás neprestajne spomínam,
Rim 9:1 - Hovorím pravdu v Kristovi, neklamem a dosvedčuje mi to moje svedomie v Duchu Svätom,
2Kor 1:23 - Volám však Boha za svedka svojej duše, že len z ohľadu na vás som doteraz neprišiel do Korintu.
2Kor 11:31 - Boh a Otec Pána Ježiša, požehnaný naveky, vie, že neklamem.
Gal 1:20 - Boh mi je svedkom, že neklamem, čo vám píšem.
Flp 1:8 - Veď Boh mi je svedkom, ako túžim po vás všetkých láskou Krista Ježiša.
1Sol 2:5 - Lebo ako viete, nikdy sme sa nezaliečali rečami, ani nebolo v nás lakomstvo, ktoré by sme museli skrývať — Boh je svedok.
1Sol 5:27 - Zaprisahávam vás v Pánovi, aby ste tento list dali prečítať všetkým bratom.
1Tim 6:13 - Prikazujem ti pred Bohom, ktorý všetkému dáva život, a pred Ježišom Kristom, ktorý vydal svedectvo svojím dobrým vyznaním pred Pontským Pilátom:
Dt 17:4 - Keď ti to potom oznámia alebo sa o tom dozvieš, dôkladne to prešetri, a ak bude naozaj pravda, že sa taká ohavnosť v Izraeli stala,
Dt 19:18 - Potom sudcovia dôkladne preskúmajú prípad. Ak svedok falošne vypovedal proti svojmu bratovi,

Verš 22
Unáhlene neklaď na nikoho ruky. Nemaj nič spoločné s hriechmi iných. Zachovaj sa čistý.
Sk 6:6 - Postavili ich pred apoštolov, modlili sa a kládli na nich ruky.
Sk 8:17 - Vtedy na nich kládli ruky a oni prijímali Ducha Svätého.
Sk 13:3 - Potom sa postili a modlili sa, a keď vložili na nich ruky, prepustili ich.
Sk 19:6 - Keď na nich Pavol položil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý a hovorili jazykmi i prorokovali.
1Tim 4:14 - Nezanedbávaj dar milosti, ktorý máš v sebe, ktorý si dostal prostredníctvom proroctva, a keď na teba starší kládli ruky.
2Tim 1:6 - Preto ti pripomínam, aby si roznecoval oheň Božieho daru, ktorý si dostal kladením mojich rúk.

Verš 23
Nepi už iba vodu, ale pre svoj žalúdok a časté choroby užívaj trochu vína.
Ž 104:15 - aj víno, čo srdce človeka rozveselí, olej, aby sa skvela tvár, a chlieb, aby posilnil srdce človeka.

Verš 24
Hriechy niektorých ľudí sú celkom zjavné ešte než dôjdu pred súd; u iných vyjdú najavo až na súde.
Gal 5:19 - A skutky tela sú zjavné: smilstvo, nečistota, chlipnosť,

1Tim 5,3 - Prvotná Cirkev venovala osobitnú pozornosť a starostlivosť vdovám. Pravá vdova je tá, ktorá spĺňa podmienky uvedené vo v. 4–5 a nevedie rozkošnícky život (v. 6).

1Tim 5,9 - Ide o zoznam vdov, o ktoré sa mala Cirkev starať; zverovali sa im tiež isté služby v Cirkvi.

1Tim 5,10 - Umývanie nôh patrilo k obradu prijímania hostí v biblickom prostredí (porov. Lk 7, 44), ale konalo sa aj podľa príkladu samého Ježiša (porov. Jn 13, 4–15).

1Tim 5,14 - Protivník je tu alebo diabol, alebo pravdepodobnejšie nepriatelia kresťanov (porov. 5, 15; 5, 8).

1Tim 5,17 - Dvojnásobná úcta znamená úctu, ktorá im patrí, a hmotnú podporu.

1Tim 5,18 - Prvý citát je zo Starého zákona (Dt 25, 4), druhý uvádza Ježišove slová (Lk 10, 7; porov. Mt 10, 10).

1Tim 5,19 - Ide o biblickú zásadu (porov. Dt 19, 15; Mt 18, 16; Jn 8, 17).

1Tim 5,22 - Nikoho nemá vkladaním rúk prenáhlene vysviacať.

1Tim 5,24 - Tento verš súvisí s upozornením vo v. 22. Na nikoho netreba prenáhlene vkladať ruky, súdiac iba podľa vonkajška. Žiada sa vážne preskúmanie vlastností kandidáta na úrad.