výhody registrácie

List Efezanom

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ef 4, 1-32

1 Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, 2 dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce 3 a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. 4 Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni; 5 jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, 6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. 7 Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. 8 Proto je řečeno: 'Vystoupil vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem.' 9 Co jiného znamená 'vystoupil', než že předtím sestoupil dolů na zem? 10 Ten, který sestoupil, je tedy tentýž, který také vystoupil nade všechna nebesa, aby naplnil všechno, co jest. 11 A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, 12 aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby - k budování Kristova těla, 13 až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. 14 Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení - lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. 15 Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, 16 z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. 17 To vám říkám a dotvrzuji jménem Páně: nežijte tak, jako žijí pohané podle svých marných představ. 18 Mají zatemnělou mysl a odcizili se Božímu životu pro svou nevědomost a zatvrzelé srdce. 19 Otupěli, propadli bezuzdnosti a s chtivostí dělají hanebné věci. 20 Vy jste se však u Krista takovým věcem neučili - 21 pokud jste ovšem o něm slyšeli a byli v něm vyučeni podle pravdy, která je v Ježíši. 22 Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, 23 obnovte se duchovním smýšlením, 24 oblecte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. 25 Proto zanechte lži a 'mluvte pravdu každý se svým bližním', vždyť jste údy téhož těla. 26 'Hněváte-li se, nehřešte.' Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce 27 a nedopřejte místa ďáblu. 28 Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými. 29 Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost. 30 A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. 31 Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; 32 buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.

Ef 4, 1-32

Verš 1
Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo,
Gn 17:1 - Když bylo Abramovi devětadevadesát let, ukázal se mu Hospodin a řekl: "Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný!
1Kor 7:20 - Nikdo ať neopouští postavení, v němž ho Bůh povolal.
Flp 1:27 - Jenom veďte život hodný Kristova evangelia, abych viděl, až přijdu, nebo nepřijdu-li, abych slyšel, že zakotveni v jednom Duchu vedete jednou myslí zápas ve víře v evangelium
Kol 1:10 - Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha,
1Sol 2:12 - napomínali, povzbuzovali a zapřísahali, abyste vedli život důstojný Boha, který vás povolal do slávy svého království.

Verš 2
dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce
Kol 1:11 - a z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti;
Kol 3:12 - Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblecte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.
1Sol 5:14 - Klademe vám na srdce, bratří, kárejte neukázněné, těšte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost.

Verš 5
jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
Dt 4:39 - Proto poznej dnes a vezmi si k srdci, že Hospodin je Bůh nahoře na nebesích i dole na zemi; žádný jiný není.
Mal 2:10 - Což nemáme my všichni jednoho Otce? Což nás nestvořil jediný Bůh? Proč jsme vůči sobě věrolomní a znesvěcujeme tak smlouvu svých otců?
1Kor 8:4 - Pokud tedy jde o to, zda se smí jíst maso obětované modlám, víme, že modly ani bohové tohoto světa nic nejsou a že jest jen jeden Bůh.
1Kor 8:6 - my přece víme, že je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko, a my jsme tu pro něho, a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko, i my jsme skrze něho.

Verš 7
Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování.
Rim 12:6 - Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás: Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou.
1Kor 12:11 - To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce.
2Kor 10:13 - Nechceme si zakládat na díle přesahujícím hranice, které nám vyměřil Bůh, totiž abychom došli až k vám.
1Pt 4:10 - Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti.

Verš 8
Proto je řečeno: 'Vystoupil vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem.'
Ž 68:18 - Božích vozů jsou desetitisíce, tisíce tisíců. Panovník je mezi nimi, ze Sínaje táhne do svatyně.

Verš 9
Co jiného znamená 'vystoupil', než že předtím sestoupil dolů na zem?
Jn 3:13 - Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, Syn člověka.
Jn 6:62 - Což až uvidíte Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve?

Verš 11
A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele,
1Kor 12:28 - A v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele; potom jsou mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným, řízení církve, řeč ve vytržení.

Verš 12
aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby - k budování Kristova těla,
Rim 12:5 - tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy.
1Kor 12:27 - Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.
Ef 1:23 - která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest.
Ef 5:23 - protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil.
Kol 1:24 - Proto se raduji, že nyní trpím za vás a to, co zbývá do míry utrpení Kristových, doplňuji svým utrpením za jeho tělo, to jest církev.

Verš 14
Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení - lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu.
1Kor 14:20 - Bratří, ve svém myšlení nebuďte jako děti. Ve zlém buďte jako nemluvňata, ale v myšlení buďte dospělí.
Mt 11:7 - Když Janovi učedníci odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: "Na co jste se vyšli na poušť podívat? Na rákos, kterým kývá vítr?

Verš 15
Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava,
Ef 5:23 - protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil.
Kol 1:18 - on jest hlavou těla - totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých - takže je to on, jenž má prvenství ve všem.

Verš 16
z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno.
Rim 12:5 - tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy.
1Kor 12:27 - Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.
Ef 2:21 - V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu;

Verš 17
To vám říkám a dotvrzuji jménem Páně: nežijte tak, jako žijí pohané podle svých marných představ.
Rim 1:9 - Bůh, jemuž z celé duše sloužím evangeliem o jeho Synu, je mi svědkem, jak na vás bez ustání pamatuji
Rim 1:18 - Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu.
1Pt 4:3 - Dost dlouho už jste dělali to, v čem si libují pohané: žili jste v nevázanosti, vášních, v opilství, v hodech, pitkách a v hanebném modlářství.

Verš 18
Mají zatemnělou mysl a odcizili se Božímu životu pro svou nevědomost a zatvrzelé srdce.
1Sol 4:5 - ne ve vášnivé chtivosti jako pohané, kteří neznají Boha.

Verš 22
Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi,
Kol 3:9 - Neobelhávejte jeden druhého, svlecte se sebe starého člověka i s jeho skutky
Heb 12:1 - Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,
1Pt 2:1 - Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání

Verš 24
oblecte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy.
Rim 6:4 - Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom - jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce - i my vstoupili na cestu nového života.
Kol 3:10 - a oblecte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého Stvořitele.
1Pt 4:2 - Proto i vy ve zbývajícím čase života nebuďte oddáni lidským vášním, ale vůli Boží.

Verš 25
Proto zanechte lži a 'mluvte pravdu každý se svým bližním', vždyť jste údy téhož těla.
Za 8:16 - Konejte toto: Mluvte každý svému bližnímu pravdu. Vynášejte ve svých branách pravdu a pokojný soud.

Verš 26
'Hněváte-li se, nehřešte.' Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce
Ž 4:4 - Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy. Hospodin slyší, když k němu volám.

Verš 27
a nedopřejte místa ďáblu.
Jak 4:7 - Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.
1Pt 5:9 - Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.

Verš 28
Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými.
Sk 20:35 - Tím vším jsem vám ukázal, že máme takto pracovat, pomáhat slabým a mít na paměti slova Pána Ježíše, který řekl: 'Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere.'"
1Sol 4:11 - Zakládejte si na tom, že budete žít pokojně, věnovat se své práci a získávat obživu vlastníma rukama, jak jsme vám již dříve uložili.
2Sol 3:8 - ani jsme nikoho nevyjídali, ale ve dne v noci jsme namáhavě pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž.
2Sol 3:12 - Takovým přikazujeme a vybízíme je ve jménu Pána Ježíše Krista, aby žili řádně a živili se vlastní prací.

Verš 29
Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.
Mt 12:36 - Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu.
Ef 5:3 - O smilstvu, jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti ať se mezi vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kdo patří Bohu.

Verš 30
A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení.
Rim 8:16 - Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.
2Kor 1:22 - On nám také vtiskl svou pečeť a do srdce nám dal svého Ducha jako závdavek toho, co nám připravil.
2Kor 5:5 - Ten, kdo nás k tomu připravil a dal nám již Ducha jako závdavek, je Bůh.
Ef 1:13 - V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého
Lk 21:28 - Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko."
Rim 8:23 - A nejen to: i my sami, kteří již máme Ducha jako příslib darů Božích, i my ve svém nitru sténáme, očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla.
Ef 1:14 - jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobyl k chvále své slávy.

Verš 31
Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost;
Kol 3:19 - Muži, milujte své ženy a nechovejte se k nim drsně.

Verš 32
buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.
Flp 2:1 - Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství Ducha, je-li jaký soucit a slitování:
Kol 3:12 - Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblecte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.
Mt 6:14 - Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec;
Mk 11:25 - A kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení."
Kol 3:13 - Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.

Ef 4,8 - Ž 68, 19.

Ef 4,9-10 - Pavol vzťahuje slová žalmu na Krista, ktorý najprv zostúpil na zem vtelením a po zmŕtvychvstaní vystúpil do neba, odkiaľ zoslal Ducha Svätého, aby všetko naplnil.

Ef 4,11 - Myslí tu na charizmy (porov. 1 Kor 12 ,8).

Ef 4,13-14 - Zrelý muž a malé deti sú postavené proti sebe ako protiklady. Dieťa je symbolom duchovnej a rozumovej nezrelosti. Zrelý muž je kresťan, ktorý si počína zodpovedne v živote viery, vie, komu a prečo verí.

Ef 4,16 - Porov. Kol 2, 19. Láska spôsobuje harmonický vzrast Cirkvi.

Ef 4,25 - Porov. 1 Kor 6, 9. Citácia zo Zach 8, 16.

Ef 4,26 - Ž 4, 5.

Ef 4,30 - Porov. poznámku k 1, 13.