výhody registrácie

List Efezanom

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ef 3, 1-21

1 Proto jsem já, Pavel, vězněm Krista Ježíše pro vás pohany. 2 Slyšeli jste přece o milosti, kterou mi Bůh podle svého plánu udělil kvůli vám: 3 dal mi ve zjevení poznat tajemství, které jsem vám právě několika slovy vypsal. 4 Z toho můžete vyčíst, že jsem porozuměl Kristovu tajemství, 5 které v dřívějších pokoleních nebylo lidem známo, ale nyní je Duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům: 6 že pohané jsou spoludědicové, část společného těla, a mají v Kristu Ježíši podíl na zaslíbeních evangelia. 7 Jeho služebníkem jsem se stal, když mě Bůh obdaroval svou milostí a působí ve mně svou mocí: 8 mně, daleko nejmenšímu ze všech bratří, byla dána ta milost, abych pohanům zvěstoval nevystižitelné Kristovo bohatství 9 a vynesl na světlo smysl tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž vše stvořil: 10 Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost, 11 podle odvěkého určení, které naplnil v Kristu Ježíši, našem Pánu. 12 V něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou. 13 Proto prosím, abyste se nedali odradit tím, že pro vás musím trpět; vždyť se to obrátí k vaší slávě. 14 Proto klekám na kolena před Otcem, 15 od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, 16 aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil 'vnitřní člověk' 17 a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce 18 mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: 19 poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží. 20 Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, 21 jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.

Ef 3, 1-21

Verš 1
Proto jsem já, Pavel, vězněm Krista Ježíše pro vás pohany.
Sk 21:33 - Velitel přistoupil k Pavlovi, zatkl ho a rozkázal vojákům, aby ho spoutali dvěma řetězy. Potom vyšetřoval, kdo je a co udělal.
Ef 4:1 - Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo,
Flp 1:7 - Vždyť právem tak smýšlím o vás všech, protože vás všechny mám v srdci jako spoluúčastníky milosti, i když jsem ve vězení, zodpovídám se před soudem a obhajuji evangelium.
Flp 1:13 - takže po celém soudu i všude jinde je známo, že jsem vězněn pro Krista,
Flp 1:16 - Jedni z lásky, protože vědí, že jsem tu k obhajobě evangelia,
Kol 4:3 - Modlete se také za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu, abych mohl zvěstovat tajemství Kristovo, pro něž jsem teď ve vězení,
2Tim 1:8 - Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu; ani za mne, jeho vězně, se nestyď, nýbrž snášej spolu se mnou všechno zlé pro evangelium. K tomu ti dá sílu Bůh,
Flm 1:1 - Pavel, vězeň Krista Ježíše, a bratr Timoteus Filemonovi, našemu milovanému spolupracovníku,

Verš 2
Slyšeli jste přece o milosti, kterou mi Bůh podle svého plánu udělil kvůli vám:
Rim 1:5 - Skrze něho jsme přijali milost apoštolského poslání, aby ke cti jeho jména uposlechly a uvěřily všecky národy;
Ef 3:8 - mně, daleko nejmenšímu ze všech bratří, byla dána ta milost, abych pohanům zvěstoval nevystižitelné Kristovo bohatství
Sk 13:2 - Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch svatý: "Oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal."

Verš 3
dal mi ve zjevení poznat tajemství, které jsem vám právě několika slovy vypsal.
Sk 22:17 - Když jsem se potom vrátil do Jeruzaléma a modlil se v chrámě, upadl jsem do vytržení mysli.
Sk 22:21 - Ale Pán mi řekl: 'Jdi, neboť já tě chci poslat daleko k pohanům!' "
Sk 26:16 - Ale zvedni se, povstaň. Neboť proto jsem se ti zjevil, abych tě učinil svým služebníkem a svědkem toho, co jsi spatřil a co ti ještě dám poznat.
Gal 1:11 - Ujišťuji vás, bratří, že evangelium, které jste ode mne slyšeli, není z člověka.
Rim 16:25 - Sláva tomu, který má moc upevnit vás ve víře podle mého evangelia a podle zvěsti Ježíše Krista: v ní je odhaleno tajemství, které od věčných časů nebylo vysloveno,

Verš 5
které v dřívějších pokoleních nebylo lidem známo, ale nyní je Duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům:
Sk 10:28 - Promluvil k nim: "Dobře víte, že židům není dovoleno stýkat se s pohany a navštěvovat je. Mně však Bůh ukázal, abych si o žádném člověku nemyslel, že styk s ním poskvrňuje nebo znečišťuje.

Verš 7
Jeho služebníkem jsem se stal, když mě Bůh obdaroval svou milostí a působí ve mně svou mocí:
Ef 1:19 - a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme.
Kol 2:12 - S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých.

Verš 8
mně, daleko nejmenšímu ze všech bratří, byla dána ta milost, abych pohanům zvěstoval nevystižitelné Kristovo bohatství
1Kor 15:9 - Vždyť já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží.
1Tim 1:15 - Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k nim patřím na prvním místě,
Sk 9:15 - Pán mu však řekl: "Jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským.
Sk 13:2 - Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch svatý: "Oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal."
Sk 22:21 - Ale Pán mi řekl: 'Jdi, neboť já tě chci poslat daleko k pohanům!' "
Gal 1:16 - zjeviti mně svého Syna, abych radostnou zvěst o něm nesl všem národům. Tehdy jsem nešel o radu k žádnému člověku,
Gal 2:8 - Vždyť ten, který dal Petrovi sílu k apoštolství mezi židy, dal ji také mně k službě mezi pohany.
1Tim 2:7 - Byl jsem ustanoven hlasatelem a apoštolem tohoto svědectví - mluvím pravdu a nelžu - učitelem pohanů ve víře a v pravdě.
2Tim 1:11 - K jeho zvěstování jsem já byl ustanoven hlasatelem, apoštolem a učitelem.

Verš 9
a vynesl na světlo smysl tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž vše stvořil:
Rim 16:25 - Sláva tomu, který má moc upevnit vás ve víře podle mého evangelia a podle zvěsti Ježíše Krista: v ní je odhaleno tajemství, které od věčných časů nebylo vysloveno,
Ef 1:9 - když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal,
Kol 1:26 - tajemství, které po věky a po celá pokolení bylo skryto, ale nyní je zjeveno jeho svatému lidu.
2Tim 1:10 - a nyní zjevil příchodem našeho Spasitele Ježíše Krista. On zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu.
Tít 1:2 - aby měli naději na věčný život, jejž slíbil pravdomluvný Bůh před věky, a ve svůj čas
1Pt 1:20 - byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci časů.
Gn 1:3 - I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo.
Ž 33:6 - Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem, dechem jeho úst pak všechen jejich zástup.
Jn 1:3 - Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.
Kol 1:16 - neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti - a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.
Heb 1:2 - v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky.

Verš 10
Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost,
1Pt 1:12 - Bylo jim zjeveno, že tím neslouží sami sobě, nýbrž vám; ti, kdo vám přinesli evangelium v moci Ducha svatého, seslaného z nebes, zvěstovali vám nyní toto spasení, které i andělé touží spatřit.

Verš 12
V něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou.
Jn 10:9 - Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.
Jn 14:6 - Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
Rim 5:2 - neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží.
Ef 2:18 - A tak v něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě Ducha stanout před Otcem.
Heb 10:19 - Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážit vejít do svatyně

Verš 13
Proto prosím, abyste se nedali odradit tím, že pro vás musím trpět; vždyť se to obrátí k vaší slávě.
Flp 1:14 - a mnohé bratry právě mé okovy povzbudily, aby se spolehli na Pána a s větší smělostí mluvili beze strachu slovo Boží.
1Sol 3:3 - aby se nikdo nedal zviklat v těchto souženích; neboť sami víte, že to je náš úděl.
Kol 1:24 - Proto se raduji, že nyní trpím za vás a to, co zbývá do míry utrpení Kristových, doplňuji svým utrpením za jeho tělo, to jest církev.

Verš 16
aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil 'vnitřní člověk'
Ef 6:10 - A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.

Verš 17
a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce
Kol 2:7 - V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky.

Verš 20
Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit,
Rim 16:25 - Sláva tomu, který má moc upevnit vás ve víře podle mého evangelia a podle zvěsti Ježíše Krista: v ní je odhaleno tajemství, které od věčných časů nebylo vysloveno,

Ef 3,1 - Veta je podľa všetkého nedokončená a pokračuje v 14. verši. Pavol píše list z väzenia.

Ef 3,3 - Tajomstvo, ktoré bolo Pavlovi oznámené, je vlastne Boží plán spásy realizovaný v Kristovi (v. 11), podľa ktorého aj pohania sú povolaní k spáse. Už v Starom zákone sa nachádzajú dosť nejasné náznaky tohto plánu spásy, že pohania budú spoludedičmi (v. 6).

Ef 3,10 - O kniežatstvách a mocnostiach pozri poznámku k 1, 21.

Ef 3,15 - Každé otcovstvo sa tu chápe ako spoločenstvo, rodina, rod. Boh je Otcom ľudí i anjelov.

Ef 3,18 - Štyri rozmery označujú ľudovým spôsobom nesmiernosť tajomstva Krista a jeho lásky.