výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sir 3, 1-31

1 Deti moje, počúvajte mňa, svojho otca, a konajte tak, aby ste boli spasené. 2 Veď to Pán stanovil, aby si deti ctili otca, a potvrdil právo matky nad synmi. 3 Kto si ctí otca, odčiňuje hriechy, 4 kto si váži matku, akoby zhromažďoval poklady. 5 Kto si ctí otca, bude sa tešiť z detí a bude vypočutý, keď sa bude modliť. 6 Kto si váži otca, bude dlho žiť, kto poslúcha Pána, zbaví starostí svoju matku. 7 Svojim rodičom bude slúžiť ako svojim pánom. 8 Skutkom i slovom cti si otca, aby od neho na teba zostúpilo požehnanie. 9 Lebo otcovo požehnanie upevňuje domy detí, ale matkina kliatba vytrháva základy. 10 Svoju slávu nehľadaj v znevážení otca, lebo zneváženie nie je ti na slávu. 11 Veď sláva človeka pochádza zo cti jeho otca, ale hanbou detí je nimi hanená matka. 12 Dieťa moje, ujmi sa svojho otca v starobe a nezarmucuj ho počas jeho života. 13 A ak by strácal súdnosť, maj ohľad na neho, nezneváž ho, keď ty si v plnej sile, 14 lebo milosrdenstvo voči otcovi nebude zabudnuté, započíta sa ti k dobru na odčinenie tvojich hriechov. 15 V deň tvojho súženia Boh sa rozpomenie na teba a tvoje hriechy sa rozplynú, ako teplý vzduch rozpúšťa inovať. 16 Ako rúhač je ten, čo opúšťa otca a od Pána prekliaty je ten, čo provokuje k hnevu matku. 17 Dieťa moje, v skromnosti pracuj na svojich dielach a bohumilý človek ťa bude mať rád. 18 Čím si väčší, tým väčšmi sa poníž a tak nájdeš milosť u Pána. 19 Mnohí sú vyvýšení a preslávení, ale on zjavuje svoje tajomstvá skromným, 20 lebo Pánova moc je veľká a pokorní ho oslavujú. 21 Neskúmaj, čo ti je priťažké, nebádaj o tom, čo je nad tvoje sily. 22 Rozmýšľaj o tom, čo ti prikázal Boh; o skryté veci sa nemusíš starať. 23 Nezaoberaj sa všetečne záležitosťami, ktoré sa ťa netýkajú, veď tebe bolo odhalené viac ako to, na čo stačí ľudský um. 24 Lebo prázdne špekulovanie zviedlo mnohých a falošné domnienky priviedli ich rozum k pádu. 25 Ak nemáš zrenicu oka, chýba ti svetlo, ak nemáš poznanie, chýba ti múdrosť. 26 Zatvrdnuté srdce nakoniec dopadne zle, kto má rád nebezpečenstvo, zahynie v ňom. 27 Zatvrdnuté srdce sa zaťaží mnohými bolesťami a hriešnik pridáva k hriechom hriech. 28 Skaza pyšného sa nedá liečiť, lebo je v ňom zakorenená jedovatá rastlina. 29 Srdce rozumného bude chápať podobenstvo a ucho pozorného poslucháča túži po múdrosti. 30 Horiaci plameň uhasí voda a dobročinnosť bude na zmierenie za hriechy. 31 Ten, kto preukazuje milosť, pamätá na budúcnosť, aj keď sa mu prihodí pád, nájde oporu.

Sir 3, 1-31

Sir 3,11 - Hebrejský text berie si obraz z rastlinstva:"Požehnanie otcovo upevňuje koreň,no kliatba matkina vytrhuje, čo bolo sadené."

Sir 3,12 - Podľa hebr. verš pôvodiny znie takto:"Synu môj, zastaň sa silne cti otca svojhoa neopúšťaj ho po všetky dni života svojho."

Sir 3,19 - V hebr. znie pôvodina takto:"Synu môj, ak si zámožný, správaj sa skromne,a budú ťa viac milovať ako toho, kto dary rozdáva."

Sir 3,20 - Podľa hebr. pôvodiny znie takto:"Pokladaj sa za malého pred všetkým, čo na svete je veľké,a u Boha si nájdeš milosrdenstvo."

Sir 3,21 - Preto sa Boh pyšným protiví, ale poníženým dáva milosť (Prís 3,34; Jak 4,6; 1 Pt 5,5). – V hebrejskom znení vidia takýto zmysel:"Lebo mnoho je milosrdenstva Božieho,a pokorným zjavuje svoje tajomstvá."

Sir 3,29 - V hebrejskom texte nasledujú ešte ďalšie dva riadky (po verši 29)."Kde niet zrenice, tam je nedostatok svetla,a kde niet schopnosti poznávať veci, tam chybuje múdrosť."

Sir 3,31 - V hebrejskom znení je:"Srdce múdreho vymýšľa (múdre) príslovia,a túžba mudrcova je, aby mal počúvajúce ucho."

Sir 3,34 - V hebrejskom znení je: "Kto robí dobré skutky, stretne sa s nimi na cestách svojich,a keď by sa zakolísal, nájde v nich oporu svoju."