výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sir 7, 1-36

1 Nepáchaj zlo a ani tebe sa nič zlé neprihodí. 2 Stráň sa neprávosti a ona sa od teba odkloní. 3 Syn môj, nesej zlo do brázd neprávosti a nebudeš ho sedemnásobne žať. 4 Nežiadaj si od Pána vysoký úrad ani od kráľa čestné kreslo. 5 Nevyhlasuj sa za spravodlivého pred Pánom a nerob sa múdrym pred kráľom. 6 Neusiluj sa byť sudcom, lebo možno nebudeš mať síl vyhubiť neprávosť, aby si nedostal strach pred mocnými a aby si sa pohoršlivo nespreneveril svojej poctivosti. 7 Neprehreš sa proti pospolitosti mesta a nezhadzuj sa v očiach ľudu. 8 Nespútaj sa hriechom dva razy, veď už po prvom neostaneš bez trestu. 9 Nehovor: Bude sa prihliadať na množstvo mojich darov a budú prijaté, keď ich prinesiem Bohu, Najvyššiemu. 10 Nebuď malomyseľný pri modlitbe a nezabúdaj konať skutky milosrdenstva. 11 Nevysmievaj človeka, ktorý má roztrpčenú dušu: veď je Niekto, kto ponižuje i pozdvihuje. 12 Nesej klamstvo proti svojmu bratovi ani priateľovi nič podobné nerob. 13 Za nijakých okolností sa neuchyľuj k lži, lebo od nej nemožno čakať nič dobré. 14 Nerozprávaj priveľa v zhromaždení starších a v modlitbe neopakuj slová. 15 Nemaj v nenávisti namáhavú prácu ani prácu na poli, ktorú ustanovil Najvyšší. 16 Nezaraďuj sa do húfu hriešnikov, pamätaj na hnev, ktorý nemešká. 17 Hlboko sa pokor v duši, lebo odplatou bezbožníka je oheň a červ. 18 Nerozíď sa s priateľom kvôli zisku ani s verným bratom pre ofírske zlato. 19 Nerozíď sa s múdrou a dobrou ženou: veď jej nežnosť je nad zlato. 20 Nezaobchádzaj zle s otrokom, ktorý verne pracuje ani s nádenníkom, ktorý do práce vkladá svoju dušu. 21 Tvoja duša nech má v láske rozumného otroka, neupieraj mu slobodu. 22 Máš dobytok? Staraj sa oň, a ak ti je užitočný, podrž si ho. 23 Máš deti? Správne ich vychovávaj a od mladosti im zohýnaj šiju. 24 Máš dcéry? Ochraňuj ich telo a neobracaj sa k nim s priveľmi rozžiarenou tvárou. 25 Vydaj dcéru a dokončíš tak veľké dielo; daj ju však rozumnému mužovi. 26 Máš ženu podľa svojho srdca? Nezapuď ju, ale nemilovanej sa nezveruj. 27 Z celého srdca si cti svojho otca a nezabudni na bolesti matky. 28 Pamätaj, že vďaka nim si sa narodil. Akože im splatíš, čo pre teba urobili? 29 Z celej svojej duše sa boj Pána a jeho kňazov maj v úcte. 30 Z celej sily miluj toho, ktorý ťa stvoril, a nezanedbávaj jeho služobníkov. 31 Maj bázeň pred Pánom, váž si kňaza a podľa príkazu mu daj jeho podiel: prvotiny, obety za vinu a časť z pleca obetovaného zvieraťa, obetu posvätenia i prvotiny svätých vecí. 32 Aj chudobnému podaj ruku, aby tvoje požehnanie bolo dokonalé. 33 Darmi prejavuj priazeň každému živému a ani mŕtvemu neupieraj svoju priazeň. 34 Neodťahuj sa od plačúcich a smúť so smútiacimi. 35 Neváhaj navštevovať chorého človeka, lebo takými skutkami získaš lásku. 36 Pri všetkých svojich podujatiach pamätaj na svoj koniec a nikdy nezhrešíš.

Sir 7, 1-36

Sir 7,3 - Porov. naše príslovie: "Kto čo seje, to aj žne."

Sir 7,15 - Porov. Mt 6,7.

Sir 7,35 - Porov. Nm 6,20; 18,18.

Sir 7,40 - "Koniec" človeka je smrť, súd a odplata za skutky života.