výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sir 4, 1-31

1 Dieťa moje, neukracuj chudobného o živobytie, nedopusť, aby chradli oči núdzneho. 2 Nezarmucuj dušu hladného a nepopudzuj bezradného na hnev. 3 Neprivádzaj do zmätku roztrpčené srdce a neodopieraj dar tomu, kto ho potrebuje. 4 Neodmietaj toho, kto prosí o ochranu v súžení, a neodvracaj tvár od chudobného. 5 Neodvráť oči od núdzneho a nedaj nikomu príčinu, aby ťa preklínal, 6 veď ten, čo ho stvoril, vypočuje jeho hlasné prosby, keď ťa prekľaje so zatrpknutou dušou. 7 Usiluj sa byť obľúbený v zhromaždení a pred vrchnosťou skloň pokorne hlavu. 8 K chudobnému nakloň svoje ucho a vľúdne mu odpovedz na priateľský pozdrav. 9 Z ruky utláčateľa vytrhni utláčaného a nestrácaj odvahu, keď súdiš. 10 Sirotám buď ako otec a ich matke ako muž. Tak budeš ako syn Najvyššieho a on ťa bude milovať viac ako tvoja matka. 11 Múdrosť privádza svojich synov k veľkosti a stará sa o tých, čo ju hľadajú. 12 Ten, kto ju miluje, miluje život, a tých, čo si ráno kvôli nej privstanú, naplní radosť. 13 Kto si ju osvojí, stane sa dedičom slávy a Pán ho požehná, kamkoľvek vojde. 14 Tí, čo si ju uctievajú, vzdávajú kult Svätému, a tých, čo ju milujú, miluje Pán. 15 Kto ju poslúchne, bude súdiť národy, a kto o ňu dbá, bude bývať bezpečne. 16 Ak jej bude dôverovať, zdedí ju a jeho potomstvo bude jej vlastníkom. 17 Najprv pôjde s ním po kľukatých cestách, zošle na neho bázeň a úzkosť. Bude ho trápiť svojou výchovou, kým nenájde v ňom dôveru, a bude ho skúšať svojimi ustanoveniami. 18 Opäť ho však vyvedie na rovnú cestu a poteší ho, odkryje mu aj svoje tajomstvá. 19 Ak sa však odkloní, opustí ho a vydá ho napospas pádu. 20 Vystihni vhodný čas a chráň sa zla, nehanbi sa za svoje presvedčenie. 21 Je totiž hanblivosť, čo vedie k hriechu, a je i hanblivosť, čo vedie k sláve a priazni. 22 Nenadŕžaj nikomu na svoju škodu a nezahanbuj seba, aby si neupadol. 23 Nezdráhaj sa hovoriť v naliehavej chvíli: 24 lebo múdrosť sa poznáva podľa reči a výchova v tom, čo vraví jazyk. 25 Neprotireč pravde, ale hanbi sa za svoju nevzdelanosť. 26 Nehanbi sa vyznať svoje hriechy a nestavaj sa silou-mocou proti prúdu rieky. 27 Nepoddávaj sa bláznivému človeku a nechytaj stranu mocnému. 28 Až do smrti zápas o pravdu a Pán, Boh, bude bojovať za teba. 29 Nebuď hrubý svojím jazykom a lenivý a nedbanlivý vo svojich skutkoch. 30 Nehraj sa vo svojom dome na leva, nevystatuj sa voči svojim domácim. 31 Nech sa tvoja ruka nevystiera, aby brala, a nech nie je prikrátka, keď má dávať.

Sir 4, 1-31

Sir 4,1 - Hebr. text znie:"Synu, životu chudobného sa neposmievaj!"

Sir 4,5 - V hebrejskom znie:"Prosby súženého nezamietaj,nedávaj mu príčinu, aby ťa preklínal."

Sir 4,6 - Porov. Ex 22,22 n.; Prís 17,5. – V hebrejskom je:"Kričí roztrpčený v bolesti duše svojej,a krik jeho počuje Skala (Boh)."

Sir 4,12 - Múdrosť sa tu personifikuje.

Sir 4,16 - V hebrejskom je jasnejšie:"Kto mňa počúva, správne bude súdiť,kto na mňa dáva pozor, prebývať bude vnútri v sieňach mojich."

Sir 4,18-19 - Múdrosť cvičí ťažkosťami svojich milovníkov, ako cvičia telesnú zdatnosť namáhavými výkonmi. Treba sa pripraviť, že utrpením sa zvyšuje duševná vyspelosť a šľachetnosť.

Sir 4,24-25 - Výstraha pred nemiestnou hanblivosťou. Možno je tu narážka, aby sa nikto nehanbil hlásiť k náuke svojich otcov.

Sir 4,31 - Tento verš je spojený s 4,32b takto:"Nehanbi sa vyznať zo svojich hriechov,ani sa nevzpieraj proti prúdu rieky!"Moc pravdy je taká, ako je silný prúd rieky. Proti pravde nič nezmôžeš!

Sir 4,31 - Tento verš sa spája v hebr. s 4,32a:"Neskláňaj sa pred pochabým,ale neodopri to preukázať kniežaťu."Pochabému nadarmo priznať svoju vinu, ale vyznaj ju predstavenému.

Sir 4,35 - "Lev vo svojom dome" – lepšie je v hebrejskom texte: "Pes, ktorý po dome behá, šteká a hryzie."