výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Sir 4, 1-36

1 Synu, chudobným neukracuj živobytie, ani neodvracaj oči od chudobného! 2 Neopovrhuj nikým, kto hladuje, ani nedráždi chudobného v jeho biede! 3 Srdce biedneho nesužuj a neodkladaj s darom núdznemu! 4 Prosbu usúženého neodmietaj, ani neodvracaj tvár od bedára! 5 Od bedára neodvracaj svoje oči mrzuto, ani nedovoľ, aby ťa prosebníci preklínali za chrbtom. 6 Vyslyšaná býva kliatba toho, kto ti v trpkosti duše zlorečí, lebo vyslyší ho ten, čo ho stvoril. 7 Správaj sa prívetivo k zhromaždeným chudobným, pred starším sa uponíž a pred veľmožom si skloň hlavu! 8 Bez nevôle si nakloň ucho k chudobnému a vráť mu svoju podlžnosť a v tichosti mu odpovedaj na pozdrav. 9 Z rúk násilníka vysloboď toho, kto trpí krivdu, a nech ti nie je v duši mdlo, keď treba niekoho ochrániť. 10 Maj milosrdenstvo pre siroty ako otec a nahradzuj manžela ich matke! 11 Tak budeš poslušným synom Najvyššieho, preto sa väčšmi nad tebou zmiluje ako (tvoja) matka. 12 Múdrosť vdychuje život svojim synom, prijíma tých, ktorí ju hľadajú, a ide pred nimi na spravodlivej ceste. 13 Kto ju miluje, miluje život: ktorí k nej prichádzajú za rána, získajú jej obľubu. 14 Ktorí sa jej pevne držia, obsiahnu život, kam len vkročí (jeden z nich), požehná ho Boh. 15 Ktorí jej slúžia, slúžia svätyni, a aj Boh miluje takých, čo ju milujú. 16 Kto ju počúva, bude súdiť národy, a kto ju pozorne sleduje, bude bezpečne prebývať. 17 Kto má k nej dôveru, dostane ju: a pevne si ju udržia aj jeho potomci. 18 Lebo aj za skúšky kráča vedľa neho a medzi prvými si ho vyberá. 19 Bázeň a strach zosiela na neho na skúšku, sužovať ho bude trápením svojej náuky, až vyskúša jeho zmýšľanie, či sa môže zveriť jeho duši. 20 Potom znova pôjde k nemu po pevnej a rovnej ceste a obveselí ho. 21 Odhalí mu svoje tajomstvá a zahrnie ho vedou a poznaním spravodlivosti. 22 Ale keby zblúdil (z cesty), zanechá ho a vydá ho do rúk jeho nepriateľa. 23 Synu, dbaj na čas a vyhýbaj zlu! 24 Pre svoju dušu nehanbi sa vyznať pravdu! 25 Je hanblivosť, ktorá privádza hriech, a je zasa hanblivosť, ktorá privádza slávu a česť. 26 Nenadŕžaj nikomu proti vlastnému záujmu, ani si nepočínaj falošne na svoju škodu! 27 Nehanbi sa za svojho blížneho v jeho úpadku, 28 ani nič nezameškaj, ak môžeš niečo zachrániť; neskrývaj sa so svojou múdrosťou pre jej krásu, 29 lebo múdrosť poznajú podľa reči a rozum, vedu a učenosť vzdelanca zasa podľa slova; pevné trvanie (spočíva) na spravodlivých činoch. 30 Spravodlivej veci nijako neprotireč, hanbi sa však za nespravodlivé počínanie svojej nevychovanosti. 31 Nehanbi sa vyznať zo svojich hriechov, no ak ide o hriech, nepoddávaj sa nikomu. 32 Mocnému sa nestavaj na odpor, ani sa nenamáhaj plávať proti prúdu rieky! 33 Za pravdu bojuj, akoby ti išlo o život, až do smrti máš zápasiť za spravodlivosť a Boh porazí tvojich protivníkov za teba. 34 Neprenáhľuj sa svojím jazykom, ani si nepočínaj nedbalo a lenivo pri práci! 35 Nepočínaj si vo svojom dome ako lev, nerozháňaj domácich a neutláčaj svojich podriadených. 36 Keď máš dostať, nevystieraj ruku, a zasa keď máš dať, neodťahuj ju!

Sir 4, 1-36

Sir 4,1 - Hebr. text znie:"Synu, životu chudobného sa neposmievaj!"

Sir 4,5 - V hebrejskom znie:"Prosby súženého nezamietaj,nedávaj mu príčinu, aby ťa preklínal."

Sir 4,6 - Porov. Ex 22,22 n.; Prís 17,5. – V hebrejskom je:"Kričí roztrpčený v bolesti duše svojej,a krik jeho počuje Skala (Boh)."

Sir 4,12 - Múdrosť sa tu personifikuje.

Sir 4,16 - V hebrejskom je jasnejšie:"Kto mňa počúva, správne bude súdiť,kto na mňa dáva pozor, prebývať bude vnútri v sieňach mojich."

Sir 4,18-19 - Múdrosť cvičí ťažkosťami svojich milovníkov, ako cvičia telesnú zdatnosť namáhavými výkonmi. Treba sa pripraviť, že utrpením sa zvyšuje duševná vyspelosť a šľachetnosť.

Sir 4,24-25 - Výstraha pred nemiestnou hanblivosťou. Možno je tu narážka, aby sa nikto nehanbil hlásiť k náuke svojich otcov.

Sir 4,31 - Tento verš je spojený s 4,32b takto:"Nehanbi sa vyznať zo svojich hriechov,ani sa nevzpieraj proti prúdu rieky!"Moc pravdy je taká, ako je silný prúd rieky. Proti pravde nič nezmôžeš!

Sir 4,31 - Tento verš sa spája v hebr. s 4,32a:"Neskláňaj sa pred pochabým,ale neodopri to preukázať kniežaťu."Pochabému nadarmo priznať svoju vinu, ale vyznaj ju predstavenému.

Sir 4,35 - "Lev vo svojom dome" – lepšie je v hebrejskom texte: "Pes, ktorý po dome behá, šteká a hryzie."