výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Sir 48, 1-28

1 (Potom) povstal Eliáš, prorok ako oheň, jeho slovo (blčalo) ohňom sťa fakľa. 2 Uviedol na nich hlad a klesli počtom tí, ktorí ho nenávisťou dráždili. Nemohli totiž strpieť prikázania Pána. 3 Pánovým slovom uzavrel nebo a tri razy priviedol oheň z neba. 4 Tak bol oslávený Eliáš svojimi zázrakmi! Ktože by sa mohol podobne tebe chváliť? 5 Priviedol si mŕtveho z podsvetia, z ríše zomrelých slovom Pána, Boha. 6 Uvrhol si do skazy kráľov, ľahko si rozlámal všetku ich moc a oslavovaných mužov (si zvrhol) z ich lóže. 7 Na Sinaji si vypočul poučenie (od Boha) a na Horebe (si prijal) rozkazy na pomstu. 8 Za kráľa si pomazal muža, aby vykonal tresty, a ustanovil si proroka za svojho nástupcu. 9 Vzatý si bol v ohnivej víchrici na voz ohnivých koní. 10 O tebe je písané, že v ustanovenom čase máš krotiť rozhorčenosť Pána, obrátiť srdce otcovo k synovi a znovu zriadiť pokolenia Jakubove. 11 Blahoslavení, ktorí ťa videli a ktorých si vyznačil svojím priateľstvom. 12 Lebo my žijeme iba dotiaľ, kým nám (trvá) život, po smrti však nebudeme mať také (slávne) meno. 13 (Keď) Eliáša zakryla víchrica, Elizeus dostal celého jeho ducha: v svojom živote sa nebál vladára ani násilím ho nepremohol nik. 14 Nič mu nebolo nemožné: i jeho mŕtve telo ukázalo (vôľu) prorockú. 15 Za života konal (mnohé) divy, ale aj mŕtvy ešte konal podivuhodné činy. 16 Ale ľud sa ani pri tom všetkom nedával na pokánie, ani nezanechal svoje hriechy, až bol vyvrhnutý zo svojej vlasti a rozmetaný po celej zemi. 17 A zostala iba malá (čiastka) národa s panovníkom z Dávidovho rodu. 18 Niektorí konali, čo bolo bohumilé, iní sa dopúšťali mnohých hriechov. 19 Ezechiáš opevnil svoje mesto, do jeho stredu dal priviesť vodu, (pričom) museli prerúbať skalu železom, a vybudovali vodnú nádrž. 20 Za jeho vlády vytiahol proti nemu Sennacherib, vyslal rabsakeho, aby napnul ruku proti nim. Svoju ruku zdvihol proti Sionu a pyšne si počínal, pretože bol mocný. 21 Vtedy sa im zachveli srdcia aj s rukami, zvíjali sa bolesťou ako ženy pri pôrode. 22 Vzývali Pána, zľutovníka, rozprestierali ruky, zdvíhali ich k nebu; a svätý Pán, Boh, rýchlo vypočul ich volanie. 23 Nespomenul si na ich hriechy, nevydal ich do rúk ich nepriateľom, ale zachránil ich rukou svätého proroka Izaiáša. 24 Zvrhol tábor Asýrov a Pánov anjel ich (úplne) rozbil. 25 Lebo Ezechiáš konal, čo bolo milé Bohu, a verne chodil po cestách svojho otca Dávida, ako mu prikazoval prorok Izaiáš, ten veľký a verný muž pred Bohom. 26 Za jeho života ustúpil späť (tieň) slnka a (Boh) predĺžil život panovníkovi. 27 (Izaiáš) svojím veľkým duchom videl budúcnosť, utešoval tých, ktorí trúchlili na Sione. 28 Oznámil budúcnosť, (čo siaha) naveky, a (oznámil) skryté tajomstvá prv, než sa splnili.

Sir 48, 1-28

Sir 48,10 - Eliáš má prísť na konci sveta. Jeho duch sa zjavil už v Jánovi Krstiteľovi, ako Spasiteľ výslovne potvrdzuje, keď hovorí, že už prišiel; to znamená, že pôsobil takým neohrozeným duchom, ako kedysi Eliáš vystupoval proti hriešnemu kráľovi (Mt 17,11 n.). – Sir za blahoslavených pokladá vrstovníkov Eliášových. Vrstovníci Sirachovcovi nie sú takí šťastliví. Tak treba prekladať s hebrejským znením:"Šťastlivý každý, kto ťa kedy videl, aj keď zomrel;ale šťastlivejší si ty sám, ktorý budeš žiť navždy."

Sir 48,13 - Za veršom v hebrejskej osnove nasleduje pokračovanie tohto znenia:"Dva razy toľko zázrakov robila divom bol každý výrok jeho úst." (Porov. 2 Kr 2,9.15)

Sir 48,14 - Keď hodili istú mŕtvolu do hrobu, v ktorom spočívalo mŕtve telo Elizeovo, ten mŕtvy človek len dotykom s jeho kosťami prišiel znovu k životu (2 Kr 13,21).

Sir 48,20 - Rabsake: veliteľ vojska.

Sir 48,26 - Porov. 2 Kr 20,11; Iz 38,8.