výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Sir 44, 1-27

1 Chváliť nám patrí slávnych mužov, svojich otcov podľa ich činov, 2 svojou odvekou veľkodušnosťou. 3 Jedni panovali vo svojich ríšach, boli to slávni mužovia pre svoju udatnosť, (iní), obdarovaní múdrosťou, svojimi rečami zvestovali svoju prorockú dôstojnosť. 4 Stali sa vodcami ľudu v svojom čase a s hojnou múdrosťou predkladali ľudu posvätnú náuku. 5 Svojím nadaním zostavovali piesne a nápevy a písmom zaznačovali básne. 6 Boli (medzi nimi) aj veľkí boháči, ktorí sa usilovali o krásny (život) a ktorí si pokojne nažívali vo svojich domoch. 7 Všetci títo si získali slávu v dejinách svojho národa a už za ich života sa im dostalo pochvaly. 8 Ich potomci, z nich zrodení, zanechali meno po sebe, aby im hlásalo chválu. 9 A zase sú (iní), ktorí nemajú po sebe ani pamiatky: pominuli sa, akoby ich ani nebolo bývalo. A hoci sa zrodili, ako keby sa neboli narodili, lebo aj ich synovia (sa pominuli) spolu s nimi. 10 No aj oni boli nábožní mužovia, ktorým nechýbali dobré skutky. 11 Pri ich potomstve zostal majetok, 12 u ich vnukov posvätné dedičstvo. Pri zmluve zotrváva ich potomstvo, 13 ich synovia pre nich zostanú naveky: ani ich potomstvo, ani ich sláva nezaniknú nikdy. 14 Ich telá pochovali v pokoji, no ich (slávne) meno žije po večné rody. 15 O ich múdrosti rozprávať si budú národy a ich chválu zvestovať bude zhromaždenie (svätých). 16 Henoch sa ľúbil Bohu, a preto ho preniesol do raja, aby dal národom (príklad) pokánia. 17 Noe bol uznaný za dokonalého a spravodlivého: keď nastával čas hnevu, stal sa zmieriteľom, 18 a preto bol ako zvyšok (žijúci) ponechaný na zemi, keď nastala potopa. 19 Uzavrel s ním večne platnú zmluvu: že ľudstvo viac nezahynie potopou. 20 Abrahámovi, veľkému praotcovi mnohých národov, sa slávou nenašiel nik podobný, lebo plnil zákon Vznešeného, a preto s ním uzavrel zmluvu. 21 Túto zmluvu potvrdil na jeho tele a on sa osvedčil verným, keď ho (Boh) skúšal… 22 Preto mu prísahou zaručil slávu vo vlastnom národe: že ho rozmnoží ako prach zeme 23 a jeho potomstvo povýši ako hviezdy; a že dostane do vlády (zem) od mora k moru, od (Veľkej) rieky až po kraj zeme. 24 Aj s Izákom si podobne počínal pre Abraháma, jeho otca. 25 Väčšie požehnanie ako všetkým (iným) národom udelil mu Pán a svoju zmluvu utvrdil nad Jakubovou hlavou. 26 Uznal (Jakuba) za hodného, aby ho zahrnul svojím požehnaním, preto mu priznal dedičný podiel; a on ho rozdelil po čiastkach medzi dvanástimi pokoleniami. 27 A zachoval mu zbožných mužov, ktorí boli obľúbení u všetkých ľudí.

Sir 44, 1-27

Sir 44,1 - Sir dokazuje teraz svoje tvrdenie (hl. 24), že múdrosť vždy prebývala vo vyvolenom národe tým, že z dejín svojho národa uvádza všetkých významných mužov. Tým sa čitateľ presvedčí o tom, že bohabojnosť a oddanosť Bohu mali v izraelskom národe vynikajúcich predstaviteľov.

Sir 44,17 - V hebrejskom je:"Noe bol uznaný za spravodlivého bez úhony,za doby skazy stal sa praotcom.Pre neho zostal zvyšoka pre zmluvu s ním prestala potopa."

Sir 44,21 - Abrahám prijal obriezku ako potvrdenie svojej zmluvy s Bohom. Porov. Rim 4,11.