výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Sir 7, 1-40

1 Nerob zle a nezastihne ťa (zlo). 2 Odstúp od neprávosti a minie ťa nešťastie. 3 Synu, nerozsievaj zlo do brázd neprávosti, aby si ho nežal sedemnásobne. 4 Nežiadaj si vladársku moc od Pána ani nečestné postavenie od kráľa! 5 Nepokladaj seba za spravodlivého pred Bohom, lebo on sám pozná srdcia: ani za múdreho sa nevydávaj pred kráľom! 6 Nežiadaj si stať sa sudcom, ak svojou silou nevládzeš zamedziť neprávosť; aby si sa azda nepoľakal pred mocnejším a nepriviedol k pádu svoju poctivosť. 7 Nedopusť sa viny proti množstvu (ľudí) v meste, 8 ani sa nemiešaj medzi zástup; ani sa nepleť do hriechu na dve strany, lebo ani za jediný nebudeš bez viny. 9 Nebuď malomyseľný na duchu! 10 Nezanedbaj modliť sa a dávať almužnu! 11 Nehovor: „Boh zhliadne na množstvo mojich darov a prijme dary, keď ich obetujem najvyššiemu Bohu.“ 12 Nesmej sa nikomu, keď má roztrpčenú myseľ, lebo vševidiaci Boh je ten, ktorý ponižuje i povyšuje. 13 Nerozsievaj nepravdivé (správy) proti svojmu bratovi, ale ani priateľovi nerob niečo podobného! 14 Nevymýšľaj si nič, čo je nepravdivé, lebo v tom zotrvať neslúži na dobré. 15 V zhromaždení starších si nedovoľuj mnoho rečí, ani nezdvojuj slová, keď sa modlíš! 16 Nemaj v nenávisti namáhavé práce, aj roľnícke práce ustanovil Najvyšší. 17 Nedovoľ, aby ťa pripočítali k ľuďom bez vzdelania! 18 Pamätaj, že (Boží) hnev nebude dlho meškať. 19 Úplne pokoruj svojho ducha, lebo telo hriešnika sa trestá ohňom a červom. 20 Nehromži na priateľa, ak odkladá (vrátiť ti) peniaze, ani neopovrhuj svojím vzácnym bratom pre zlato! 21 Nerozchádzaj sa s múdrou a dobrou ženou, ktorú si dostal pre bázeň pred Pánom: lebo pôvab jej cudnosti je nad zlato. 22 Neurážaj otroka za jeho poctivú prácu: ani nádenníka, ak ti je dušou oddaný. 23 Rozumného otroka maj v láske ako vlastnú dušu: neukracuj ho na slobode, ani ho neopúšťaj v núdzi! 24 Ak máš dobytok, maj oň starosť: ak máš z neho osoh, podrž si ho u seba! 25 Ak máš synov, vzdelávaj ich a ohýbaj ich od ich mladosti! 26 Ak máš dcéry, ochraňuj ich telo a neukazuj im veselú tvár! 27 Vydaj svoju dcéru a vykonáš veľké dielo, ak ju dáš rozumnému mužovi. 28 Ak máš ženu podľa svojej ľúbosti, nezaháňaj ju, ale takej, ktorá ti je odporná, sa nezdôveruj. 29 Z celého srdca si cti otca a na vzdychy svojej matky nezabúdaj! 30 Pamätaj, že bez nich nebol by si sa narodil; oddaj (sa) im ako aj oni tebe. 31 Z celej svojej duše sa boj Pána a jeho kňazov maj za posvätné (osoby)! 32 Z celej svojej sily miluj toho, ktorý ťa stvoril, a jeho služobníkov nenechaj opustených! 33 Cti si Boha z celej svojej duše a maj v úcte kňazov, hľaď sa očistiť obetnými stehnami! 34 Daj im obetný podiel, ako máš prikázané (dávať) z prvotín a zmiernych obetí, a za svoje nedbalosti sa očisťuj menšími darmi! 35 (Nech majú) dar z obetných stehien a prinášaj Pánovi zasvätenú obeť a posvätné prvotiny! 36 A podaj svoju ruku aj chudobnému, aby tvoje požehnanie a uzmierenie bolo dokonalé. 37 Úprimnosť tvojho daru nech je (známa) každému, kto žije, ale ani mŕtvemu neodpieraj svoju láskavosť! 38 Nevyhýbaj sa, keď treba potešiť plačúcich, a choď spolu s tými, ktorí smútia! 39 Nech sa ti neťaží navštíviť chorého: pre také (počínanie) budú ťa väčšmi milovať. 40 Pri všetkých svojich činoch maj na mysli svoj koniec a nikdy nezhrešíš.

Sir 7, 1-40

Sir 7,3 - Porov. naše príslovie: "Kto čo seje, to aj žne."

Sir 7,15 - Porov. Mt 6,7.

Sir 7,35 - Porov. Nm 6,20; 18,18.

Sir 7,40 - "Koniec" človeka je smrť, súd a odplata za skutky života.