výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Sir 35, 1-26

1 Kto zachováva Zákon, prináša časté obety. 2 Je to spasiteľná obeta, ak niekto dbá na prikázania a ďaleký zostáva všetkej neprávosti. 3 Zmiernu obetu prináša za neprávosti a odprosuje za hriechy, kto sa vzdiali od neprávosti. 4 Kto preukazuje lásku, ako keby obetoval jemnú múku, a kto koná milosrdenstvo, prináša (pravú) obetu. 5 Pán má v tom záľubu, ak niekto zanechá neprávosti, a uzmierenie za hriechy je v tom, ak niekto odstúpi od nespravodlivosti. 6 Nedostavuj sa pred Pána naprázdno! 7 Toto všetko treba konať, lebo to prikazuje Boh. 8 Obeta spravodlivého je tuk na oltári a (jeho) vôňa vystupuje až pred Najvyššieho. 9 Obeta spravodlivého je príjemná (Bohu) a na jeho spomienkovú obetu Najvyšší nezabudne. 10 S dobrou mysľou vzdávaj Bohu chválu a neukracuj prvotiny (dorobené) svojimi rukami! 11 Pri každom dare nech je tvoja tvár veselá a svoje desiatky s plesaním zasväcuj (Bohu)! 12 Dávaj Najvyššiemu, ako ti on dáva, s prívetivým okom prinášaj všetko, čo nájde tvoja ruka. 13 Lebo Pán je to, ktorý ti odplatí; a on ti môže odplatiť sedemnásobne. 14 Neprinášaj podlé veci za obetu, lebo také ani neprijme. 15 Nespoliehaj sa na nespravodlivú obetu, lebo Pán je sudcom a pred ním sláva osoby (neznamená) nič. 16 Pán nedáva nikomu prednosť pred chudobným a vypočuje prosbu ukrivdeného. 17 Modlitbou siroty neopovrhne, ani vdovy, keď svoju žalobu prednesie s nárekom. 18 Či netečú slzy po tvári vdove a jej výkriky sa nevznášajú (proti tomu), kto ich vyvolal? 19 Lebo slzy z jej tváre vystupujú do neba a Pán, keď ju počuje, nebude sa z toho radovať. 20 Kto sa korí Pánovi, ako sa jemu ľúbi, toho prijme (na milosť), jeho modlitba sa približuje až k oblakom. 21 Modlitba pokorného preniká oblaky: ani sa nevie potešiť, kým sa nedostane do jeho blízkosti, ani neodstúpi, dokiaľ Najvyšší nezhliadne na neho. 22 A Pán ho nebude odkladať, ale spravodlivosť prizná spravodlivým, lebo si počína podľa práva, a Všemohúci nebude voči (nespravodlivým) zhovievavý, ale bolestným (úderom) zasiahne im chrbát. 23 Aj pohanom odplatí pomstou, až kým nezahubí množstvo pyšných a nerozláme berly nešľachetných; 24 kým neodplatí všetkým podľa ich činov, ako urobil za činy Adama a za jeho opovážlivosť; 25 kým neprisúdi spravodlivým súdom svojmu ľudu a svojím milosrdenstvom nerozveselí spravodlivých. 26 Boh sa vie hojne zľutovať v čase súženia, (zakročí), akoby (prichádzali) kvapky za veľkého sucha.

Sir 35, 1-26