výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sir 44, 1-23

1 Chváľme slávnych mužov a našich otcov dávnych pokolení. 2 Pán prejavil svoju veľkú slávu, svoju odvekú vznešenosť. 3 Jedni panovali vo svojich kráľovstvách ako muži chýrni svojou mocou. Iní pre svoju rozvahu boli radcami a všetko oznamovali svojimi proroctvami. 4 Jedni viedli ľud svojimi premyslenými zámermi, schopnosťou rozumieť múdrosti ľudu a múdrymi slovami pri ich výchove. 5 Iní vymýšľali nápevy piesní a písali príbehy vo veršoch. 6 Ďalší boli obdarení bohatstvom a mocou, žili si pokojne vo svojich domovoch. 7 Všetci títo sa tešili sláve medzi súčasníkmi a už za ich života sa im dostalo chvály. 8 Niektorí z nich zanechali po sebe meno, o ktorom sa potom hovorí s úctou. 9 A sú takí, po ktorých niet pamiatky, zanikli, ako by ich nebolo, boli ako tí, čo nikdy neboli, a práve tak je to aj s ich deťmi. 10 Nevzťahuje sa to však na týchto mužov, ktorí poznali milosrdenstvo; ich spravodlivé skutky neupadli do zabudnutia. 11 S ich potomstvom zostane dobré dedičstvo — ich vnuci. 12 Ich potomstvo stojí v ustanoveniach zmluvy a vďaka nim aj ich deti, 13 naveky zostane ich potomstvo a na ich slávu sa nezabudne. 14 Ich telá boli pochované v pokoji, ale ich meno žije z pokolenia na pokolenie. 15 O ich múdrosti si budú rozprávať národy a zhromaždenie bude ohlasovať ich chválu. 16 Henoch sa páčil Pánovi a bol prenesený; on je vzorom pokánia pre ďalšie pokolenia. 17 Noach bol uznaný za dokonalého a spravodlivého, a tak sa stal zmierením v čase jeho hnevu; kvôli nemu zostal na zemi zvyšok, keď nastala potopa. 18 Boh mu ustanoveniami večnej zmluvy zaručil, že už nikdy nebude potopou zmetené všetko tvorstvo. 19 Abrahám je veľkým otcom mnohých národov a nenašiel sa nikto, kto by sa mu v sláve vyrovnal. 20 On zachovával zákon Najvyššieho, a tak s ním uzavrel zmluvu; túto zmluvu potvrdil na jeho tele a on sa v skúške osvedčil ako verný. 21 Preto mu Boh prísahou potvrdil, že cez jeho potomstvo budú požehnané národy, že ho rozmnoží ako prach zeme a ako hviezdy vyvýši jeho potomkov, udelí im dedičstvo od mora až k moru a od veľrieky až po koniec zeme. 22 Aj Izákovi dal ten istý prísľub kvôli jeho otcovi Abrahámovi. 23 Požehnanie pre všetkých ľudí i zmluvu preniesol potom na hlavu Jákoba; potvrdil jeho prvorodenstvo v požehnaniach a dal mu krajinu do dedičstva. On ju rozdelil na jednotlivé časti a odovzdal ich dvanástim kmeňom.

Sir 44, 1-23

Sir 44,1 - Sir dokazuje teraz svoje tvrdenie (hl. 24), že múdrosť vždy prebývala vo vyvolenom národe tým, že z dejín svojho národa uvádza všetkých významných mužov. Tým sa čitateľ presvedčí o tom, že bohabojnosť a oddanosť Bohu mali v izraelskom národe vynikajúcich predstaviteľov.

Sir 44,17 - V hebrejskom je:"Noe bol uznaný za spravodlivého bez úhony,za doby skazy stal sa praotcom.Pre neho zostal zvyšoka pre zmluvu s ním prestala potopa."

Sir 44,21 - Abrahám prijal obriezku ako potvrdenie svojej zmluvy s Bohom. Porov. Rim 4,11.