výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sir 49, 1-16

1 Spomienka na Joziáša je ako vonná zmes tymianu, ktorú šikovne pripravil voňavkár; v každých ústach osladne ako med a je ako hudba pri stolovaní s vínom. 2 Venoval sa obráteniu ľudu a vyhubil ohavné neprávosti. 3 Svoje srdce nasmeroval na Pána a v čase hriešnikov upevňoval zbožnosť. 4 Okrem Dávida, Chizkiju a Joziáša všetci sa dopustili priestupkov, lebo opustili zákon Najvyššieho, a tak sa skončila éra judských kráľov. 5 Svoju moc museli odovzdať iným a svoju slávu cudziemu národu. 6 Tí zapálili vyvolené mesto, kde bol chrám, a spustošili cesty k nemu, 7 ako napísal prorok Jeremiáš. Utrápili ho, hoci ho Boh už v materinskom lone posvätil za proroka, aby vytrhával, nivočil a pustošil a aby budoval a sadil. 8 Ezechiel mal videnie slávy, ktorú mu ukázal na voze cherubov. 9 Boh si totiž pripomenul nepriateľov prívalom dažďa, ale dobre robil tým, čo kráčali priamymi cestami. 10 Kiež kosti dvanástich prorokov vyženú nové výhonky z miesta ich spočinutia, lebo potešovali ľud Jákoba a vyslobodzovali ho vierou a nádejou. 11 Ako vychváliť Zerubbábela? Aj on bol akoby pečatným prsteňom na pravej ruke. 12 A ako Jéšuu, Jócadakovho syna? Oni za svojich čias vybudovali Boží dom a vystavali Pánovi svätý chrám pripravený na jeho večnú slávu. 13 A Nehemiáš? Veľká je jeho pamiatka: on vztýčil hradby z rozvalín, postavil brány a ich závory, znova vybudoval naše domy. 14 Na zemi nebol stvorený nikto taký ako Henoch, lebo on bol vzatý zo zeme hore. 15 Nenarodil sa ani taký muž, ako bol Jozef, najdôležitejší medzi bratmi, opora národa; s jeho kosťami naložili s úctou. 16 Šém a Šét dosiahli slávu medzi ľuďmi, no nad všetkým živým v tvorstve je Adam.

Sir 49, 1-16

Sir 49,10 - Ezechielovo videnie je opísané u Ez 1,1 n.

Sir 49,11 - Podľa hebrejského znenia nasleduje spomienka na Jóba:"Chcem si spomenúť aj na Jóba,ktorý sa držal ciest spravodlivosti."

Sir 49,17 - Porov. Ex 13,19; Joz 24,32.