výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sir 42, 1-25

1 Ale za tieto veci sa nehanbi a pri nich neber ohľad na nikoho, inak by si zhrešil: 2 nehanbi sa za zákon Najvyššieho a za jeho zmluvu, za rozsudok, ktorý je spravodlivý voči bezbožnému, 3 za účtovanie výdavkov spoločníkovi a cestujúcemu, za rozdelenie dedičstva so spoludedičmi. 4 Nehanbi sa za presnosť váh a závaží, za zisk veľký či malý, 5 za výťažok z predaja tovaru, za prísnu výchovu svojich detí, za to, že si do krvi zbil zlého sluhu po chrbte. 6 Pri nespoľahlivej žene je užitočné používať pečať. Kde je veľa rúk, zamykaj na kľúč. 7 Keď niečo predávaš, všetko zapíš podľa počtu a váhy, zaznamenávaj príjmy a výdavky. 8 Nehanbi sa pokarhať nerozumného a hlupáka, ba ani starca, ktorý je obvinený z nemravnosti voči mládeži. Tak sa prejavíš ako správne vychovaný a všetci živí ti osvedčia svoju úctu. 9 Dcéra je nevedomky dôvodom otcovho bdenia, starosť o ňu ho oberá o spánok: kým je mladá, bojí sa, aby nestratila kvet mladosti, keď je vydatá, aby sa mužovi nesprotivila, 10 v čase jej panenstva, aby nebola zneuctená a aby vo svojom otcovskom dome neoťarchavela, keď žije s mužom, aby sa nedopustila nevery a aby v manželstve nebola neplodná. 11 Prísnejšie dozeraj na svojhlavú dcéru, aby ťa nezosmiešnila v očiach nepriateľov, aby nevyvolala reči v meste a zlý chýr na verejnosti, aby ťa nepriviedla do hanby pred všetkými. 12 U nijakého človeka nepozeraj na krásu a nevysedávaj uprostred žien. 13 Veď ako zo šiat vyletúvajú mole, tak zo ženy ženská skazenosť. 14 Lepší je nevľúdny muž ako žena s pekným správaním, a pritom je to žena, čo privádza do hanby a potupy. 15 Pripomeniem Pánove skutky, vyrozprávam to, čo som videl. Slovami Pána sa uskutočňujú jeho diela. 16 Žiarivé slnko sa rozhliada po vesmíre, Pánovo dielo je plné jeho slávy. 17 Ani Pánovi svätí nie sú schopní vyrozprávať všetky jeho divy, ktorými Pán, Všemohúci, zabezpečil, aby v jeho sláve všetko stálo pevne. 18 On vytýčil hlbiny priepastí i ľudského srdca, preto vie, čoho sú schopné. Lebo Najvyšší dokonale pozná všetko a vidí až do hĺbky znamení čias, 19 oznamuje to, čo bolo, i to, čo bude, a odkrýva stopy toho, čo je skryté. 20 Neunikne mu nijaká myšlienka, nie je pred ním skryté ani jediné slovo. 21 Krásne usporiadal veľkolepé diela svojej múdrosti, veď iba on je pred začiatkom vekov a je až naveky; nebolo treba nič pridať, nič ubrať, nebol odkázaný na nijakého radcu. 22 Aké úchvatné sú všetky jeho diela, i keď z nich zbadáme iba iskierku. 23 Všetko toto žije a trvá naveky, plní svoj účel a vo všetkom poslúcha. 24 Všetko je usporiadané dvojmo: jedno zodpovedá druhému, nič nevytvoril neúplné, 25 jedno upevňuje hodnotu druhého. Kto sa nasýti pohľadom na jeho slávu?

Sir 42, 1-25

Sir 42,6-7 - V hebrejskom zneje:"Na zlú ženu múdre je vziať pečať,a kde sú ruky lenivé, tam otvor dvere!"Zlej a lenivej žene treba dať rozvodný list, ktorým sa prepúšťa.

Sir 42,11 - Dcéra má bývať v zadnej čiastke domu, ako hovorí hebrejský text:"Na tom mieste, kde sa (dcéra) zdržuje, nech nie je okno,ale miestnosť, ktorá má prístup ku vzduchu a východu."

Sir 42,15 - Pri oslave Božej velebnosti Sir prechádza do lyrickej nálady. Ustupuje múdroslovný tón a spisovateľ sa rozplýva chválou Božej veľkosti celkom podobne, ako to robí žalmista.

Sir 42,17 - Podľa hebrejského verš znie:"Svätí Boží nie sú schopní,aby vyrozprávali divy Pánove.Boh dodáva sily zástupom svojim,aby obstáli pred velebnosťou jeho."