výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sir 10, 1-31

1 Múdry panovník vychováva svoj ľud a vláda rozumného je usporiadaná. 2 Aký je panovník ľudu, takí sú aj jeho úradníci, a aký je správca mesta, takí sú aj všetci jeho obyvatelia. 3 Nevychovaný kráľ zničí svoj ľud, ale mesto sa bude zveľaďovať rozumnosťou vladárov. 4 V Pánovej ruke je vláda nad zemou a on v pravý čas ustanoví nad ňou toho, kto je užitočný. 5 V Pánovej ruke je úspech muža a on udeľuje svoju slávu znalcovi zákona. 6 Nebuď nevraživý voči blížnemu pre hocijakú krivdu a nerob nič s drzosťou. 7 Namyslenosť majú v nenávisti ľudia i Pán, neprávosť je ťažkou urážkou pred Bohom i pred ľuďmi. 8 Pre nespravodlivosť, pýchu a chamtivosť prechádza kráľovstvo z národa na národ. 9 Prečo sa vypína ten, čo je prach a popol? Veď už zaživa tuchnú jeho útroby. 10 Dlhá choroba vzrušuje lekára, kto je dnes kráľ, zajtra bude umierať. 11 Keď človek zomiera, dedí hmyz, zvery a červy. 12 Začiatkom namyslenosti človeka je odvrátenie sa od Pána, keď odpadne jeho srdce od toho, čo ho stvoril. 13 Začiatkom pýchy je totiž hriech, kto sa jej drží, zaplavuje okolie ohavnosťou. Preto Pán takých trestá neobyčajnými údermi a nakoniec ich zničí. 14 Pán prevrátil tróny vladárov a pokorných usadil namiesto nich. 15 Pán vytrhol korene pyšných národov a namiesto nich zasadil ponížených. 16 Pán zničil územia národov a ich krajiny spustošil až po základy zeme. 17 Mnohých vykynožil a vyhubil, ba vymazal zo zeme čo i len spomienku na nich. 18 Pýcha nebola stvorená pre ľudí ani vášnivý hnev pre tých, čo sa narodili zo ženy. 19 Ktoré pokolenie je hodné úcty? Ľudské. Ktoré pokolenie je hodné úcty? To, čo sa bojí Pána. Ktoré pokolenie je nehodné úcty? Ľudské. Ktoré pokolenie je nehodné úcty? To, čo prestupuje prikázania. 20 Medzi bratmi požíva úctu ich predstavený a v očiach Pána tí, čo sa ho boja. 21 Začiatkom dokonalosti je bázeň pred Pánom, ale začiatkom odmietnutia je zaťatosť a pýcha. 22 Či bohatý, či vážený, či chudobný — ich chválou je bázeň pred Pánom. 23 Nie je spravodlivé znevažovať rozumného chudáka a nepatrí sa oslavovať muža hriešnika. 24 Veľmož, sudca i vladár sa tešia úcte, ale ani jeden z nich nie je väčší ako ten, kto sa bojí Pána. 25 Múdremu otrokovi budú slúžiť slobodní a rozumný muž proti tomu nebude reptať. 26 Nerob sa múdrym, keď robíš svoju prácu, a nevystatuj sa v čase núdze. 27 Lepší je ten, kto pracuje a má vo všetkom prebytok, ako ten, čo sa prechádza a vychvaľuje, ale nemá chleba. 28 Dieťa moje, pokorou osláv svoju dušu a daj jej česť, ktorá jej prislúcha. 29 Kto ospravedlní toho, čo hreší proti samému sebe? A kto oslávi toho, kto si sám znevažuje život? 30 Chudobný má slávu vo svojich vedomostiach a bohatý vo svojom bohatstve. 31 Ak je niekto ctený v chudobe, o čo viac v bohatstve! Ak je niekto bez cti v bohatstve, o čo viac v chudobe!

Sir 10, 1-31

Sir 10,14-15 - Je iba ozvenou hebrejského textu, ktorý znie:"Býva to počiatkom vysokej namyslenosti, ak sa dožije niekto moci;srdce jeho naraz odvracia sa od Stvoriteľa svojho.Lebo pýcha je nádržka hriechua z prameňa jeho vyviera iba zločin."

Sir 10,16 - Podľa hebrejského a gréckeho:"Preto podivuhodne rozmnoží rany jeho a rozbíja ho až na mrvu."

Sir 10,19 - Podľa hebrejského:"Stopy po národoch zahladí Boh, ich výhonok utína priamo pri zemi."