výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sir 18, 1-33

1 Ten, ktorý je večne živý, stvoril všetko. 2 Jediný Pán je spravodlivý; niet iného okrem neho. 3 Svet spravuje pokynom svojej ruky, všetko poslúcha jeho vôľu, veď on so svojou mocou je kráľom nad všetkým, oddeľuje sväté od nesvätých vecí. 4 Nikto nemá odvahu ohlasovať jeho skutky. Kto preskúma jeho veľkolepé činy? 5 Kto zmeria moc jeho majestátu? Kto vyrozpráva jeho milosrdné skutky? 6 Nikto nemôže z nich nič ubrať ani nič k nim pridať, niet toho, kto by mohol preskúmať Pánove divy. 7 Keď si človek myslí, že je na konci, vtedy začína. Keď sa zastaví, bude to znak jeho bezradnosti. 8 Čo je človek a aký je z neho úžitok? Čo je na ňom dobré a čo zlé? 9 Počet dní človeka je sto rokov, ak ich je mnoho. 10 Ako kvapka vody z mora a ako zrnko piesku, tak málo znamenajú roky v porovnaní s dňom večnosti. 11 Preto mal Pán s nimi veľkú trpezlivosť a vylial na nich svoje milosrdenstvo. 12 Pozrel a spoznal, aký biedny je ich koniec: preto rozhojnil svoje odpustenie. 13 Milosrdenstvo ľudí zahŕňa najbližších, ale Pán je milosrdný k všetkým ľuďom. Karhá, vychováva, vyučuje, zavracia ako pastier svoje stádo. 14 Zľutúva sa nad tými, čo prijímajú jeho výchovu a horlivo sa zaoberajú jeho rozhodnutiami. 15 Dieťa moje, k dobrým skutkom nepridávaj výčitky, a keď niekomu niečo dávaš, nezarmucuj ho trpkým slovom. 16 Nezmierni azda rosa horúčosť? Tak i dobré slovo je lepšie ako dar. 17 Nie je slovo nad dobrý dar? Oboje však dáva iba človek obdarený milosťou. 18 Blázon namiesto vďačnosti robí výčitky, dar závistníka nepoteší oči. 19 Skôr ako prehovoríš, pouč sa, o zdravie sa staraj skôr, než ochorieš. 20 Sám sa preskúmaj pred začiatkom Pánovho súdu a tak v hodine navštívenia nájdeš odpustenie. 21 Pokor sa, skôr ako ochorieš, a vo chvíli, keď zhrešíš, ukáž, že si sa obrátil. 22 Nezdráhaj sa v pravej chvíli splniť sľub, neodkladaj až do smrti jeho splnenie. 23 Predtým, ako sľub vyslovíš, premysli si ho, nebuď ako človek, ktorý pokúša Pána. 24 Pamätaj na Boží hnev v dňoch svojho skonu a na čas odplaty, keď sa odvráti jeho tvár. 25 V období hojnosti pamätaj na čas hladu, v dňoch bohatstva na chudobu a biedu. 26 Od rána do večera plynie čas a pred Pánom všetko prebieha rýchlo. 27 Múdry človek sa vo všetkom správa opatrne a v čase, keď sa rozmnoží hriech, dá si pozor, aby neurobil chybu. 28 Každý rozumný pozná, čo je múdrosť, a chváli každého, kto ju nájde. 29 Kto je rozvážny v reči, stane sa múdry a dôvtipné príslovia chŕli zo seba. 30 Nežeň sa za svojimi túžbami a zdržuj sa svojich chúťok. 31 Ak vyhovieš každej svojej túžbe po rozkošiach, staneš sa terčom škodoradosti tvojich nepriateľov. 32 Nemaj záľubu vo veľkom hýrení, nedaj sa spútať záväzkami, ktoré budeš musieť zaň splácať. 33 Neožobračuj sa radovánkami za vypožičané peniaze, keď nemáš nič v mešci.

Sir 18, 1-33

Sir 18,6 - Keď by sa človek nazdával, že pri obdivovaní všetkých Božích diel už je na konci, vtedy zbadá, že je vlastne len na začiatku, lebo pred jeho mysľou sa vynárajú nové a nové záhady.

Sir 18,10 - Lepšie je prekladať s hebrejským:"Vidí, že nádej ich srdca je zlá,a rozpráva, že ich zánik je prebiedny."

Sir 18,13 - Možno opraviť podľa gréckeho:"Boh karhá, tresce a poučuje,a zavracia (na dobrú cestu) ako pastier svoje stádo."

Sir 18,14 - Opravujú podľa sýrskeho znenia:"Blahoslavení, ktorí dôverujú v milosrdenstvo jehoa ktorí prijímajú jeho prísnu výchovu."

Sir 18,22 - Správnejší preklad je asi tento:"Nepripúšťaj nijakú prekážku, keď máš plniť sľub na svoj čas,ani nečakaj až do smrti, aby si sa ho zbavil."

Sir 18,23 - Správnejšie preložený verš znie: "Prv, ako urobíš sľub, priprav sa!" To jest: Uváž najprv, či to, čo sľúbiš, vieš aj splniť. Len taký sľub je cenný, ktorý so všetkou vážnosťou a svedomitosťou aj vyplníš, ako si ho Bohu sľúbil.

Sir 18,32 - Podľa hebrejského znie:"Nemaj záľubu v troche rozkoše,lebo jej nedostatok spôsobuje dvojnásobnú bolesť."

Sir 18,33 - Podľa hebrejského nakrátko:"Nebuď lakomý ani pijan,lebo ničoho by si nemal vo vrecku."