výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sir 46, 1-20

1 Chrabrým v boji bol Núnov syn Jozua, Mojžišov nástupca v úrade proroka, ktorý sa v súlade so svojím menom stal veľkým záchrancom Božích vyvolených, keď právom potrestal útočiacich nepriateľov, aby Izrael získal dedičstvo. 2 Ako sa preslávil, keď dvíhal ruky a vytasil meč proti mestám. 3 Kto stál pred ním tak neochvejne? Veď on viedol Pánove vojny. 4 Nezastavilo sa vari na jeho pokyn slnko a jeden deň trval ako dva? 5 Keď bol v nebezpečenstve, obkľúčený nepriateľmi, vzýval Najvyššieho, Panovníka, veľký Pán ho vypočul a zoslal mohutný príval kamenného krupobitia. 6 Vrhol sa na nepriateľský národ a na svahu zničil protivníka, aby národy spoznali všetky jeho zbrane, pretože Jozuov boj je bojom pred Pánovou tvárou. 7 On sa dôsledne pridŕžal cesty Panovníka a už za Mojžišových čias dosvedčil činmi svoju vernosť: on i Jefunneho syn Káleb sa postavili proti celému zhromaždeniu, zabránili ľudu dopustiť sa hriechu a skoncovali so zlostným reptaním. 8 Preto oni dvaja boli zachránení spomedzi šesťstotisíc tých, čo putovali, aby ich priviedli do ich dedičstva, do zeme oplývajúcej mliekom a medom. 9 Pán dal Kálebovi silu, ktorá mu vydržala až do staroby, aby vkročil na výšiny zasľúbenej zeme, kde jeho potomstvo dostalo dedičný podiel, 10 aby všetci synovia Izraela videli, že je dobré pridŕžať sa Pána. 11 Takisto sudcovia — každý je známy podľa mena — nespreneverili sa svojím srdcom a neodvrátili sa od Pána; nech je ich pamiatka požehnaná. 12 Kiež ich kosti vyženú nové výhonky z miesta ich spočinutia, kiež meno týchto veľmi slávnych mužov znova ožíva v synoch. 13 Samuel, ktorého Pán miloval, Pánov prorok, ustanovil kráľovstvo a pomazal vládcov svojho ľudu. 14 Podľa Pánovho zákona súdil v zhromaždení ľudu a Pán sa ujal Jákoba. 15 Svojou vernosťou sa osvedčil ako pravý prorok a svojimi výrokmi preukázal, že je verný prorockému videniu. 16 Keď ho nepriatelia tiesnili zo všetkých strán, vzýval mocného Pána a obetoval baránka živeného mliekom. 17 Tu Pán zahrmel z neba a dal počuť svoj hlas v mohutnej ozvene, 18 rozdrvil vodcov Týrčanov a všetky kniežatá Filištíncov. 19 Skôr ako sa pobral na večný spánok pred Pánom a jeho pomazaným, svedecky vyhlásil, že od nijakého človeka nevzal peniaze, ba ani len sandále, preto ho nikto nikdy neobvinil. 20 Aj po svojom usnutí prorokoval a predpovedal kráľovi jeho skon; ba i zvnútra zeme pozdvihol svoj hlas a svojím proroctvom zotrel neprávosť ľudu.

Sir 46, 1-20

Sir 46,1 - Jozue (Ješua) znamená: Boh je spása, Boh je spasiteľ, záchranca.

Sir 46,5 - Jeho hnevom zastavilo sa slnko: porov. Joz 10,12 n.

Sir 46,16 - Verš podľa hebrejského znie:"Milovník ľudu svojho a miláčik Stvoriteľa svojho,z lona matkinho vymodlený, (1 Sam 1,27)Pánu v ľude prorockom zasvätený, (1 Sam 1,11)Samuel, ktorý bol sudcom a zastával kňazstvo; (1 Sam 7,9)zaviedol na rozkaz Boží kráľovstvo (1 Sam 8,9)a pomazal kniežatá nad národom (Šaula a Dávida)."

Sir 46,23 - Porov. 1 Sam 28,3–25.