výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sir 17, 1-31

1 Pán stvoril človeka zo zeme a určil, že sa do nej vráti. 2 Človeku stanovil počet dní, vymeral mu čas a dal mu moc nad tým, čo je na zemi. 3 Priodel ho mocou podľa svojej vôle, utvoril ho na svoj obraz. 4 Do všetkých tvorov vložil bázeň pred človekom, aby vládol nad zvieratami a vtákmi. 5 Ľudia dostali od Pána päť schopností, ako šiestu im daroval rozum a ako siedmu slovo, ktoré vysvetľuje činy. 6 Aby mohli premýšľať, dal im rozvahu, jazyk, oči, uši i srdce. 7 Naplnil ich rozumnosťou a rozvahou a ukázal im dobré i zlé. 8 Svoje oko uprel na ich srdcia, aby im ukázal majestátnosť svojich diel, 9 aby sa po celé veky mohli chváliť jeho zázračnými činmi. 10 Budú ospevovať jeho sväté meno, aby rozprávali o veľkoleposti jeho diel. 11 Pridal im schopnosť poznávať a do vlastníctva im dal zákon, ktorý vedie do života. 12 Ustanovil večnú zmluvu s nimi a predložil im svoje príkazy. 13 Ich oči videli nádheru jeho slávy a ich ucho počulo jeho majestátny hlas. 14 Povedal im: Vyvarujte sa akéhokoľvek bezprávia. Každému z nich dal prikázania o vzťahu k blížnemu. 15 Ich cesty sú neustále pred ním, nie sú skryté pred jeho očami. 17 Každému národu ustanovil vodcu, no Izrael je Pánov podiel. 18 Jeho ako prvorodeného starostlivo vychovával a neopúšťa ho, ale udeľuje mu svetlo svojej lásky. 19 Všetky ich skutky sú mu jasné ako slnko a jeho oči sú ustavične nad ich cestami. 20 Ich neprávosti nie sú pred ním skryté, Pán vidí všetky ich hriechy. 21 Pretože Pán je dobrý a pozná svoje stvorenie, nenechá ich ani neopustí, ale ich ušetrí. 22 Dobročinnosť človeka je pre neho ako pečatný prsteň a láskavosť človeka si bude ceniť ako zrenicu oka. 23 Potom vstane a odplatí im a ich odplatu im nasype na hlavu. 24 Kajúcnikom však dal možnosť návratu a povzbudil tých, čo strácali vytrvalosť. 25 Obráť sa k Pánovi, zanechaj hriechy, modli sa pred ním a čím viac sa vyhýbaj pohoršujúcemu správaniu. 26 Pristúp k Najvyššiemu a odvráť sa od neprávosti, úplne znenáviď ohavnosť. 27 Kto bude oslavovať Najvyššieho v podsvetí namiesto živých a tých, čo mu prinášajú chválu? 28 Mŕtvy, ktorého už niet, prestáva oslavovať Pána, ospevovať ho bude živý a zdravý. 29 Aké veľké je Pánovo milosrdenstvo a zmierenie s tými, čo sa k nemu obrátia! 30 Lebo v ľuďoch nemôže byť všetko, veď ľudský syn nie je nesmrteľný. 31 Čo je jasnejšie ako slnko? No aj ono sa zatmie. Tak i telo a krv zamýšľajú zlé. 32 Boh sám pozorne prezerá zástupy najvyššieho neba, no všetci ľudia sú len prach a popol!

Sir 17, 1-31