výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sir 50, 1-29

1 Veľkňaz Šimon, syn Oniáša, za svojho života opravil Boží dom, za svojich dní opevnil chrám. 2 On dal položiť základy dvojnásobne vysokých hradieb, vysoké opevnenie chrámového obvodu. 3 Za jeho dní bola vyhĺbená vodná nádrž, zásobáreň pripomínajúca rozmermi more. 4 Staral sa o svoj ľud, aby ho nestihol pád, a opevňoval mesto, aby odolalo obliehaniu. 5 Ako sa skvel slávou obklopený ľudom, keď vyšiel zo svätyne svätých. 6 Žiaril ako zornica medzi oblakmi, ako mesiac v dňoch splnu, 7 ako slnko skvejúce sa nad chrámom Najvyššieho, ako dúha svietiaca v nádherných oblakoch, 8 ako kvet ruže v jarnom čase, ako ľalia pri studničke, ako zeleň Libanonu za letných dní, 9 ako oheň a tymian v kadidelnici, ako nádoba z tepaného zlata, vyzdobená všetkými druhmi drahých kameňov, 10 ako oliva obsypaná plodmi, ako cyprus čnejúci k oblakom. 11 Keď si obliekol svoje veľkolepé rúcho a odel sa dokonalou nádherou, keď vystupoval k svätému oltáru, napĺňal slávou celý priestor svätyne. 12 Keď preberal z rúk kňazov časti obetovaného zvieraťa a stál vedľa oltára pri obetnom ohnisku, obklopoval ho veniec bratov, bol ako statný libanonský céder dookola obklopený palmami. 13 Všetci Áronovi synovia stáli vo svojej sláve a v rukách niesli Pánovi obety pred celým zhromaždením Izraela. 14 Na zavŕšenie úkonov služby pri oltári a na skrášlenie obety Najvyššiemu, Všemohúcemu, 15 vystrel ruku k obetnej čaši, pripravil liatu obetu z krvi hrozna a vylial ju na základy oltára ako obetu ľúbeznej vône pre Najvyššieho, pre Kráľa vesmíru. 16 Vtedy hlasno zvolali Áronovi synovia, zatrúbili na tepaných trúbkach, vydali silný zvuk, ktorý bolo dobre počuť, aby sa pripomenuli Najvyššiemu. 17 Potom všetok ľud spoločne bez meškania padol tvárou na zem, aby sa klaňali svojmu Pánovi, všemohúcemu najvyššiemu Bohu. 18 Speváci svojimi hlasmi zanôtili chválospevy a lahodná pieseň sa šírila mohutnou ozvenou. 19 Ľud prosil Pána, Najvyššieho, modlil sa pred Milosrdným, kým sa nezavŕšila oslava Pána a neskončili náležité obrady. 20 Potom Šimon zostúpil a zodvihol ruky nad celé zhromaždenie synov Izraela, aby im ústne udelil Pánovo požehnanie a oni sa mohli chváliť jeho menom. 21 Znova sa hlboko poklonili a takto prijali požehnanie Najvyššieho. 22 A teraz dobrorečte Bohu celého vesmíru, ktorý všade koná veľké veci, ktorý nás dvíha od života matky po všetky naše dni a nakladá s nami podľa svojho milosrdenstva. 23 Kiež nám dá radosť do srdca, kiež vládne mier v Izraeli za našich dní a až na veky. 24 Kiež potvrdí svoje milosrdenstvo voči nám a za našich dní nás vykúpi. 25 Dva národy nemôže vystáť moja duša a tretí, čo ani nie je národom: 26 obyvateľov hôr Samárie a Filištíncov i bláznivý ľud, čo býva v Sícheme. 27 Múdre a rozumné poučenia spísal v tejto knihe Jésus, syn Siracha, syna Eleazára, Jeruzalemčan, ktorý zo svojho srdca ako dážď vylieval múdrosť. 28 Blažený je ten, čo sa bude zaoberať týmito vecami a vezme si ich k srdcu; ten sa stane múdrym. 29 Ak ich bude uskutočňovať, bude mať silu na všetko, lebo Pánovo svetlo bude viesť jeho kroky.

Sir 50, 1-29

Sir 50,1 - V hebrejskom znie takto:"Najväčším z bratov svojich a ozdobou národasvojho bol Šimon, syn Oniášov, veľkňaz."

Sir 50,22 - Pri tom požehnaní (porov. Nm 6,24–26) vyslovili v chráme aj posvätné Božie meno: Jahve, ktoré ináč nikto nemal vysloviť.

Sir 50,24 - Sir podľa hebrejského takto sa modlí za veľkňazskú rodinu Šimonovu:"Zostávaj so Šimonom milosť (Božia)a zachovaj mu zmluvu s Finésom,ktorá nebude zrušená jemuani potomstvu jeho, pokiaľ nebo nebom bude."

Sir 50,24 - Podľa hebrejského znie takto:"ktorý dáva človeku vzrastať od lona matkinhoa vedie ho k veľkosti podľa vôle svojej."

Sir 50,27 - Spisovateľ vytvoril číselnú múdroslovnú výpoveď a jej obsahom je:Samaritáni sa mu viac protivia ako ktorýkoľvek iný národ. A to preto, lebo ich pokladá za odpadlíkov (Samaritáni sa odštiepili od náboženskej spoločnosti s Júdskom už dávnejšie). Majú aj svojho veľkňaza, a tak neuznávajú veľkňazstvo Šimonovo, ktoré vyššie Sirachovec tak nádherne opísal.