výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Sir 18, 1-33

1 Všetko spolu stvoril ten, ktorý večne žije. Boh jediný je spravodlivý a nepremožiteľný vladár. 2 Kto by stačil vypočítať jeho diela? 3 Kto preskúma jeho veľkolepé činy? 4 Ktože by vedel vyjadriť silu jeho mohutnosti? Alebo kto sa podujme vyrozprávať jeho milosrdenstvá? 5 Nič z toho nemôže ubrať ani pridať, ani len vyskúmať Božie veľkolepé diela. 6 Keby už človek končil, vtedy vlastne začína, a keby prestal, zmätie sa. 7 Načo je človek, aký je z neho osoh, čo má na sebe dobré a čo zasa zlé? 8 Počet ľudských dní je najvýš sto rokov, oproti vodám mora treba ich pokladať za kvapku: a ako zrnko piesku - také malé sú jeho roky oproti dňu večnosti. 9 Preto je Boh trpezlivý s nimi a zosiela na nich svoje hojné zľutovanie. 10 Vidí, že je zlé, čo si zaumienili v srdci, a pozná, aké biedne je ich úplné zničenie. 11 Preto im prejavuje svoje plné zľutovanie a ukazuje im cestu k spravodlivosti. 12 Človek sa vie zľutovať nad svojím blížnym: no Božie milosrdenstvo je pre všetkých ľudí. 13 Ten, ktorý má také milosrdenstvo, poučuje a vodí ako pastier svoje stádo. 14 Zľutoval sa nad tými, čo prijímajú náuku o Zľutovníkovi a horlivo sa riadia jeho ustanoveniami. 15 Synu, k dobrému skutku nepridávaj výčitku a ani k jedinému daru nepridávaj zlé slovo, čo sužuje. 16 Či rosa neuľavuje horúčosť? Tak aj vľúdne slovo je časom lepšie ako dar. 17 Hľa, či nie je slovo lepšie ako sám dar? Ale koho majú za dobrotivého, nech má obidvoje! 18 Pochabý ostro nadáva: a dary nevľúdneho zožierajú oči. 19 Prv, ako by ťa súdili, rob si zásluhu, a tak sa uč prv, ako by si mal hovoriť. 20 Užívaj liek pred chorobou, skúmaj sa pred svojím súdom a pred Bohom nájdeš zľutovanie. 21 Predtým, ako by si ochorel, sa upokor, a keď si slabý, ukáž, že si sa obrátil. 22 Nestrp, aby ti niečo prekážalo v stálej modlitbe, ani sa nehanbi opravovať seba až do smrti! 23 Pred modlitbou si priprav ducha, nepočínaj si tak, ako kto pokúša Boha. 24 Pamätaj na (Boží) hnev v deň pominutia a na čas odvety, keď sa od teba odvráti (Božia) tvár. 25 Pamätaj na chudobu, ak máš hojnosť, a na nedostatky chudoby, ak oplývaš bohatstvom. 26 Čas sa môže zmeniť od rána do večera a pred Božími očami to všetko chytro beží. 27 Múdry je opatrný pri všetkom počínaní, ak zavládne hriešnosť, varuje sa nečinnosti. 28 Kto je prehnaný, pozná múdrosť a zvelebuje každého, kto ju nájde. 29 Kto je rozvážny v reči, múdro si počína: takí poznajú, čo je pravda a spravodlivosť, a chrlia zo seba napomenutia a spravodlivé (rady). 30 Nežeň sa za náruživosťou, ale odvráť sa od svojej (hriešnej) vôle. 31 Ak vyhovieš svojim náruživostiam, bude to na radosť tvojim nepriateľom. 32 Nehľadaj zábavu v hlučnej spoločnosti pri svojej chudobe, lebo takí ich ustavične až opreteky usporadúvajú. 33 Neožobračuj sa, ak by si sa im chcel rovnať za požičaný peniaz, ak vo svojom vrecku nemáš ničoho: lebo tak by si bol nenávideniahodným (nepriateľom) svojho života.

Sir 18, 1-33

Sir 18,6 - Keď by sa človek nazdával, že pri obdivovaní všetkých Božích diel už je na konci, vtedy zbadá, že je vlastne len na začiatku, lebo pred jeho mysľou sa vynárajú nové a nové záhady.

Sir 18,10 - Lepšie je prekladať s hebrejským:"Vidí, že nádej ich srdca je zlá,a rozpráva, že ich zánik je prebiedny."

Sir 18,13 - Možno opraviť podľa gréckeho:"Boh karhá, tresce a poučuje,a zavracia (na dobrú cestu) ako pastier svoje stádo."

Sir 18,14 - Opravujú podľa sýrskeho znenia:"Blahoslavení, ktorí dôverujú v milosrdenstvo jehoa ktorí prijímajú jeho prísnu výchovu."

Sir 18,22 - Správnejší preklad je asi tento:"Nepripúšťaj nijakú prekážku, keď máš plniť sľub na svoj čas,ani nečakaj až do smrti, aby si sa ho zbavil."

Sir 18,23 - Správnejšie preložený verš znie: "Prv, ako urobíš sľub, priprav sa!" To jest: Uváž najprv, či to, čo sľúbiš, vieš aj splniť. Len taký sľub je cenný, ktorý so všetkou vážnosťou a svedomitosťou aj vyplníš, ako si ho Bohu sľúbil.

Sir 18,32 - Podľa hebrejského znie:"Nemaj záľubu v troche rozkoše,lebo jej nedostatok spôsobuje dvojnásobnú bolesť."

Sir 18,33 - Podľa hebrejského nakrátko:"Nebuď lakomý ani pijan,lebo ničoho by si nemal vo vrecku."