výhody registrácie

Skutky apoštolov

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sk 4, 1-37

1 Kým hovorili ľudu, pristúpili k nim kňazi, veliteľ chrámovej stráže so saducejmi 2 a rozhorčovali sa nad tým, že učia ľud a v Ježišovi ohlasujú vzkriesenie mŕtvych. 3 Násilím ich odviedli a pretože bol už večer, zavreli ich na noc do žalára. 4 No mnohí z tých, čo počuli túto reč, uverili, takže počet mužov dosiahol asi päťtisíc. 5 Na druhý deň ráno sa v Jeruzaleme zišli poprední muži, starší a zákonníci, 6 veľkňaz Annáš, Kajfáš, Ján, Alexander a všetci, čo boli z veľkňazského rodu. 7 Postavili ich do stredu a vypytovali sa: Akou mocou alebo v akom mene ste to urobili? 8 Vtedy Peter, naplnený Duchom Svätým, im povedal: Vodcovia ľudu a starší! 9 Keďže nás dnes vyšetrujete pre dobrý skutok na chorom človeku a pýtate sa, ako bol zachránený, 10 nech je to teda známe vám aj celému izraelskému ľudu: V mene Ježiša Krista Nazaretského, ktorého ste vy ukrižovali a ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych! Vďaka nemu stojí tento človek tu pred vašimi očami zdravý. 11 On je ten kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli a stal sa uholným kameňom. 12 A v nikom inom niet spásy, lebo pod nebom niet iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení. 13 Keď videli Petrovu a Jánovu odvahu a uvedomili si, že Peter i Ján sú neučení a prostí ľudia, veľmi sa čudovali a spoznávali, že sú to tí, čo boli s Ježišom. 14 Keď videli stáť s nimi aj uzdraveného človeka, nemohli nič namietať. 15 Prikázali im teda, aby vyšli z veľrady; potom sa spoločne radili: 16 Čo máme urobiť s týmito ľuďmi? Veď vedia o tom všetci obyvatelia Jeruzalema, že ich zásluhou sa stalo očividné znamenie, a my to nemôžeme poprieť. 17 Ale aby sa to medzi ľudom ešte väčšmi nešírilo, pohrozme im, aby už nikomu viac nehovorili v tomto mene. 18 Potom ich zavolali a prikázali im, aby už nikdy v Ježišovom mene nehovorili a o ňom neučili. 19 No Peter a Ján im odpovedali: Posúďte sami, či je pred Bohom spravodlivé viac poslúchať vás ako Boha. 20 My nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. 21 Opäť im pohrozili a prepustili ich, lebo nenašli spôsob, ako ich potrestať, a to pre ľud, pretože všetci oslavovali Boha za to, čo sa stalo, 22 keďže človek, ktorý bol zázračne uzdravený, mal vyše štyridsať rokov. 23 Keď ich prepustili, prišli k svojim a porozprávali, čo im povedali veľkňazi a starší. 24 Keď ich počuli, jednomyseľne pozdvihli svoj hlas k Bohu a povedali: Pane, ty si stvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich. 25 Ty si skrze Ducha Svätého povedal ústami nášho otca Dávida, tvojho služobníka: Prečo sa búria pohaniaa národy snujú daromné plány? 26 Povstali pozemskí krália vladári sa spolčili proti Pánovi a proti jeho Pomazanému. 27 Veď v tomto meste sa Herodes a Pontský Pilát naozaj spolčili s pohanmi a s izraelským ľudom proti tvojmu svätému Služobníkovi Ježišovi, ktorého si pomazal, 28 aby vykonali všetko to, čo tvoja ruka a tvoj zámer vopred určil, že sa má stať. 29 Pozri teraz, Pane, na ich hrozby a daj svojim služobníkom, aby hlásali tvoje slovo s úplnou odvahou. 30 Vystri svoju ruku, aby sa diali uzdravenia, znamenia a zázraky v mene tvojho svätého Služobníka Ježiša. 31 Keď sa modlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch a s odvahou ohlasovali Božie slovo. 32 Množstvo tých, čo uverili, bolo jedno srdce a duša a nikto nepokladal za svoje nič z toho, čo mu patrilo, ale všetko mali spoločné. 33 Apoštoli s veľkou mocou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť. 34 Nikto totiž medzi nimi netrpel biedou, pretože všetci, čo mali polia a domy, ich predávali a čo za ne utŕžili, prinášali 35 a kládli k nohám apoštolov a každý dostal podľa toho, koľko potreboval. 36 Aj Jozef, ktorému apoštoli dali prímenie Barnabáš, čo v preklade znamená syn útechy, levita, rodák z Cypru, 37 mal roľu, predal ju, priniesol peniaze a položil ich k nohám apoštolov.

Sk 4, 1-37

Verš 32
Množstvo tých, čo uverili, bolo jedno srdce a duša a nikto nepokladal za svoje nič z toho, čo mu patrilo, ale všetko mali spoločné.
Sk 2:44 - Všetci, čo uverili, boli pospolu a mali všetko spoločné.
1Pt 3:8 - Napokon všetci buďte jednomyseľní, súcitní, plní bratskej lásky, milosrdní a pokorní.

Verš 35
a kládli k nohám apoštolov a každý dostal podľa toho, koľko potreboval.
Iz 58:7 - lámať svoj chlieb hladujúcemu, zaviesť do domu biednych tulákov. Preto, keď uvidíš nahého, zaodej ho a pred svojím príbuzným sa neskrývaj.

Verš 7
Postavili ich do stredu a vypytovali sa: Akou mocou alebo v akom mene ste to urobili?
Ex 2:14 - Ten mu odpovedal: Kto ťa určil za dozorcu a sudcu nad nami? Chceš azda zabiť aj mňa, ako si zabil toho Egypťana? Vtedy sa Mojžiš preľakol a pomyslel si: Tak už to vedia!
Mt 21:23 - Keď prišiel do chrámu a učil, pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu a pýtali sa: Akou mocou toto robíš a kto ti dal túto moc?
Sk 7:27 - Tu ho ten, čo krivdil svojmu blížnemu, odstrčil a povedal: Kto ťa ustanovil za knieža a sudcu nad nami?

Verš 11
On je ten kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli a stal sa uholným kameňom.
Ž 118:22 - Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa uholným kameňom.
Iz 28:16 - Preto takto hovorí Pán, Hospodin: Hľa, ja položím kameň na Sione, kameň osvedčený, uholný, vzácny, pevne založený. Kto uverí, nebude bezradný.
Mt 21:42 - Ježiš im povedal: Nikdy ste nečítali v Písmach: Kameň, ktorý stavitelia zavrhli,stal sa uholným kameňom.Pán to urobil,je to obdivuhodné v našich očiach?
Mk 12:10 - Či ste nečítali v Písme: Kameň, ktorý stavitelia zavrhli,stal sa uholným kameňom.
Lk 20:17 - On sa na nich zahľadel a povedal: Čo to teda znamená, keď je napísané: Kameň, čo stavitelia zavrhli,stal sa uholným kameňom?
Rim 9:33 - ako je napísané: Hľa, kladiem na Sione skalu úrazu a kameň pohoršenia,ale kto verí v neho, nebude zahanbený.
1Pt 2:7 - Pre vás, veriacich je vzácny, ale pre neveriacich je to kameň, čo stavitelia zavrhli;ten sa stal kameňom uholným

Verš 12
A v nikom inom niet spásy, lebo pod nebom niet iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.
Mt 1:21 - Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov.
Sk 10:43 - O ňom svedčia všetci proroci, že v jeho mene dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí.
1Tim 2:5 - lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi — človek Kristus Ježiš,

Verš 16
Čo máme urobiť s týmito ľuďmi? Veď vedia o tom všetci obyvatelia Jeruzalema, že ich zásluhou sa stalo očividné znamenie, a my to nemôžeme poprieť.
Jn 11:47 - Nato zvolali veľkňazi a farizeji veľradu a povedali: Čo robiť? Veď tento človek robí mnoho znamení!

Verš 19
No Peter a Ján im odpovedali: Posúďte sami, či je pred Bohom spravodlivé viac poslúchať vás ako Boha.
Sk 5:29 - Peter a apoštoli odpovedali: Boha treba poslúchať viac ako ľudí.

Verš 21
Opäť im pohrozili a prepustili ich, lebo nenašli spôsob, ako ich potrestať, a to pre ľud, pretože všetci oslavovali Boha za to, čo sa stalo,
Sk 5:26 - Veliteľ stráže so sluhami hneď odišiel a priviedol ich; nie však násilím, lebo sa báli ľudu, aby ich neukameňoval.
Sk 3:7 - Chytil ho za pravú ruku a zodvihol. V tej chvíli chromému spevneli nohy a členky,

Verš 23
Keď ich prepustili, prišli k svojim a porozprávali, čo im povedali veľkňazi a starší.
Sk 12:12 - S tým vedomím prišiel k domu Márie, matky Jána, ktorý sa volal Marek. Tu bolo mnoho zhromaždených, ktorí sa modlili.

Verš 25
Ty si skrze Ducha Svätého povedal ústami nášho otca Dávida, tvojho služobníka: Prečo sa búria pohaniaa národy snujú daromné plány?
Ž 2:1 - Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti?

Verš 27
Veď v tomto meste sa Herodes a Pontský Pilát naozaj spolčili s pohanmi a s izraelským ľudom proti tvojmu svätému Služobníkovi Ježišovi, ktorého si pomazal,
Mt 26:3 - Vtedy sa zhromaždili veľkňazi a starší ľudu v dvorane veľkňaza, ktorý sa volal Kajfáš,
Mk 14:1 - Boli dva dni pred Veľkou nocou a sviatkom nekvasených chlebov. Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako by sa úskokom zmocnili Ježiša a zabili ho.
Lk 22:2 - Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako ho zabiť. Báli sa však ľudu.
Jn 11:47 - Nato zvolali veľkňazi a farizeji veľradu a povedali: Čo robiť? Veď tento človek robí mnoho znamení!

Verš 30
Vystri svoju ruku, aby sa diali uzdravenia, znamenia a zázraky v mene tvojho svätého Služobníka Ježiša.
Mk 16:17 - Tých, čo veria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyháňať zlých duchov a hovoriť novými jazykmi.

Verš 31
Keď sa modlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch a s odvahou ohlasovali Božie slovo.
Sk 16:26 - Vtom nastalo také silné zemetrasenie, že sa otriasali základy žalára. Všetky dvere sa odrazu otvorili a všetkým sa uvoľnili putá.

Sk 4,1-2 - Veliteľom chrámovej stráže bol kňaz. O poriadok v chráme a na jeho okolí sa starala stráž zložená hlavne z levitov.

Sk 4,11 - Ž 118, 22.

Sk 4,25-26 - Ž 2, 1–2.

Sk 4,32-35 - Prvých kresťanov charakterizovalo spoločenstvo majetku. Slobodne a dobrovoľne dávali svoj majetok v prospech biednych.