výhody registrácie

Skutky apoštolov

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sk 3, 1-26

1 Peter a Ján vystupovali o deviatej hodine na modlitbu do chrámu. 2 Práve prinášali istého muža od narodenia chromého; denne ho kládli k chrámovej bráne, ktorá sa volá Krásna, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. 3 Keď videl vstupovať Petra a Jána do chrámu, prosil si od nich almužnu. 4 Peter spolu s Jánom upreli na neho zrak a povedali: Pozri na nás! 5 Muž sa na nich zahľadel v očakávaní, že od nich dačo dostane. 6 Peter však povedal: Striebro ani zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď! 7 Chytil ho za pravú ruku a zodvihol. V tej chvíli chromému spevneli nohy a členky, 8 vyskočil, postavil sa a chodil; vošiel s nimi do chrámu, prechádzal sa, skákal a chválil Boha. 9 Všetci ľudia ho videli, ako sa prechádza a chváli Boha. 10 Keď spoznali, že je to ten, čo sedával a žobral pri Krásnej bráne chrámu, naplnil ich úžas a ohromenie z toho, čo sa prihodilo. 11 Pretože sa pridŕžal Petra a Jána, všetok ľud sa k nim v úžase zbehol do stĺporadia, ktoré sa volá Šalamúnovo. 12 Keď to Peter videl, prihovoril sa ľuďom: Muži Izraela, čo sa tomu čudujete? Prečo hľadíte na nás, akoby sme vlastnou mocou alebo zbožnosťou urobili, že tento človek chodí? 13 Boh Abraháma, Izáka a Jákoba, Boh našich otcovoslávil svojho Služobníka, Ježiša, ktorého ste vy vydali a zriekli sa ho pred Pilátom, hoci on prikázal prepustiť ho. 14 Vy ste sa zriekli Svätého a Spravodlivého a vyžiadali ste si vraha, aby vám ho omilostil, 15 a Pôvodcu života ste zabili. Boh ho však vzkriesil z mŕtvych a my sme toho svedkami. 16 Pretože tento muž, ktorého tu vidíte a poznávate, uveril v jeho meno, toto meno mu dalo silu; a viera, ktorú vzbudilo Ježišovo meno, ho úplne uzdravila pred očami vás všetkých. 17 Teraz, bratia, viem, že ste z nevedomosti konali, ako aj vaši poprední muži. 18 Boh však takýmto spôsobom splnil to, čo predtým oznámil ústami všetkých prorokov, že jeho Mesiáš bude trpieť. 19 Kajajte sa a obráťte sa, aby boli zotrené vaše hriechy 20 a aby nadišli časy odpočinutia od Pána, keď vám pošle predurčeného Mesiáša, ktorým je Ježiš. 21 Jeho nebo musí prichyľovať až do chvíle, keď sa všetko obnoví, o čom odpradávna hovoril Boh ústami svojich svätých prorokov. 22 Už Mojžiš povedal: Pán, váš Boh, vám vzbudí spomedzi vašich bratov proroka ako mňa. Budete ho počúvať vo všetkom,čo vám povie. 23 A všetci, ktorí tohto proroka nebudú počúvať, budú z ľudu odstránení. 24 Takisto proroci, počnúc Samuelom, všetci, čo nasledovali po ňom, postupne hovorili a oznamovali tieto dni. 25 Vy ste synovia prorokov a zmluvy, ktorú Boh dal vašim otcom, keď povedal Abrahámovi: V tvojom potomkovi budú požehnané všetky národy zeme. 26 Predovšetkým pre vás vzbudil Boh svojho Služobníka a poslal ho, aby vám priniesol požehnanie a odvrátil každého z vás od zlomyseľných skutkov.

Sk 3, 1-26

Verš 2
Práve prinášali istého muža od narodenia chromého; denne ho kládli k chrámovej bráne, ktorá sa volá Krásna, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu.
Sk 14:8 - V Lystre sedával istý muž s bezvládnymi nohami. Bol chromý od narodenia a nikdy nechodil.
Jn 9:8 - Susedia a tí, čo ho predtým vídali žobrať, povedali: Nie je to ten, čo tu sedával a žobral? Jedni tvrdili: Je to on!

Verš 6
Peter však povedal: Striebro ani zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!
Sk 4:10 - nech je to teda známe vám aj celému izraelskému ľudu: V mene Ježiša Krista Nazaretského, ktorého ste vy ukrižovali a ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych! Vďaka nemu stojí tento človek tu pred vašimi očami zdravý.

Verš 13
Boh Abraháma, Izáka a Jákoba, Boh našich otcovoslávil svojho Služobníka, Ježiša, ktorého ste vy vydali a zriekli sa ho pred Pilátom, hoci on prikázal prepustiť ho.
Mt 27:20 - Veľkňazi a starší však naviedli zástupy, aby si žiadali Barabbáša a Ježiša zahubili.
Mk 15:11 - Veľkňazi však poštvali zástup, aby si žiadal prepustiť radšej Barabbáša.
Lk 23:18 - Tu naraz všetci skríkli: Preč s ním! Prepusť nám Barabbáša!
Jn 18:40 - Oni znova skríkli: Nie toho, ale Barabbáša! Barabbáš bol však zbojník.

Verš 15
a Pôvodcu života ste zabili. Boh ho však vzkriesil z mŕtvych a my sme toho svedkami.
Sk 1:8 - Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii, až po kraj zeme.
Sk 2:32 - Tohto Ježiša Boh vzkriesil a svedkami toho sme my všetci.

Verš 18
Boh však takýmto spôsobom splnil to, čo predtým oznámil ústami všetkých prorokov, že jeho Mesiáš bude trpieť.
Iz 50:6 - Chrbát som nastavil tým, čo bili, a líce tým, čo mi trhali bradu, tvár som si nezakryl pred potupou a slinou.
Iz 53:5 - On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie.
Lk 24:27 - A počnúc Mojžišom cez všetkých prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo.

Verš 19
Kajajte sa a obráťte sa, aby boli zotrené vaše hriechy
Sk 2:38 - Peter im povedal: Kajajte sa a každý z vás nech sa nechá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha.

Verš 22
Už Mojžiš povedal: Pán, váš Boh, vám vzbudí spomedzi vašich bratov proroka ako mňa. Budete ho počúvať vo všetkom,čo vám povie.
Dt 18:15 - Hospodin, tvoj Boh, ti vzbudí proroka, ako som ja, spomedzi vás, z tvojich bratov. Toho poslúchajte.
Dt 18:18 - Vzbudím im proroka ako si ty spomedzi ich bratov. Do úst mu vložím svoje slová a on im povie všetko, čo mu prikážem.
Jn 1:46 - Nato mu povedal Natanael: Z Nazareta? Čo odtiaľ môže byť dobré? Filip mu odpovedal: Poď a uvidíš!
Sk 7:37 - Je to ten Mojžiš, ktorý povedal synom Izraela: Boh vám spomedzi vašich bratov vzbudí proroka, ako som ja.

Verš 25
Vy ste synovia prorokov a zmluvy, ktorú Boh dal vašim otcom, keď povedal Abrahámovi: V tvojom potomkovi budú požehnané všetky národy zeme.
Gn 22:18 - Pretože si poslúchol môj hlas, v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme.
Gal 3:8 - Keďže sa v Písme predvídalo, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, už Abrahám dostal prísľub: V tebe budú požehnané všetky národy.

Sk 3,2 - Krásna brána bola na východnej strane svätyne a viedla do nádvoria pre ženy. Volala sa tak preto, lebo bola zo vzácneho kovu.

Sk 3,11 - Šalamúnovo stĺporadie bola dlhá a široká chodba na východnom kraji chrámového námestia.

Sk 3,13 - Svätý Peter menuje Ježiša "Služobníkom", ako ho nazval prorok Izaiáš (52, 13 – 53, 12). Titul "Pánov služobník" (ebed Jahve) označuje trpiaceho Mesiáša.

Sk 3,14 - Vrah je Barabáš (porov. Lk 23, 16. 18. 22).

Sk 3,22 - Porov. Dt 18, 15–19.

Sk 3,23 - Porov. Lv 23, 29.

Sk 3,25 - Porov. Gn 12, 3.