výhody registrácie

Skutky apoštolov

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Sk 3, 1-26

1 V modlitebnú hodinu o tretej popoludní vystupovali Peter a Ján do chrámu. 2 Práve priniesli muža, chromého od narodenia, ktorého každý deň kládli ku chrámovým dverám, takzvaným Krásnym, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. 3 A ten, keď videl Petra a Jána vstupovať do chrámu, prosil si od nich almužnu. 4 Peter a Ján zahľadeli sa uprene na neho a povedali: Pozri na nás! 5 I podíval sa pozorne na nich, lebo dúfal, že dostane niečo od nich. 6 I povedal mu Peter: Striebra, zlata nemám, ale čo mám, to ti dávam: v mene Ježiša Krista Nazaretského [vstaň a] choď! 7 Nato ho chytil za pravú ruku a zodvihol. A hneď zmocneli mu nohy a kĺby, 8 takže vyskočil, postavil sa na nohy, chodil a vošiel s nimi do chrámu, chodil poskakujúc a chváliac Boha. 9 A všetok ľud videl, ako chodí a chváli Boha. 10 I poznali ho, že je to ten, čo sedával pri chrámových Krásnych dverách a prosieval o almužnu; a zachvátil všetkých údes a vytrženie nad tým, čo sa s ním stalo. 11 A keďže sa potom pridržiaval Petra a Jána, všetok ľud zbehol sa k nim do siene, takzvanej Šalamúnovej, a všetci boli prestrašení. 12 Keď to Peter videl, prehovoril k ľudu: Mužovia izraelskí, čo sa divíte tomuto? Alebo čo hľadíte na nás tak uprene, akoby sme svojou silou alebo zbožnosťou boli spôsobili, že chodí! 13 Boh Abrahámov, Izákov, Jákobov, Boh našich otcov, oslávil svojho Služobníka Ježiša, ktorého ste vy vydali a zapreli pred Pilátom, keď Pilát usúdil, že Ho treba prepustiť. 14 Vy ste zapreli toho Svätého a Spravodlivého a vyžiadali si ako milosť muža-vraha, 15 ale zamordovali ste Vodcu života, ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych; a my sme svedkami toho. 16 A teraz pre vieru v Jeho meno prinavrátilo Jeho meno silu tomu, ktorého vidíte a poznáte, a viera, ktorá je skrze Neho, dala mu toto úplné zdravie pred tvárou všetkých vás. 17 Ale teraz viem, bratia, že ste to z nevedomosti urobili, ako aj vaši poprední mužovia; 18 Boh však takto splnil, čo predzvestoval ústami všetkých prorokov, totiž, že jeho Pomazaný bude trpieť. 19 Preto kajajte sa a obráťte, aby vám boli zahladené hriechy, 20 prišli vám časy duchovného osvieženia od Pána a aby vám poslal predurčeného Krista Ježiša, 21 ktorého musia prijať nebesá až do času, v ktorom Boh napraví všetko, o čom od vekov hovoril ústami svojich svätých prorokov. 22 Veď Mojžiš riekol: Pán Boh vzbudí vám spomedzi vašich bratov proroka ako mňa; toho budete poslúchať vo všetkom, čokoľvek bude vám hovoriť; 23 ale vyhubená bude z ľudu každá duša, ktorá by neposlúchala toho proroka. 24 Všetci proroci od Samuela rad radom, ktoríkoľvek hovorili, zvestovali aj tieto dni. 25 Vy ste synovia prorokov a synovia zmluvy, ktorú uzavrel Boh s vašimi otcami, keď povedal Abrahámovi: V tvojom potomkovi budú požehnané všetky čeľade zeme. 26 Predovšetkým vám teda vzkriesil Boh svojho Služobníka a poslal Ho, aby vás požehnal tým, že vás všetkých odvráti od vašich neprávostí.

Sk 3, 1-26

Verš 2
Práve priniesli muža, chromého od narodenia, ktorého každý deň kládli ku chrámovým dverám, takzvaným Krásnym, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu.
Sk 14:8 - I bol v Lystre muž, nevládny na nohy, chromý od narodenia, ktorý (len) sedel a nikdy nechodil.
Jn 9:8 - Tu susedia a tí, ktorí ho predtým videli žobrať, povedali: Či to nie je ten, čo sedával a žobral?

Verš 6
I povedal mu Peter: Striebra, zlata nemám, ale čo mám, to ti dávam: v mene Ježiša Krista Nazaretského [vstaň a] choď!
Sk 4:10 - vedzte teda vy všetci, aj všetok ľud izraelský, že tento človek stojí pred vami zdravý v mene Ježiša Krista Nazaretského, ktorého ste vy ukrižovali, ale Boh Ho vzkriesil z mŕtvych.

Verš 13
Boh Abrahámov, Izákov, Jákobov, Boh našich otcov, oslávil svojho Služobníka Ježiša, ktorého ste vy vydali a zapreli pred Pilátom, keď Pilát usúdil, že Ho treba prepustiť.
Mt 27:20 - Veľkňazi a starší však naviedli zástupy, aby si vyžiadali Barabbáša a zahubili Ježiša.
Mk 15:11 - Ale veľkňazi pobúrili zástup, aby im radšej prepustil Barabbáša.
Lk 23:18 - Tu všetci skríkli a volali: Vezmi si Ho a prepusť nám Barabbáša!
Jn 18:40 - Oni však znovu skríkli volajúc: Nie toho, ale Barabbáša! A ten Barabbáš bol lotor.

Verš 15
ale zamordovali ste Vodcu života, ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych; a my sme svedkami toho.
Sk 1:8 - ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme.
Sk 2:32 - Tohto Ježiša vzkriesil Boh a my všetci sme svedkami toho.

Verš 18
Boh však takto splnil, čo predzvestoval ústami všetkých prorokov, totiž, že jeho Pomazaný bude trpieť.
Iz 50:6 - Telo som nastavil tým, ktorí ma bili, a líca tým, ktorí mi trhali bradu; tvár som si neukryl pred potupou a slinou.
Iz 53:5 - Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia.
Lk 24:27 - Potom počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im v Písmach všetko, čo bolo o Ňom.

Verš 19
Preto kajajte sa a obráťte, aby vám boli zahladené hriechy,
Sk 2:38 - I odpovedal im Peter: Kajajte sa! A nech sa každý z vás dá pokrstiť v meno Ježiša Krista na odpustenie hriechov. A prijmete dar Ducha Svätého.

Verš 22
Veď Mojžiš riekol: Pán Boh vzbudí vám spomedzi vašich bratov proroka ako mňa; toho budete poslúchať vo všetkom, čokoľvek bude vám hovoriť;
Dt 18:15 - Hospodin, tvoj Boh, vzbudí ti proroka, ako som ja, z tvojho prostredia, spomedzi tvojich bratov; toho poslúchajte -
Dt 18:18 - Spomedzi ich bratov vzbudím proroka, ako si ty, a vložím svoje slová do jeho úst, i bude im hovoriť všetko, čo prikážem.
Jn 1:46 - Natanael mu povedal: Či z Nazareta môže byť niečo dobré? Odpovedal mu Filip: Poď a pozri!
Sk 7:37 - To je ten Mojžiš, ktorý povedal synom izraelským: Pán Boh vzbudí vám spomedzi vašich bratov proroka ako mňa. [Toho počúvajte!]

Verš 25
Vy ste synovia prorokov a synovia zmluvy, ktorú uzavrel Boh s vašimi otcami, keď povedal Abrahámovi: V tvojom potomkovi budú požehnané všetky čeľade zeme.
Gn 22:18 - A v tvojom potomstve požehnané budú všetky národy zeme, pretože si poslúchol môj hlas.
Gal 3:8 - Keďže Písmo predvídalo, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, vopred oznámilo Abrahámovi radostnú zvesť: V tebe budú požehnané všetky národy.

Sk 3,2 - Krásna brána bola na východnej strane svätyne a viedla do nádvoria pre ženy. Volala sa tak preto, lebo bola zo vzácneho kovu.

Sk 3,11 - Šalamúnovo stĺporadie bola dlhá a široká chodba na východnom kraji chrámového námestia.

Sk 3,13 - Svätý Peter menuje Ježiša "Služobníkom", ako ho nazval prorok Izaiáš (52, 13 – 53, 12). Titul "Pánov služobník" (ebed Jahve) označuje trpiaceho Mesiáša.

Sk 3,14 - Vrah je Barabáš (porov. Lk 23, 16. 18. 22).

Sk 3,22 - Porov. Dt 18, 15–19.

Sk 3,23 - Porov. Lv 23, 29.

Sk 3,25 - Porov. Gn 12, 3.